QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long antải về 13.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.15 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- ----------------------------------

Số : 1268/2002/QĐ-UB Tân An, ngày 16 tháng 4 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v thành lập Hội đồng sáng lập Trường Đại học Dân lập tỉnh Long An”


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN


  • Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
  • Căn cứ quyết định số 645/2002/QĐ-UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành chương trình đào tạo và phát huy nguồn nhân lực của Tỉnh giai đoạn 2001-2005 và đế năm 2010;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tại công văn số 297/CV – GD-ĐT ngày 25/3/2002 và ý kiến đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh;


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 Thành lậpHội đồng sáng lập Trường Đại học Dân lập tỉnh Long An gồm các Ông ( Bà) có tên sau đây :

A/ Đồng Chủ tịch danh dự Hội đồng sáng lập :

1/ Ông Lê Thanh Tâm- Bí thư Tỉnh ỦyChủ tịch HĐND tỉnh LA

2/ Ông Trương Văn Tiếp- Chủ tịch UBND tỉnh

B/Hội đồng sáng lập:

1/ Ông Dương Quốc Xuân- Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An- PCT hội đồng sáng lập

2/ Ông Huỳnh Văn Xê- Giám đốc Sở GDĐT Long An- PCT Hội đồng sáng lập

3/ Ông Lê Đình Viên- Giảng viên đại học- CT Hội đồng quản trị CTy Cổ phần Miền Nam- PCTHĐ sáng lập

4/ Ông Cao Minh Thì- Giáo sư, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP tp HCM, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tp HCM ủy viên

5/ Ông Trần Văn Chánh- Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, nguyên Khoa trưởng Khoa Công nông trường ĐHKT tp HCM, ủy viên

6/ Ông Lê Đình Kỳ- Luật gia, Tổng giám đốc Cty Cổ phần miền Nam- ủy viên

7/ Ông Trần Chiến Thắng- Trưởng ban TCTU Long An, ủy viên

8/ Ông Đặng Văn Điểu- Trưởng Ban TCCQ tỉnh Long An- ủy viên

9/ Ông Nguyễn Văn An- Phó chủ tịch Hội Công thương tỉnh Long An- ủy viên

10/ Ông Nguyễn Văn Tiến- Giám đốc Ngân hàng Công thương tỉnh Long An- ủy viên.

11/ Bà Lê Thị Tuyết Phượng- giảng viên Trường ĐH Y dược tp HCM- ủy viên.


Điều 2 : Hội đồng sáng lập Trường đại học Dân lập tỉnh Long An có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước để giao dịch theo qui định.

Hội đồng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và xúc tiến các thủ tục về việc thành lập Trường theo tinh thần quyết định số 86/2000/QĐ-TTG ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính Phủ “ về việc ban hành qui chế trường Đại học Dân lập”

Văn phòng Hội đồng sáng lập Trường Đại học Dân lập đặt tại số 42, Quốc lộ 1, Phường 2- Thị xã Tân An.
Điều III: Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, Thủ trưởng các ngành liên quan và các Ông, Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH  • TT-TU

  • TT-HĐND tỉnh

  • CT-PCT

  • Như điều III Nguyễn Thanh Nguyên

  • NCUB – Lưu


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương