Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.44 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1210/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 27 tháng 5 năm 1998


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v quy định giá nước sinh hoạt do Xí nghiệp cấp nước

Mộc Hóa sản xuất năm 1998”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 02/TT-LB ngày 28/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Trưởng Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

- Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Vật giá và Xây dựng tại công văn số 359/1998/CV-LS ngày 19/5/1998;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay quy định giá bán nước sinh hoạt do Xí nghiệp cấp nước Mộc Hóa sản xuất năm 1998, cụ thể như sau :

- Giá nước mặt : 2.200,00 đồng/m3 (hai ngàn hai trăm).

- Giá nước ngầm : 3.000,00 đồng/m3 (ba ngàn).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/6/1998.

Điều 2 : Sở Tài chính-Vật giá và Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Xí nghiệp cấp nước Mộc Hóa tổ chức thực hiện điều 1 nói trên.

Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Chi trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Mộc Hóa và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Q. CHỦ TỊCH

Đã ký : Nguyễn Thanh Tuấn

Nơi nhận :

- CT, PCT.I.UBND tỉnh

- Như điều 3

- NC.UB


- Lưu.-U\1210-qd-01


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương