vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63246770374320D70725709900507016/$file
  Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BCE64FED19BD17FB4725700D0032D579/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/11107E16DDD6289A4725702F001237C8/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/22D402D1110270BF4725702F001237CA/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/704FC4BBF31BB4B8472570D9004EFBF8/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DAE8ED17B270B488472570D80071A736/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF31B8C0CA4B11C8472570F0000721BF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangtri.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4AA1F1D788B6AC4F472570DB001639B0/$file
  Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E1A95E94CB168D88472570D800718811/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/443323559F58A3FA472570D8007162FD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4DFAE856D4EFFC41472570E5002B58FD/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/44D83C672042453747257424000D124F/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2BE804FF437879494725702F0012537E/$file
  H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C2DEEAF51E524A4847256FC40044562F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/55406F165B3B77684725714D000B395C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF885856A90CA95347256FC40046DA69/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/83520E8A9CB3BE1947256FC40047381F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7375FC8CF3E882D64725731D000F7B9E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5DAEC807398310804725700D0032D515/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/079C129C2FF6D8B64725725D0017DAFE/$file
  ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/ACB41B7DDB4049EE4725712C002EA7A7/$file
  PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/85E76973D87811C3472570F50032E558/$file
  Số : 1156 QĐ/ub-nl
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/416B6402D8EDF6254725737F002BD9B1/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D1DAB7B6106EC0B472571530034EEAF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B79105679302A9454725709B00115EC5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/71515A2DBF5101C64725709B00117758/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B507B92A24EF1F9A4725709B0011923D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3003627AFC63C0E1472572D5003703D5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A935AF24CF1BF044725746C00318BFD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A09339E6C287C5754725721F000BD4E4/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1757E854C5B6109A472570B60006859B/$file
  TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AE7961E90D6999F647257426003C5894/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BF4FC022CD21CF14725737F002C6C6A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A3C2ED7D39380708472570D8007140A3/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/36208FDB21D295ED47257426003BC306/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/124F2D995E12724B472570D80070DE26/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C08A746267CE9E48472570D9004F1BF8/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2BF80CDB21D94B434725702F00125C5C/$file
  QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch ubnd tØnh
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F9D241311D5337CB472570D700301EB3/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5DDE1E82FC63226D472570E6006A2F65/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/02D3F41D357D8FE0472576FD003325D6/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc Ban chØ ®¹o 127
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/09C0B689431C8ED64725742D001719E9/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0C1B44DBADDDB8014725720B00107FA6/$file
  V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D3F508387C98B72E472572DF00276540/$file
  V/v phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/178F239546ADEF2A472570A6002B59BE/$file
  Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/13486F133B5DEB054725731D000706BF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CB9299D640E01ABD47256FC500680EDB/$file
  Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9BEB9FE1605459F3472574800010E9FF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3B3D2A2F92A42DAF47256FC500682085/$file
  Sinh thái và cảnh quan Du lịch
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A62F48F92549C22147256FC500686AC3/$file
  Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F730CDAE52C6401A47256FC4005C948C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/87AD0F6A64F224B44725731D001054DE/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F376A6362BC677884725706D001578E4/$file
  TỈnh long an độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/38DFD47806954C1A47256FC4005CC292/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7C098F4462E18088472572EC00129951/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FBB2D99C1B3A4D034725711D00161C5C/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D35F725CCA4BB4C7472570D8007271A4/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AB24D3EE81475B624725731D00100C17/$file
  TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/304BD5115641B1044725709F000F0C5A/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1727BB6386C00C04472572600031BE8E/$file
  TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/EF96B01BC421F610472570AD0027C8DC/$file
  Số: 1433/ubnd-vtlt
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0C99F6972970EE3F072570A600608880/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1AE5DFD2F3AA3B07472570A10010C09A/$file
  TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/53CF1DFEA4C3BC5B47257012002D9D68/$file
  I. Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/43B2CB57382B73CF472570D8007255C9/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8702293D3A3F569B4725731D0010CEF6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DA431CC85168A9204725706D0027B3D0/$file
  TỈnh long an độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4B79DE3CE07920A447256FC90038AE8D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8AA0CBE23CC01BE24725700D0032D5A7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5934DA2ED48B52BD47257BD100574196/$file
  TỈnh phú thọ Số: 1486/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D96B264D907C952907257279005CD9F5/$file
  TỈnh phú thọ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6AFE55B1A12690314725700D0032D5A3/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DDD0BA9DA0A53FC74725700D0032D59F/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2B17D85AD155A7254725700D0032D5A4/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7EC08E652AE4D9414725700D0032D5A6/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B276A6A79C51E378472570940029D7CA/$file
  Số: 1519/ubnd-th long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2005
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/08D265B6C54F421F472570A10014856D/$file
  TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/79BF5D1C7328F08C472570AD00286090/$file
  Ñy ban nhn dn
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/14F39CF452BDDB01472570A10016B208/$file
  TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/10ABE4A655E63A9C472570A10016CA63/$file
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A62ECAF3DC5BA5CF472570430075B6A3/$file
  Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1A51C43EA1FDB2EC472571720029C4D6/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/147BA47B8B7BA708472570A100266EB9/$file
  TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/386196DF70C8D6EA4725700D0032D5A0/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2622D67CDA1477AD472575F10003D83A/$file
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4881B702388EB2C94725700D0032D59C/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C0615F304D1E4D7C4725700D0032D598/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/18BE635610C32D414725700D0032D597/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2265E1671F2E3418472570A100161E23/$file
  TØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A4DB8B2145AAB5BF4725700D0032D599/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/00494D3D096908B4472570A10016536D/$file
  Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp Tù do H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B04A3EF7A83656F4472572DE00391C5C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68C62835FA6FC6974725702D00027DF0/$file
  Điều 1 : Phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nước ngoài như sau: Chủ tịch ubnd tỉnh quyết định hoặc cho phép
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C6FF4EDB0059D68A47257150000DFF7B/$file
  V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/18C37FEA03CAE7214725702F00122DAE/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A208727A13560E2A4725717A0005AB87/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2FB60D6485F87CB7472570D8007231A4/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/696F9117D2F886B7472570D800729641/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/430CCEA6039599244725731D0010EB6C/$file
  TỈnh hải dưƠNG
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FF88777CE42093184725731D00118093/$file
  TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2FDA7E9F4324F3EF47257BD100570A19/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78C21B77CECFBD6947257611002A9472/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện chính
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1C2AB5BE1E292D834725702F00125104/$file
  Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/016339A7A86AABE9472570A10033CAAE/$file
  V/v thu håi ®Êt t¹i x· § ng Vinh, huþªn § ng S¬n, giao cho c ng ty Qu¶n lý vµ S÷a ch÷a ®­êng bé 472 thuª
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A220BB1A737C03984725712900251B4B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FF08EDB381C709B14725709400297694/$file
  TỈnh an giang
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8F1895C4463C61D34725715B00270D24/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/09B55394AEA0EA79472570AD000BDD72/$file
  Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ cã ®Êt bÞ thu håi
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5032A591546078F1472571E1000DB73E/$file
  TỈnh an giang
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0E95B4145A9550F8472570D80072E785/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A36D9DE97BDBE2A2072570A600620ED5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D02FA6C0C6C11E8D47256FC400635354/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8DCB6CC828C33DD0072570A6006223C1/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C3DDD8C5D73F705F072570A70054F43F/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D5B57957523D41A6472570D800730D96/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/990E17F961C830D44725721A002C13E1/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AF9C376D91F4C579472570540011963E/$file
  BÁo cáo tóm tắt một số tình hình phát triển Kinh tế Xã hội năm 2003
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A8CBAA40C6B4D68A472571E80009332B/$file
  Long Xuyên, ngày 12 tháng 9 năm 2006
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C0C564BBABD75BAF4725700D0032D36E/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CA502A97DE9B21D0472570D800732C9A/$file
  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và qui chế làm việc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BC5BF3FAE3126644725706D00283CD8/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CDB9A347649D9AC84725706D00287A22/$file
  Số: 1787/1999/QĐ-ub tân An, ngày 21 tháng 6 năm 1999
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B7703AD9E4AAD45D47256FC9003BEB51/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1790 QĐ/UB
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7E1389E203AE0A56472570D80072CB29/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/76919B34A39B6FD2072571BD007DE503/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0729B19BBCF6D16E4725706600094995/$file
  Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy định mức thu phí cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tại tỉnh. Điều 2
  I. Đối tượng cai nghiện tự nguyện đóng góp phí cai nghiện và mức thu
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C90D46B3EDFB1277072571BD007E3564/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/249ECF7DDFBFC176472570D6004B0B8A/$file
  BÁo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước tháng 02/1998 của ubnd tỉnh Long an
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78AFD5A76297E8F3072570A60062B094/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/19808C24BF5F0D894725702F00122E4C/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0789FFA93DB1479C472577350015F726/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1CE9AB218B1C8BF34725773500164031/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D6D678D6DC8F785D072570A500608B5D/$file
  TỈnh vĩnh phú ––––––– Số 1850/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/218BC97FF3EE0836472571ED0029B1B6/$file
  Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/04361DD36030CF40472572DE000C56F8/$file
  Căn cứ Ngjị định s61 09/1998/NĐ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7738242E75E6DAB14725700D0032D532/$file
  H. Số: /2003/QĐ-ub tân An, ngày tháng 6 năm 2003. QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0B44A99C10DB174147257122000A7290/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/16CC59BA5320E51A472570A10006FA70/$file
  QuyÕt ®Þnh cña ñy ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸ V/v thu håi ®Êt t¹i x· Hµ § ng, huyÖn Hµ Trung giao cho Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh thuª
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F2EC731A77E838E7472570F800030BA9/$file
  QuyếT ĐỊnh điều Nay quyết định số lượng cán bộ xã, phường thị trấn được hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo nghị định số 09/1998/NĐ-cp của toàn tỉnh như sau: Tổng số cán bộ
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2320CD188203A9590725721000621E20/$file
  TỈnh phú thọ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/094D21E687F63928472572720026CC82/$file
  2045 tc/ubth céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D1F8DD82EFECCE004725700D0032D594/$file
  V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/ct-tu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luất của cán bộ, nhân dân
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/082B48977C852CE74725766D00118659/$file
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh ho¸
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7963C5C68B07546007257210005ACFA2/$file
  TỈnh phú thọ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5945CEB0EA30BE5E4725700D0032D537/$file
  TM. ỦY ban nhân dân tỉNH
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F6ECAD025E7C856D472572DE000B7308/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc : OoO
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7958241A71D8C35E47257094000A0CDB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 2107 /ubnd-vx
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/18CA1A839AE08CF8472577C400136078/$file
  Sè: 3759 /Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27A1EF32CBE3E517472570E60069B257/$file
  Ubnd tỉnh long an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BE870F79FC6DD515472579BB000EBEFA/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/29A534BA9F4C68E84725731D002B41EE/$file
  1 Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính ®¬n giá
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1415AFAA14DB7D034725702F001211E9/$file
  Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3A90602496003D95472570B400062185/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/886ECCA275A9032147256FBD00445BB2/$file
  Số 262 QĐ/ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E45F5CF3E8CF2ECF47257E660036E1CB/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh phú thọ Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1E792EE0B01AE4DF4725702F00122DC7/$file
  C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ xy dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-cp ngµy 8/7/1999, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-cp ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/18E5A0669D6ADB454725709D002F9CB7/$file
  Ubnd tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh Phóc
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FEE7D493C3E09FF1072573CD00759646/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/52D2773ED0ACF4C34725711800281D1E/$file
  V/v giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và các khoản thu tính bằng lúa năm 2006
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/068C9AD81A8ACE6D4725775A003CA23C/$file
  Uû Ban Nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7EF16EB8E2A68A1F4725704400685F7B/$file
  Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AFDB38106B4F8ACD472570B400070177/$file
  Kính gởi: Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/998F3A5F3C0CAECF472570B400089DD7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B6A0F18617973DF5472573E200103532/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/586E5CA76081CB004725704400687862/$file
  Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0EB114EB98167E35472573F400181A0A/$file
  Chñ tÞch ñy ban nhn dn tØnh thanh hãa
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/46DFA7C4AB7DDE8D4725707300327B26/$file
  V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên ubnd huyện Bến Lức nhiệm kỳ 1999 – 2004” Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63AD869CD94F2C7C4725727D002D6E05/$file
  V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 cấp tỉnh
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1A20B6E62C74AB59472570A5000F2EA9/$file
  Ubnd tØnh Thanh Ho¸
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/009312E2149243D64725702F001251EA/$file
  QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch uubnd tØnh Thanh Ho¸
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7BB88DE0D0A2A19F472570EC003491F5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/23BEEDAB1E4ABF97472570D800539B75/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0A0047E8E87A0A124725768D0028757A/$file
  V/v Phª duyÖt ®iÒu chØnh danh môc mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/780C792E5EF7EE50472570D800546BA9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/26C898248EA84A35472570F0000681FD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1AAA6D31226151EE472570D800543ED7/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1E896D970F6EC483472570D8005411C4/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2429AF36012422424725794100774D26/$file
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/08C66AC27359298B472570D800537A3C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BC027EC6B84E76E472570F00007E470/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hào xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/294D7607CBED4474472577390030A936/$file
  TỈnh thanh hoá
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/19A297B988EDE23C4725709E001065B0/$file
  Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè: 482 / Q§-ub
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/09FC3E12E13F1F99472570D800548C0C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/79088EA19EDC3EA447257137000F2E69/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/527FB7C61554BA05472570F500176D9B/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E656C30A194598BB472570BC00059A08/$file
  V/v Ban hành Qui định về việc cưới, việc tang, lễ hội
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E446A285DB34DAB947257BD100551726/$file
  Phụ lục số 05 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với xe máy nhập khẩU
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1E2A9034031C60DB4725709E00136CE1/$file
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/299CF02AD218354147257950002350CD/$file
  TỈnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_haiduong.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7D9E0C67CE2512C6472570440068A88D/$file
  Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2C966EE47D2925444725762E004D6448/$file
  QuyÕt ®Þnh Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu th07/§T 514-1/3
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E12099717F16E114472570BC0005C5E7/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FFDCF63155B41AB7472571320031FC76/$file
  TỈnh an giang số: 538 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/15B3134C08E7EE2E4725726A0016B3BC/$file
  Ubhc tØnh Thanh ho¸ Phßng tæ chøc c¸n bé ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9E0B3587BE7E94C3472575A400293F01/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh long an
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/024CE424EE5D96724725709F0011759C/$file
  Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/253E77FA47226223472572430032704C/$file
  Uû ban Nhn dn tØnh
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/07D2E9E73BD83BF1472570E60069D170/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9FE1438E6F400EED4725729D0033AA41/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E77F674953499AFA472570D80054B3E9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A6BEC582DDC4901847257BD10038A41B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/06696D7687358079472570AD00262FF3/$file
  H§Nd TØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dn
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F656276837C0BF30472570FC002E73A2/$file
  QuyếT ĐỊnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đẦu tư NĂM 1995
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1DC4EAB518A08C3B472579030006C202/$file
  TỈnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/282CDE5ABD688D9E472570F5002852B9/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3729DCD4346CAE3647257806002C4B37/$file
  Căn cứ Thông tư số 97/2010/tt-btc ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/172B60C2706CB756472572400008705B/$file
  Uû ban Nhn dn tØnh
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0CC6B080EBE4C2C64725724400079564/$file
  Uû ban Nhn dn tØnh
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AD59524396B7AD8D472570F5002F5E78/$file
  Nguyễn Văn Mạo ĐIỀu lệ
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A6F2E06901415EE547257124000F235D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/75B7EDBDF391B97E472570F500179B6A/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/232B8CFEA5077A8C07257230005F2CB3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phú
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/062F0D72AA546B564725727500278BA7/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/759F2324293F786B472572A00032555B/$file
  Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/30B3A27FFCF5A175472576420007398C/$file
  Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A1756B417A63E59D47257124000F5BFC/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2471D2E0793AEDA3472570A60008EFFF/$file
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FB74C34F0742602B0725723000607566/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phú
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/EE06CA5F2CFF9B67472570F50023B198/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/04EA135A1F8613BF4725725B000982E1/$file
  C¨n cø LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ, c ng bè LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F5C76939B219EA774725737F002B2829/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FC265EAD372E4525472571A0000B0DDF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số : 713 /2000/QĐ-ub
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/01BB15494F9115E74725702F00125307/$file
  C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§nd vµ ubnd, ngµy 11/7/1989
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0E1C5B215133BE7D4725702F00123781/$file
  QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸ V/v cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c ng ty cæ phÇn Du lÞch Kim Quy
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B0B717708B0F7A87472574090017C834/$file
  Long Xuyên, ngày 07 tháng 3 năm 2008
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0E9C1ABC32F25A124725728F00101064/$file
  Sè: 745 cn/ubth Thanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 07 n¨m 1979 chñ tÞch uû ban nhn dn tØnh thanh Ho¸
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F6922936B0272C40472570D800557AD6/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1FFCA43623EA1CB3472572800025E6CE/$file
  Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/21BE57E6756AA7DB4725702F00122B70/$file
  VÒ viÖc cho c ng ty cæ phÇn §ãng tµu Thanh Ho¸ thuª ®Êt. Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DAC7859A79213F5A472570D8005598E9/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3FE09646F035CA87472570D80055BBA7/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68CF4FC28B0122D0472570D80055DAC2/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9845AB2F40DF1992472570D80055F6C9/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd huyện Mộc Hóa
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D271DB40B28517B472570D80056112A/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd thị xã Tân An
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3F83D30D86A44CDE472570D8005652FA/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd thủ Thừa
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FA9219D05BD9724E472570D800566DBA/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd đức Huệ
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/46F12261D296B4C9472570D800568DD0/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd cần Giuộc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B7ED1F387146239C472570D80056CB36/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd huyện Cần Đước
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/727F403C4CAC3E06472570D800554F6C/$file
  Căn cứ đề nghị miễn giảm thuế sdđnn cho các đối tượng chính sách xã hội và thiên tai năm 1996 của ubnd tân Trụ
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/26207398305539F6472570C40010C049/$file
  Tỉnh Ninh Bình
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1EEEB8D0A777F9D4472572AE002AF67A/$file
  Sè: 786 q®/tcub
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/17F8C1F162A7B40E4725702F00122B83/$file
  Ubnd tØnh Thanh ho¸ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0887D5A232AD4B6647257865000C3111/$file
  TỈnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FDF9477555C835C947257116000D5520/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành mức thu phí vệ sinh trong phạm VI tỉnh An Giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8372E3BAA0BE2673472570F000069FC7/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2795A79936A217454725702600149666/$file
  Điều 1 : Xuất nguồn dự phòng ngân sách tỉnh số tiền 560. 000. 000 đồng (năm tỷ năm trăm sáu chục triệu đồng) để bổ sung Quỹ khám chửa bệnh cho người nghèo của Tỉnh Long An. Điều 2
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D2EBB17B406076C472570260014B139/$file
  Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của ubnd huyện Cần Đước thực hiện theo Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994. Điều 3
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0F21BC4BB3B167074725702600151D37/$file
  Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của ubnd thị xã Tân An thực hiện theo Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994. Điều 3
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/29E89742A8CE67B44725702F00122BAC/$file
  QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0B820756B629EBCC4725700D0032D5AE/$file
  Điều Ban hành kèm theo quyết định này quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Điều 2
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D227402FB22559EB472570BC0008A084/$file
  V/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng ubnd tỉnh
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/131249D16CCB7BDD472571F1002E1016/$file
  H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0959789D4A71678D472570BC0008C51C/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3E7F9AD70ED95369472570F5003020FE/$file
  Số : 921/1998 QĐ/ub-vx
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A8BFF962B461C2A472570D80071CD27/$file
  Tỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/731D61B8009CE1F74725706D0015437E/$file
  QUẢn lý ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn xã, phưỜNG
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5629A89F09E9902447256FC500426F6E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 952 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2CE7C71B4A56DAB7472570F500303C6A/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0DC151C9B543EAFA472570D7000AD171/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/212284A3D506B16F472570D80071EF4A/$file
  Tỉnh, huyện, thị và công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn
vbpq_longan.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C7AE0D0A3D7D1B5A472570A1000355E8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua đò, phà và phí
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/19A98F08C21BA19D472579660006BB89/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt nhiệm vụ dự toán điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá chủ TỊch ubnd tỉnh thanh hoá
vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0F139A15DAE0E390472573E5002549D5/$file
  VÒ viÖc phª duyÖt danh lôc loµi cy gç môc ®Ých trong
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E446A285DB34DAB947257BD100551726/$file
  Phụ lục số 04 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi vớI Ô TÔ SẢn xuấT, LẮP giáp trong nưỚC
vanban/vanban.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/76042368000DBA2E88257FE2002DB825/$file
  Phụ lục danh mục thuốC, HÓa chấT, VẬt tư trang thiết bị phòNG, chống dịch năM 2016
directory vbpq longan.nsf 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương