Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 25.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích25.96 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- --------------

Số : 1144/2003/QĐ-UB Tân An, ngày 14 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“ Về việc ban hành kế hoạch tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2003”


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994

- Căn cứ công văn số: 1232/VP.CP.VI ngày 19/3/2003 của Văn phòng Chính phủ “về việc tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng năm 2003 theo Quyết định số 273/QĐ.TTg ngày 12/4/2002 của Chính phủ;

- Căn cứ Kế hoạch số : 201/KH.TTNN ngày 27/2/2003 của Thanh tra Nhà nước về việc tiếp tục triển khai việc thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng năm 2003 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo văn bản đề nghị số: 118/TT.TTr ngày 04/4/2003 của Chánh Thanh tra tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Ban hành kế hoạch tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2003.

Điều II : Giao trách nhiệm cho Chánh Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban ngành Đoàn thể tỉnh, và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận : CHỦ TỊCH

- TT.TU - TT.HĐND tỉnh

- CT, PCT.UBND tỉnh

- Như điều 3

- NC.UB_Lưu TRƯƠNG VĂN TIP

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- --------------

Tân An, ngày 14 tháng 4 năm 2003
KẾ HOẠCH

“ Về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng

trên địa bàn tỉnh Long An năm 2003”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1144/2003/QĐ.UB

ngày 14/4/2003 của UBND tỉnh )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Phát huy kết quả thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo Quyết định số 273/QĐ.TTg ngày 12/4/2002 của thủ tướng Chính phủ. Năm 2003, Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tiếp tục thanh tra, kiểm tra về đầu tư xây dựng để thông qua thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá đúng hiệu quả đầu tư xây dựng trong những năm qua, đồng thời phát hiện những sơ hở yếu kém, vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục khuyết điểm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Việc thanh tra, kiểm tra phải theo đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động bình thường của các tổ chức, đơn vị và địa phương được thanh tra, kiểm tra.

- Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng như: việc chấp hành quy định về trình tự đầu tư xây dựng, việc quản lý, sử dụng vốn (đặc biệt là vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước), việc thực hện chức năng quản lý Nhà nước, quy chế đấu thầu...

- Thanh tra, kiểm tra tiến độ và chất lượng dự án, công trình.

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng như:

- Việc chấp hành các quy định trong giai đoạn đầu tư: phê duyệt dự án, thiết kế, lập dự toán xây lắp, thiết bị công nghệ, đấu thầu, chọn thầu, chỉ định thầu.

- Trong giai đoạn xây dựng: tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, vật liệu, giá cả vật tư thiết bị cho xây dựng, nghiệm thu thanh quyết toán vốn, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra, kiểm tra từng giai đoạn, công đoạn để kết luận:

Ưu điểm:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đầu tư xây dựng.

- Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, công trình thực tế đã đạt được.

Khuyết điểm:

- Vi phạm các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

- Hiệu quả kinh tế xã hội đạt thấp so với hiệu quả thể hiện trên dự án, công trình được duyệt, nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thấp.

- Các vi phạm về thi công, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, lãng phí, tham nhũng tiêu cực.

b) Quy rõ trách nhiệm về đối tượng sai phạm và xử lý nghiêm minh những người vi phạm theo tính chất và mức độ vi phạm với các hình thức: kỷ luật, hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; về kinh tế, gây thiệt hại phải bồi thường, phải tự bỏ vốn ra để tự sữa chữa khắc phục, phải xuất toán và không được quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án.

III. ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, KIỂM TRA:

Tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình tiêu biểu có vốn đầu tư lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc các lĩnh vực xây dựng cầu, đường, cấp thoát nước đô thị; xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cụm, tuyến dân cư vùng lũ và các dự án dân cư; công trình thủy lợi, xây dựng trụ sở của các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; các chương trình, dự án xây dựng cơ bản về y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội.

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA, KIỂM TRA

Căn cứ Quyết định số: 273/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh; các Sở, ngành tỉnh, Đoàn thanh tra, kiểm tra của tỉnh và UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch chi tiết để tiến hành thanh tra, kiểm tra trên địa bàn mình quản lý.

1/ Đối với cấp tỉnh:

- Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh căn cứ kế hoạch này lập kế hoạch chi tiết, tự thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình đầu tư xây dựng của ngành mình quản lý.

- Chánh thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết việc thanh tra, kiểm tra, xem xét chọn một số công trình, dự án đầu tư xây dựng để thanh tra, kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra cụ thể, do Chánh thanh tra làm trưởng đoàn, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Ngân hàng Nhà nước.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã

Chủ tịch UBND các hyện, thị xã xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra. Chủ yếu tập trung các dự án, công trình đầu tư xây dựng của địa phương mình quản lý.

3. Thời gian sơ kết và kết thúc thanh tra, kiểm tra:

Đến 15/6/2003 các đơn vị UBND huyện, thị xã, Sở ngành tiến hành sơ kết để rút kinh nghiệm.

Đến 30/10/2003 kết thúc. Các đơn vị tổng kết báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hàng tháng giao cho Chánh thanh tra tỉnh tổ chức họp cụm phản ánh tình hình và rút kinh nghiệm về tiến độ triển khai cuộc thanh tra đối với thanh tra các huyện, thị xã, sở ngành.

- Giao thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn cho Thanh tra huyện, thị Sở ngành về nghiệp vụ thanh tra theo Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, các Đoàn thanh tra, kiểm tra của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch chi tiết và mốc thời gian cụ thể khi tiến hành thanh tra, kiểm tra. Trong từng giai đoạn thanh tra, kiểm tra, có báo cáo kết quả, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, triển khai tiếp để công tác thanh tra, kiểm tra đạt kết quả.

Giao cho Chánh thanh tra tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng thuộc sở, ngành và địa phương quản lý để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Tài chính - Vật giá giải quyết cấp kinh phí cho các Đoản thanh tra, kiểm tra theo chế độ quy định.

- Khi kết thúc đợt thanh tra, các Sở ngành, địa phương đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các đơn vị thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản đạt hiệu quả tốt; đồng thời chỉ đạo nghiêm khắc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, có hình thức xử lý nghiêm túc và biện pháp khắc phục có hiệu quả các sai phạm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, (đồng gửi cho Chánh thanh tra tỉnh) để chỉ đạo kịp thời.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
TRƯƠNG VĂN TIẾP
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương