Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.87 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu15.07.2016
Kích0.87 Mb.
  1   2   3


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 170/2004/QĐ-UB Tân An, ngày 15 tháng 01 năm 2004QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Nghị định

61/1998/NĐ.CP đối với các doanh nghiệp năm 2004”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2004;

- Căn cứ 61/1998/NĐ.CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp;

- Theo văn bản đề nghị số 01/TT.TTr ngày 05/01/2004 của Thanh tra tỉnh,QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp năm 2004 theo Nghị định số 61/1998/NĐ.CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra là 470 doanh nghiệp, trong đó thanh tra 04 đơn vị; kiểm tra 466 đơn vị. Cụ thể từng lĩnh vực như sau :

A- Thanh tra :

1- Tài nguyên và Môi trường : 03 đơn vị

2- Tài chính : 01 đơn vị

B- Kiểm tra :

1- Xây dựng : 111 đơn vị

2- Nông ngiệp và Phát triển nông thôn : 01 đơn vị

3- Luật lao động : 13 đơn vị

4- Bảo hiểm xã hội : 15 đơn vị

5- Tài nguyên và Môi trường : 05 đơn vị

6- Khoa học và Công nghệ : 259 đơn vị

7- Lao động-Thương xã hội : 62 đơn vị

Danh sách từng đơn vị cụ thể có phụ lục kèm theo.

Điều II : Giao cho Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều III : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành Quyết định nầy.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận : Đã ký : TRƯƠNG VĂN TIẾP

- TT. TU, TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT.UBND tỉnh

- Như điều III

- NC.UB - Lưu.-

U\170-qd-19

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số : 170/2004/QĐ.UB ngày 15/01/2004

của UBND tỉnh Long An)

------------

Thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và môi trường.STT

Tên Doanh nghiệp

Thanh tra

Địa chỉ

Số ngày KT-TTr

Dự kiến thời gian

1

Công ty Đường Hiệp Hòa

Thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa

30 ngày

Quý IV/2004

2

Công ty Đồ hộp Việt Cường

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

30 ngày

Quý III/2004

3

Nhà máy Thuốc lá Long An

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

30 ngày

Quý II/2004
Kiểm tra


4

Công ty TNHH Chí Hiếu

Xã An Thạnh, huyện Bến Lức

05 ngày

Tháng 3/2004

5

Công ty TNHH Giấy Hiệp Hòa

Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa

05 ngày

Tháng 4/2004

6

Xí nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu Long An

Phường 6, Thị xã Tân An

05 ngày

Tháng 5/2004

7

Công ty Rượu Việt Nam

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

05 ngày

Tháng 6/2004

8

Nhà máy nước đá Chính Tự

Phường 4, Thị xã Tân An

05 ngày

Tháng 7/2004

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số : 170/2004/QĐ.UB ngày 15/01/2004

của UBND tỉnh Long An).

-----------Thanh tra : lĩnh vực Tài chính về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Doanh nghiệp.

Số TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số ngày thanh tra

Dự kiến thời gian tiến hành

Nội dung

thanh tra1

Công ty Công trình Đô thị Tân An

Số 8 Tỉnh lộ 827-F III-Thị xã Tân An-Long An

30

Quý II/2004

Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại DN; tình hình quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động SXKD; tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

PHỤ LỤC


(Kèm theo QĐ số : 170/2004/QĐ.UB ngày 15/01/2004

của UBND tỉnh Long An)

Lĩnh vực : Khoa học và Công nghệ.
Kiểm tra : về đo lường, chất lượng xăng dầu - Sở hữu công nghiệp.STT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ

Nội dung kiểm tra

Dự kiến thời gian

01

DNTN - Trạm XD Tư Hà

Ấp 1, Long Khê, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

02

DNTN - Trạm XD Tấn Hiển

Ấp 1, Phước Đông, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

03

DNTN - Trạm XD Cần Đước

Khu 1c, TT Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

04

DNTN - Trạm XD Tân Trạch

Tân Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

05

Hộ KD XD Phạm Văn Phòng

Long Định, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

06

Hộ KD - Trạm XD Ba Phúc

Long Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

07

DNTN - Trạm XD Phát Thịnh

TT Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

08

DNTN - Trạm XD Năm Tích

TT Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

09

DNTN - Trạm XD Lâm Phát

Long Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

10

Hộ KD - Trạm XD Lê Văn Sáu

Long Cang, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

11

Hộ KD - Trạm XD An Thuận

Phước Vân, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

12

Hộ KD - Trạm XD Đỗ Ánh Hồng

Phước Vân, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

13

Hộ KD - Trạm XD Ng.T.Kim Hai

Long Sơn, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

14

Hộ KD-Trạm XD Phan Trọng Toàn

Tân Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

15

CH XD Cần Đước - CTy XD LA

TT Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

16

Hộ KD - Trạm XD Long Trạch

Long Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

17

DNTN - Trạm XD Kim Sơn

Long Hòa, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

18

DNTN - Trạm XD Ba Be

TT Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

19

DNTN - Trạm XD Anh Thảo

Mỹ Lệ, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

20

DNTN - Trạm XD Rạch Kiến

Long Hòa, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

21

DNTN - Trạm XD Vạn Lợi

Long Trạch, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

22

Hộ KD Dầu nhớt Tuyết Minh

Tân Chánh, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

23

Hộ KD Dầu nhớt Nguyễn Văn Long

Tân Chánh, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

24

DNTN - Trạm XD Vạn Lợi

Long Hòa, Cần Đước

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

25

DNTN - Trạm XD Trung Trực

Thuận Thành, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

26

DNTN - Trạm XD Thuận Thành

Thuận Thành, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

27

Hộ KD XD Nguyễn Văn Quang

Tân Tập, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

28

Hộ KD XD Nguyễn Thị Bông

Đông Thạnh, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

29

Hộ KD Trạm XD Tân Tập

Tân Tập, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

30

DNTN Trạm XD Thắng Lợi

K3, TT Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

31

CH XD Cần Giuộc-CTy XD LA

TT Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

32

DNTN Trạm XD Phước Thành

Tân Kim, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

33

DNTN Trạm XD Hồng Loan

Tân Kim, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

34

CH XD Tân Kim - Cty XD LA

Tân Kim, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

35

Hộ KD XD Ngọc Hơn

Trường Bình, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

36

Hộ KD XD Lê Trung Sơn

Trường Bình, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

37

Hộ KD XD Thành Công

Long An, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

38

Hộ KD XD Thủ Bộ

Long An, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

39

Hộ KD XD Phan Thị Kim Tiện

Long Phụng, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

40

Hộ KD XD Vạn Phát

Đông Thạnh, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

41

Hộ KH XD Võ Trường Xuân

Đông Thạnh, Cần Giuộc

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

42

DNTN XD Chợ Giữa

Phước Tân Hưng, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

43

DNTN XD Hòa Hiệp Phát

Hòa Phú, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

44

DNTN XD Vân Hồng Phát

TT Tầm Vu, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

45

DNTN Phà XD Mỹ Linh II

Thanh Vĩnh Đông, Ch.Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

46

DNTN XD Thuận Mỹ Phát

Thuận Mỹ, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

47

DNTN XD Vạn Phúc

Thuận Mỹ, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

48

DNTN XD Hoàng Long

Phú Ngãi Trị, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

49

DNTN XD Vạn Thắng

Phú Ngãi Trị, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

50

DNTN XD Hữu Vân

Dương Xuân Hội, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

51

DNTN XD Toàn Thịnh

Vĩnh Công, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

52

DNTN XD Mỹ Xuân

Dương Xuân Hội, Ch.Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

53

DNTN XD Sáu Có

An Lục Long, Châu Thành

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

54

DNTN XD Tân Thành

Mỹ Yên, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

55

DNTN XD 1932

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

56

DNTN XD Voi Lá

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

57

DNTN XD Phan Tuấn

Thạnh Đức, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

58

DNTN XD Thạnh Lợi

Phước Lợi, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

59

DNTN XD Hồng Sơn

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

60

DNTN XD Thạnh Đức

Thạnh Đức, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q1

61

DNTN XD Vĩnh Phúc 1936

Thạnh Đức, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

62

CH XD Số 1 Bến Lức-Cty XD LA

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

63

DNTN XD Mỹ Chánh

Long Hiệp, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

64

DNTN XD MaRi

Mỹ Yên, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

65

DNTN XD Liên Thành

Mỹ Yên, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

66

DNTN Cây xăng Bình

Phước Lợi, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

67

DNTN XD Bảy Hưởng

Phước Lợi, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

68

DNTN XD Phú Cường

Long Hiệp, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

69

DNTN XD Việt Thành

Mỹ Yên, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

70

DNTN XD Long Hiệp

Long Hiệp, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

71

DNTN XD Hoa Thu

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

72

DNTN XD Hoa Thu 2

Lương Bình, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

73

DNTN XD Chơn Chất

Lương Hòa, Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

74

DNTN XD Nguyễn Thị Thơm

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

75

Cty XD Petec CH Bến Lức

TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

76

CH XD Số 2 Bến Lức-Cty XD LA

Thuận Đạo, TT Bến Lức

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

77

CH XD Số 1 Cty Cổ phần TM XNK

F2, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

78

CH XD Số 2 Cty Cổ phần TM XNK

F2, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

79

CH XD Số 2 Cty XD LA

F2, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

80

DNTN XD Tư Long

Bình Tâm TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

81

DNN Phà XD Hoàng Ân

F3, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

82

DNTN XD Thuận An

F5, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

83

DNTN XD Minh Châu

F4, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

84

DNTN XD Cầu Tre

Lợi Bình Nhơn, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

85

DNTN XD Cty Nam Phong

F6, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

86

DNTN XD Châu Thị Kim

An Vĩnh Ngãi, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

87

CH XD Phường 5 Cty XDLA

F5, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

88

Xà lan XD Cần Đốt Cty XD LA

F6, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

89

DNTN XD Hiệp Thành II

F5, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

90

CH XD TX Tân An Cty XD LA

F2, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

91

DNTN XD Vạn Thắng 2

F4, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

92

DNTN XD Nhơn Cầu

Khánh Hậu, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

93

DNTN XD Bình Tâm

Bình Tâm, TX Tân An

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

94

CH XD Bình Lãng CTy XD LA

Bình Lãng, TânTrụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

95

Hộ KD XD Trần Văn Hồng

An Nhựt Tân, Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

96

Hộ KD XD Lê Văn Sành

TT Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

97

DNTN XD Tân Trụ

TT Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

98

DNTN Vạn Lợi 2002

Bình Tịnh, Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

99

CH XD Lạc Tấn Cty XD LA

Lạc Tấn, Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

100

DNTN XD Hòa Hiệp

Tân Phước Tây, Tân Trụ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

101

CH XD Số 24 Cty Cổ phần Comeco

Đức Hòa Đông, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

102

DNTN XD Nguyễn Thị Chính CS1

TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

103

DNTN XD Kim Phượng

Hựu Thạnh, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

104

DNTN XD Bình Tân

Đức Hòa Hạ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

105

DNTN Phà XD Huỳnh Thanh Vân

Hựu Thạnh, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

106

DNTN La Thị Trưng

Hựu Thạnh, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

107

DNTN XD Nguyễn Phước 2

Hựu Thạnh, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

108

DNTN XD Huỳnh Thị Sáu

TT Đức Hòa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

109

DNTN XD Sỷ Hùng

TT Đức Hòa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

110

DNTN XD Công Lập

Hòa Khánh Đông, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

111

DNTN XD Lê Quang Đức

Hòa Khánh Nam, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

112

DNTN XD Thanh Trúc

Hòa Khánh Đông, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

113

CH XD Số 1 Hậu Nghĩa Cty XD LA

TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

114

CH XD Số 2 Hậu Nghĩa Cty XD LA

TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

115

DNTN XD Tuấn Vũ

Lộc Giang, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

116

DNTN XD Ngọc Việt

Sò Đo, TT Hậu Nghĩa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

117

CH XD Tân Mỹ Cty XD LA

Tân Mỹ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

118

DNTN XD Trường Phú

An Ninh Đông, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

119

DNTN XD Đức Thành

Đức Lập Hạ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

120

Cty TNHH Thành Phát

Đức Lập Hạ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

121

Cty TNHH T DNTN XD Cẩm Tú

Đức Lập Thượng, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

122

Cty TNHH T DNTN XD Nguyễn Thị Chính CS2

Đức Lập Hạ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

123

DNTN XD Nguyễn Thị Chính CS5

Đức Lập Hạ, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

124

DNTN XD Nguyễn Thị Chính CS4

Hiệp Hòa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

125

Hộ KD Trạm XD Trường Phú

Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

126

Điểm bán XD Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Bình Hòa Bắc, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q2

127

CH XD Đông Thành Cty XD LA

TT Đông Thành, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

128

CH XD Hiệp Hòa - Cty XD LA

TT Hiệp Hòa, Đức Hòa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

129

DNTN XD Bích Tuyền

Mỹ Quý Tây, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

130

CH XD Mỹ Quý Tây - Cty XD LA

Mỹ Quý Tây, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

131

CH XD Tho Mo - Cty XD LA

Mỹ Quý Tây, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

132

DNTN XD Trọng Nghĩa

TT Đông Thành, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

133

DNTN XD Toàn An

TT Đông Thành, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

134

CH XD Đông Thành 2 Cty XDLA

TT Đông Thành, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

135

Hộ KD XD Hạnh Dung

Bình Hòa Bắc, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

136

Hộ KD XD Phùng Văn Cu

Bình Thành, Đức Huệ

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

137

CH XD Tân Hưng - Cty XD LA

TT Tân Hưng, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

138

Hộ KD XD Hai Hùm

Vĩnh Châu A, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

139

DNTN XD Năm Đến

Vĩnh Bửu, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

140

Hộ KD Phà XD Nguyễn Văn Đường

Gò Thuyền, TT Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

141

Hộ KD Phà XD Hà Ngọc Điểm

Vĩnh Bửu, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

142

Hộ KD Phà XD Bảy Thảnh

Vĩnh Bửu, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

143

Hộ KD Phà XD Nguyễn Văn Cải

Gò Thuyền, TT Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

144

Hộ KD XD Chín Be

Vĩnh Thạnh, Tân Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

145

CH XD Vĩnh Hưng-Cty XD LA

TT Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

146

DNTN XD Nhật Linh

TT Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

147

Hộ KD Phà XD Duy Khánh

Hưng Điền A, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

148

Hộ KD Phà XD Hoàng Chánh

Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

149

Hộ KD XD Tuấn Anh

Tuyên Bình, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

150

DNTN XD Nguyễn Thị Mỹ

TT Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

151

Hộ KD XD Nhật Quang

Tuyên Bình, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

152

Hộ KD Phà XD Bảy Thật

Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

153

Hộ KD Phà XD Minh Chánh

Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

154

CH XD Khánh Hưng-Cty XD LA

Khánh Hưng, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

155

DNTN XD Phước Cường

Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

156

Hộ KD XD Lê Văn Bẩu

Khánh Hưng, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

157

Hộ KD XD Minh Quý

Hưng Điền A, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

158

Hộ KD XH Hồ Minh Thiếp

Hưng Điền A, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

159

Hộ KD XD Nguyễn Văn Mộng

Khánh Hưng, Vĩnh Hưng

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

160

CH XD - Cty Cổ phần TM Mộc Hóa

KV1, TT Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

161

Hộ KD Phà XD Ba Thận

Bình Phonh Thạnh, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

162

DNTN XD Khánh Dương

QL62, TT Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

163

DNTN XD Bình Phong Thạnh

Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

164

DNTN Phà XD Lê Thị Hường

Bình Hòa Tây, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

165

CH XD Tân Lập-Cty XD LA

Tân Lập, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

166

Hộ XD Phà XD Võ Thị Dợt

Tuyên Thạnh, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

167

Chi nhánh XD Khánh Dương

Bình Hiệp, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

168

DNTN Lợi Thanh Bình

QL62, TT Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

169

DNTN Phà XD Đức Thịnh

Tân Lập, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

170

Phà XD Khánh Dương

TT Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

171

DNTN XD Thanh Phong

Bình Hiệp, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

172

DNTN Phà XD Võ Văn Trưng

Bình Hòa Tây, Mộc Hóa

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

173

Hộ KD XD Trương Văn Yết

Tân Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

174

DNTN XD Năm Tùng

Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

175

Hộ KD XD Ba Quân

Tân Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

176

Hộ KD XD Ngô Văn Ao

Nhơn Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

177

Hộ KD XD Năm No

Nhơn Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

178

Hộ KD XD Mai Thanh Bỉ

Tân Lập, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

179

Hộ KD XD Huỳnh Thị Bé Tám

Nhơn Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

180

DNTN XD Phúc Lộc

TT Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

181

CH XD Tân Thạnh-Cty XD LA

KV1, TT Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

182

DNTN XD Trần Văn Quang

KV4, TT Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

183

DNTN XD Số 18 Tân Thạnh

KV4, TT Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

184

CH XD Kinh Quận-Cty XD LA

Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

185

Chi nhánh DNTN XD Phục Hưng

Tân Lập, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

186

Hộ KD XD Du Thị Ánh

Nhơn Ninh, Tân Thạnh

ĐL,CL Xăng dầu

1 ngày Q3

187

DNTN CH XD Đồng Tháp I

Tuyên Nhơn, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

188

DNTN XD Tấn Phát

Thủy Tây, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

189

DNTN XD Phước Triều

Thủy Đông, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

190

Hộ KD XD Ngô Thị Hoài

Tân Đông, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

191

DNTN XD Thanh Bình

Thủy Tây, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

192

DNTN XD Tuyên Nhơn

Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

193

DNTN XD Ngọc Phú

Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

194

DNTN XD Phúc Lợi

K3, TT Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

195

DNTN XD Nguyễn Văn Khoanh

Thủy Tây, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

196

Hộ KD XD Nguyễn Văn Đẹp

Thạnh Phước, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

197

DNTN XD Nguyễn Văn Lượng

Thạnh Phú, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

198

DNTN XD Sáu Riêng

Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

199

DNTN XD Song Hà

Thủy Tây, Thạnh Hóa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q3

200

XD Mỹ Phú-Cty CP TMDV Cái Bè

Mỹ Phú, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

201

DNTN XD Phước Lộc Thọ

Nhị Thành, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

202

Hộ KD XD Nguyễn Văn Bé

Mỹ Lạc, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

203

Hộ KD XD Lê Văn Xê

Mỹ Lạc, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

204

Hộ KD XD Ngô Văn Đồng

Long Thạnh, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

205

DNTN XD Phát Huệ

Mỹ Phú, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

206

Hộ KD XD Thanh Bình

Nhị Thành, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

207

DNTN Cây xăng Cầu Voi

Nhị Thành, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

208

DNTN XD Duy Linh

Bình Thạnh, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

209

DNTN XD Vĩnh Hòa

Phan Văn tình, TT Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

210

DNTN XD Ôn Thị Nhúc

TT Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

211

DNTN Phà XD Đức Thịnh II

Mỹ Phú, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

212

Hộ KD XD Bà Miều

Mỹ Thạnh, Thủ Thừa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

213

Hộ KD XD Huỳnh Quốc Thái

Long Sơn, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

214

Hộ KD XD Nguyễn Phước Bình

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

215

Hộ KD XD Nguyễn Văn Bền

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

216

Hộ KD XD Trần Thị Hồng Đào

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

217

Hộ KD XD Lưu Văn Sáu

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

218

Hộ KD XD Võ Hoàng Lai

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

219

Hộ KD XD Đỗ Thị Danh

Long Hựu, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

220

Hộ KD KD Nguyễn Văn Tiến

Tân Lân, Cần Đước

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

221

Hộ KD XD Nguyễn Phát Thành

Long Hậu, Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

222

Hộ KD XD Lê Văn Vệ

Long Hậu, Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

223

Hộ KD XD Trương Văn Chớp

Long Hậu, Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

224

DNTN XD Phương Duy

Phước Lý, Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

225

Hộ KD XD Võ Thị Lượm

TT Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

226

Hộ KD XD Phạm Văn Ngọc

TT Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

227

Hộ KD XD Nguyễn Kim Ánh

TT Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

228

Hộ KD XD Huỳnh Văn Hà

Mỹ Lộc, Cần Giuộc

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

229

Hộ KD XD Trần Thái Thế

TT Đức Hòa, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

230

Hộ KD XD Phạm Thị Thu Hà

TT Đức Hòa, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

231

Hộ KD XD Nguyễn Văn Đoàn

TT Đức Hòa, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

232

DNTN Nguyễn Thị Chính CS3

Trà Cú, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

233

Hộ KD XD Lê Thị Vững

Mỹ Hạnh, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

234

Hộ KD XD Dương Quốc Thanh

Đức Hòa Thượng, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

235

Hộ KD XD Lê Văn Ngộ

Mỹ Hạnh, Đức Hòa

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

236

Hộ KD XD Khánh Nhâm

Bình Hòa Nam, Đức Huệ

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

237

Hộ KD XD Nguyễn Hữu Dũng

Bình Hòa Bắc, Đức Huệ

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

238

Hộ KD XD Phạm Văn Dũng

Tân Thành, Tân Thạnh

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

239

Hộ KD XD Nguyễn Thị Không

Bắc Hòa, Tân Thạnh

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

240

Hộ KD XD Nguyễn Văn Dũng

TT Tân Thạnh

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

241

Hộ KD XD Nguyễn Văn Thanh

Tân Thành, Tân Thạnh

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

242

DNTN XD Võ Ngọc Sang

Lương Bình, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

243

Hộ KD XD Huỳnh Văn Hiệp

Lương Bình, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

244

Hộ KD XD Nguyễn Thị Dung

Lương Bình, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

245

Hộ KD XD Trạm XD Lương Bình

Lương Bình, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

246

DNTN XD Quang Vinh

An Thạnh, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

247

Hộ KDXD Diệp Ngọc Đặng

An Thạnh, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

248

Hộ KDXD Bùi Văn Nhưng

Thanh Phú, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

249

Hộ KDXD Trần Kim Cát

Tân Bửu, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

250

Hộ KDXD Trần Văn Vinh

Bình Đức, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

251

Hộ KDXD Phạm Thị Bé

Bình Đức, Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4

252

Hộ KDXD Năm Lầu

TT Bến Lức

ĐL, CL Xăng dầu

1 ngày Q4
253

Cty Lương thực Long An

F5, TX Tân An

Việc khắc phục hành vi xâm phạm quyền sáng chế máy xát trắng

01 ngày

Quý 2


254

Cơ sở Lý Văn Đoán

TT Bến Lức

Việc sửa đổi và sử dụng tên địa chỉ chủ nhãn hiệu

01 ngày

Quý 2


255

Cty TNHH Nước giải khát Delta

F6, TX Tân An

Việc sửa đổi giấy CN NHHH, hợp đồng chuyển giao Lixăng

01 ngày

Quý 2


256

Cty Rượu Việt Nam

Nhựt Chánh, Bến Lức

Việc sử dụng tên gọi và xuất xứ hàng hóa

01 ngày

Quý 2


257

Cty TNHH Nông hải sản Hiệp Thành

Long Hiệp, Bến Lức

Việc thực hiện hợo đồng Li xăng NHHH

01 ngày

Quý 2


258

Nhà máy Thuốc lá Long An

TT Tân Trụ

Việc sử dụng NHHH và các hợp đồng Lixăng đã ký

01 ngày

Quý 2


259

Cty TNHH FORMOSA

Nhựt Chánh, Bến Lức

Việc thực hiện hợp đồng Lixăng đã ký

01 ngày

Quý 2
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương