Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 46.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích46.31 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1209/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 27 tháng 5 năm 1998


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v giao dự toán chi ngân sách về đào tạo, huấn luyện

cho các Sở Ban ngành tỉnh năm 1998”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998; Quyết định số 1186/1997/QĐ-TTg ngày 31/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998;

- Căn cứ Quyết định số 109/1997/QĐ-BTC ngày 31/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu hướng dẫn dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 1998;

- Căn cứ Nghị quyết số 23/1998/NQ.HĐND.5 của HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 10 về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1997, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 1998;

- Theo đề nghị của Liên ngành : Sở Tài chính-Vật giá và Tổ chức chính quyền tỉnh tại công văn số 128/1998/CV-LS ngày 18/5/1998;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay giao dự toán chi ngân sách Nhà nước về đào tạo (tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức Nhà nước) năm 1998 cho các Sở Ban ngành tỉnh (theo biểu đính kèm).

Trên cơ sở phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 1998 HĐND tỉnh và UBND tỉnh quyết định, UBND tỉnh ủy nhiệm cho Sở Tài chính-Vật giá cấp phát kinh phí chi ngân sách năm 1998 cho các Sở Ban ngành tỉnh.Điều 2 : Căn cứ dự toán chi ngân sách về đào tạo năm 1998 được giao, thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3 : Giao cho Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hướng dẫn cụ thể để các Sở Ban ngành tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh dự toán chi ngân sách về đào tạo năm 1998.

Điều 4 : Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Q. CHỦ TỊCH

Đã ký : Nguyễn Thanh Tuấn

Nơi nhận :

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT.UBND tỉnh

- Như điều 4- NC.UB

- Lưu.-


U\1209-qd-03

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------
PHỤ LỤC VỀ GIAO DỰ TOÁN

CHI VỀ ĐÀO TẠO CB, CC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HCSN 1998
Đvt : đồng.


STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1

UBND tỉnh

27.000.000

2

Sở Công nghiệp

14.000.000

3

Sở Xây dựng

18.000.000

4

Sở Tư pháp

7.000.000

5

Sở Thương mại và Du lịch

15.000.000

6

Ngành Địa chính

75.000.000

7

Sở Kế hoạch & Đầu tư

12.000.000

8

Sở Khoa học CNMT

25.000.000

9

Chi cục TCĐLCL

25.000.000

10

Ngành Giao thông-VT

14.000.000

11

Ngành LĐTB-XH

55.000.000

12

Trung tâm XTVL Vĩnh Hưng

3.000.000

13

Ngành PT & TH

40.000.000

14

Ngành Văn hóa & TT

100.000.000

15

Ngành GD & ĐT

4.000.000.000

16

Ngành Tài chánh

300.000.000

17

Sở Thể dục Thể thao

40.000.000

18

Ngành NN & PTNT

200.000.000

19

Hội Văn nghệ

3.000.000

20

Chi cục Kiểm lâm

15.000.000

21

Trạm NCTH Mộc Hóa

10.000.000

22

Thanh tra tỉnh

18.000.000

23

Phòng Công chứng số 1

2.000.000

24

Phòng Công chứng số 2

2.000.000

25

Ban Tổ chức Chính Quyền

685.000.000

26

Nhà Thiếu nhi

3.000.000

27

Tỉnh Đoàn

12.000.000

28

Hội Liên hiệp Phụ nữ

17.000.000

29

Hội Nông dân

16.000.000

30

Hội đồng LM HTX

2.000.000

31

Hội chữ Thập đỏ

5.000.000

32

Trung tâm GD HN Tổng hợp

3.000.000

33

Trường Chính trị

30.000.000
Tổng cộng

5.793.000.000

: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương