Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 32.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích32.07 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1054/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 18 tháng 5 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức

bộ máy của Chi cục Thú y Long An”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định số 1011/UB.QĐ.83 ngày 31/5/983 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Chi cục Thú y;

- Căn cứ quyết định số 694/NN.PTNT/TY.QĐ ngày 11/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh;

- Xét đề nghị số 294/1998/NN.PTNT ngày 24/4/1998 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh Long An;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y trực thuộc Sở NN và PTNT.

Điều II : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.

Điều III : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chủ tịch UBND các huyện, thị và thủ trương các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký : Trần Thị SửaNơi nhận :

- CT, PCT.I

- Như điều III

- NC.UB


- Lưu.-U\1054-qd-04

BẢNG QUI ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của

Chi cục Thú y và tổ chức mạng lưới thú y cơ sở.

(Ban hành kèm theo quyết định số : 1054 ngày 18/5/1998 của UBND tỉnh).

------------


1/- Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh (trực tiếp là giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) quản lý Nhà nước về công tác thú y tại địa phương và hoạt động sự nghiệp về chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú ý, thực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thông tiêu dùng trong nước, quản lý thuốc thú y trong tỉnh theo sự phận công và hướng dẫn của Cục Thú y.

2/- Chi cục Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản (kể cả tài khoản ngoại tệ) được Nhà nước cấp kinh phí để hoạt động.

3/- Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện qui hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác thú y trong phạm vi toàn tỉnh trên cơ sở chủ trương của ngành, của tỉnh;

4/- Tổ chức thực hiện việc theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật, thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh; đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch động vật xảy ra trong tỉnh và quản lý các ổ dịch cũ. Định kỳ kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các cơ sở có hoạt động liên quan đến công tác thú y của tỉnh và của cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Cục Thú y.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông vận chuyển trong tỉnh; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thức ăn chăn nuôi phạm vi tỉnh.

Tổ chức và thực hiện kiểm dịch động vật ở một số cửa khẩu, đầu mối giao thông theo sự phân công của Cục Thú y.

5/- Tổ chức và thực hiện việc khử trùng, tiêu độc các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong tỉnh.

6/- Quản lý Nhà nước về thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng các loại vắc-xin để phòng chống dịch bệnh động vật trong tỉnh.

Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quỹ dự trữ về thuốc thú y ở địa phương;

7/- Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y trong tỉnh; được thu lệ phí và phí tổn về công tác thú y theo hướng dẫn của Cục Thú y.

8/- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên thú y cơ sở sản xuất, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thú y, về pháp luật, chế độ chính sách, kiến thức phổ thông về thú y.

9/- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác và các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật trong địa bàn tỉnh được Cục Thú y phân công. Tiến hành khảo sát, thực nghiệm và chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành thú y, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thú y theo qui định chung của Nhà nước.

10/- Quản lý các đơn vị trực thuộc Chi cục, các trạm thú y cấp huyện, trạm kiểm dịch động vật vận chuyển ở các đầu mối giao thông trong tỉnh và các trạm kiểm dịch cửa khẩu giữa hai tỉnh biên giới Việt Nam với các láng giềng được Cục Thú y phân công.

11/- Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y, xử lý các vi phạm hành chính về công tác thú y, giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về thú y trong tỉnh theo thẩm quyền.

12/- Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật, quản lý thuốc thú y và các hoạt động khác liên quan đến công tác thú y của địa phương theo quy định của Cục Thú y.

13/- Tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y được quy định như sau :

a)- Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 1 - 2 Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng phải là Bác sĩ thú y, các Phó Chi cục trưởng là bác sĩ thú y hoặc kỹ sư chăn nuôi-thú y hoặc kỹ sư chăn nuôi đã hoạt động về thú y từ 5 năm trở lên;

b)- Việc bổ nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

c)- Bộ máy giúp việc Chi cục trưởng gồm các các bộ phận : kỹ thuật, thanh tra, pháp chế, tổng hợp - hành chính do Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT đề nghị UBND tỉnh quyết định.

14/- Các đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y :

a)- Các Trạm Thú y huyện, thị xã, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thú y, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật về thú y; thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho động vật kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý thuốc thú y, thực hiện công tác khuyến nông về thú y trong huyện theo sự phân công và hướng dẫn của Chi cục Thú y :

Trạm Thú y huyện có Trưởng trạm, Phó trưởng trạm. Việc bổ nhiệm trưởng trạm, Phó trưởng trạm theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

b)- Các trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông thuộc Chi cục Thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông vận chuyển trong nước. Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Chi cục Thú y làm nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trao đổi giữa hai tỉnh biên giới của Việt Nam và của nước giáp Việt Nam. Các trạm kiểm dịch động vật có Trưởng trạm và các kiểm dịch viên. Trạm có con dấu riêng. Việc bổ nhiệm Trạm trưởng theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

c)- Bệnh xá, trạm xá thú y thực hiện việc khám và chữa bệnh cho động vật.

15/- Biên chế của Chi cục Thú y do UBND tỉnh quyết định trong tổng biên chế được Chính phủ giao hàng năm.

16/- Ngoài kinh phí được Nhà nước cấp hàng năm. Chi cục Thú y được giữ lại các khoản thu lệ phí và phí tổn theo quy định tại Điều 20 của bản quy định về thi hành Pháp lệnh thú y (ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ).

17/- Chi cục Thú y có mối quan hệ công tác và lề lối làm việc như sau :

- Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT về mọi hoạt động của Chi cục.

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y;

- Phối hợp với UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thú y và khuyến nông về thú y ở địa phương.

18/- Quy định về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở :

a)- Các doanh nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan đến công tác thú y phải có tổ chức thú y thích hợp để thực hiện công tác thú y của cơ sở và chịu sự quản lý Nhà nước về thú y của Chi cục Thú y hoặc theo phân công của Cục Thú y;

b)- Ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có Ban thú y xã chịu trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý công tác thú y về :

- Phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh động vật với Trạm thú y huyện, thực hiện việc tiêm phòng, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật, thiến hoan gia súc, thụ tinh nhân tạo, dịch vụ cung ứng thuốc thú y hoặc các dịch vụ kỹ thuật thú y khác.

- Kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ hoặc nơi tập trung mua bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật tại lò mổ, điểm giất mổ động vật của địa phương.

c)- Ban thú y xã có Trưởng ban và một số kỹ thuật viên thú y được hưởng thù lao lao động kỹ thuật thú y theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương