Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.9 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1047/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 16 tháng 5 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v ủy nhiệm cho Sở Tài chính-Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh

thu thuế doanh thu trong lĩnh vực XDCB”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Xét Tờ trình Liên ngành số 176/TT-CT ngày 11/4/1998 của Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính-Vật giá - Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc đề nghị cho phép Cục Thuế tỉnh ủy nhiệm cho Sở Tài chính-Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh thu thuế doanh thu đối với hoạt động tư vấn xây dựng, cung ứng vật tư, thiết bị và xây lắp của các doanh nghiệp ngoài tỉnh và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trong tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc quản lý, cấp phát vốn Trung ương và địa phương bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, vốn thuộc chương trình 327 và 773; Đồng ý để Cục Thuế tỉnh ủy nhiệm cho Sở Tài chính-Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh thu thuế doanh thu đối với hoạt động tư vấn xây dựng, cung ứng vật tư, thiết bị và xây lắp của các doanh nghiệp ngoài tỉnh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An.

Cho phép Sở Tài chính-Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh được trích 1% (một) trên số tiền thuế thực thu nộp vào ngân sách Nhà nước từ việc ủy nhiệm thu nói trên để chi phí, bồi dưỡng Cán bộ Công nhân viên đóng góp nguồn thu.Thời gian được hưởng kể từ 01/01/1998.

Điều 2 : Sở Tài chính-Vật giá chủ trì cùng Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh bàn bạc thống nhất để triển khai thực hiện.

Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế quyết định số 943/1998/QĐ-UB ngày 04/5/1998 của UBND tỉnh.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Q. CHỦ TỊCH

Đã ký : Nguyễn Thanh Tuấn

Nơi nhận :

- CT, các PCT.UBND tỉnh

- Như điều 3

- NC.UB


- Lưu.-

U\1047-qd-01
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương