vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BCE64FED19BD17FB4725700D0032D579/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/AF3ED22978FE8C63472579720029FD82/$file
  Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Long An năm 2010
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/704FC4BBF31BB4B8472570D9004EFBF8/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DAE8ED17B270B488472570D80071A736/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E1A95E94CB168D88472570D800718811/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/443323559F58A3FA472570D8007162FD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5DAEC807398310804725700D0032D515/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A3C2ED7D39380708472570D8007140A3/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/124F2D995E12724B472570D80070DE26/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C08A746267CE9E48472570D9004F1BF8/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5DDE1E82FC63226D472570E6006A2F65/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/13486F133B5DEB054725731D000706BF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9BEB9FE1605459F3472574800010E9FF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F376A6362BC677884725706D001578E4/$file
  TỈnh long an độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D35F725CCA4BB4C7472570D8007271A4/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/53CF1DFEA4C3BC5B47257012002D9D68/$file
  I. Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/43B2CB57382B73CF472570D8007255C9/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DA431CC85168A9204725706D0027B3D0/$file
  TỈnh long an độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8AA0CBE23CC01BE24725700D0032D5A7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6AFE55B1A12690314725700D0032D5A3/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DDD0BA9DA0A53FC74725700D0032D59F/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2B17D85AD155A7254725700D0032D5A4/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7EC08E652AE4D9414725700D0032D5A6/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/072A2F68D16B9B364725700D0032D59E/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/386196DF70C8D6EA4725700D0032D5A0/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4E5FFC0112F48F5B4725700D0032D59D/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4881B702388EB2C94725700D0032D59C/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D481FB0E180D6B7E4725700D0032D5A1/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/77670F63AB828BE84725700D0032D359/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩ việt nam tỉnh long an độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C0615F304D1E4D7C4725700D0032D598/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/18BE635610C32D414725700D0032D597/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A4DB8B2145AAB5BF4725700D0032D599/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1483F44498D1E4BE4725700D0032D59A/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68C62835FA6FC6974725702D00027DF0/$file
  Điều 1 : Phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nước ngoài như sau: Chủ tịch ubnd tỉnh quyết định hoặc cho phép
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2FB60D6485F87CB7472570D8007231A4/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/696F9117D2F886B7472570D800729641/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78C21B77CECFBD6947257611002A9472/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện chính
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0E95B4145A9550F8472570D80072E785/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D5B57957523D41A6472570D800730D96/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AF9C376D91F4C579472570540011963E/$file
  BÁo cáo tóm tắt một số tình hình phát triển Kinh tế Xã hội năm 2003
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C0C564BBABD75BAF4725700D0032D36E/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CA502A97DE9B21D0472570D800732C9A/$file
  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và qui chế làm việc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BC5BF3FAE3126644725706D00283CD8/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CDB9A347649D9AC84725706D00287A22/$file
  Số: 1787/1999/QĐ-ub tân An, ngày 21 tháng 6 năm 1999
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7E1389E203AE0A56472570D80072CB29/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0729B19BBCF6D16E4725706600094995/$file
  Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy định mức thu phí cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tại tỉnh. Điều 2
  I. Đối tượng cai nghiện tự nguyện đóng góp phí cai nghiện và mức thu
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/249ECF7DDFBFC176472570D6004B0B8A/$file
  BÁo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước tháng 02/1998 của ubnd tỉnh Long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/04361DD36030CF40472572DE000C56F8/$file
  Căn cứ Ngjị định s61 09/1998/NĐ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7738242E75E6DAB14725700D0032D532/$file
  H. Số: /2003/QĐ-ub tân An, ngày tháng 6 năm 2003. QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D1F8DD82EFECCE004725700D0032D594/$file
  V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/ct-tu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luất của cán bộ, nhân dân
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5945CEB0EA30BE5E4725700D0032D537/$file
  TM. ỦY ban nhân dân tỉNH
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F6ECAD025E7C856D472572DE000B7308/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc : OoO
vbpq_longan.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CC19668963C648034725709D000CC691/$file
  6 tháng cuối năm 2002 của ubnd tỉnh Long An
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27A1EF32CBE3E517472570E60069B257/$file
  Ubnd tỉnh long an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/46DFA7C4AB7DDE8D4725707300327B26/$file
  V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên ubnd huyện Bến Lức nhiệm kỳ 1999 – 2004” Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/23BEEDAB1E4ABF97472570D800539B75/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/780C792E5EF7EE50472570D800546BA9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1AAA6D31226151EE472570D800543ED7/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1E896D970F6EC483472570D8005411C4/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/08C66AC27359298B472570D800537A3C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/09FC3E12E13F1F99472570D800548C0C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9E0B3587BE7E94C3472575A400293F01/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/07D2E9E73BD83BF1472570E60069D170/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E77F674953499AFA472570D80054B3E9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3729DCD4346CAE3647257806002C4B37/$file
  Căn cứ Thông tư số 97/2010/tt-btc ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F6922936B0272C40472570D800557AD6/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DAC7859A79213F5A472570D8005598E9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3FE09646F035CA87472570D80055BBA7/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68CF4FC28B0122D0472570D80055DAC2/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9845AB2F40DF1992472570D80055F6C9/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd huyện Mộc Hóa
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D271DB40B28517B472570D80056112A/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd thị xã Tân An
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3F83D30D86A44CDE472570D8005652FA/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd thủ Thừa
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FA9219D05BD9724E472570D800566DBA/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd đức Huệ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/46F12261D296B4C9472570D800568DD0/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd cần Giuộc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B7ED1F387146239C472570D80056CB36/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd huyện Cần Đước
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/727F403C4CAC3E06472570D800554F6C/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd tân Trụ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2795A79936A217454725702600149666/$file
  Điều 1 : Xuất nguồn dự phòng ngân sách tỉnh số tiền 560. 000. 000 đồng (năm tỷ năm trăm sáu chục triệu đồng) để bổ sung Quỹ khám chửa bệnh cho người nghèo của Tỉnh Long An. Điều 2
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D2EBB17B406076C472570260014B139/$file
  Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của ubnd huyện Cần Đước thực hiện theo Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994. Điều 3
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0F21BC4BB3B167074725702600151D37/$file
  Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của ubnd thị xã Tân An thực hiện theo Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994. Điều 3
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FBA059DD5A9EB4F84725700D0032D480/$file
  Ñy ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh long an §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0B820756B629EBCC4725700D0032D5AE/$file
  Điều Ban hành kèm theo quyết định này quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Điều 2
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A8BFF962B461C2A472570D80071CD27/$file
  Tỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/731D61B8009CE1F74725706D0015437E/$file
  QUẢn lý ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn xã, phưỜNG
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/212284A3D506B16F472570D80071EF4A/$file
  Tỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C7AE0D0A3D7D1B5A472570A1000355E8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua đò, phà và phí
directory vbpq longan.nsf  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương