Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.71 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1032/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 14 tháng 5 năm 1998


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v phê duyệt Báo cáo Qui hoạch Thủy lợi huyện Vĩnh Hưng”.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

- Xét đề nghị số 339/1998/TT.NN ngày 09/5/1998 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v xin phê duyệt báo cáo qui hoạch Thủy lợi huyện Vĩnh Hưng.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay phê duyệt dự án Báo cáo Qui hoạch Thủy lợi huyện Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An với các nội dung chủ yếu sau đây :

1. Tên dự án : Báo cáo Qui hoạch Thủy lợi huyện Vĩnh Hưng - tỉnh LA.

2. Vùng dự án : huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

3. Quy mô dự án : Tổng diện tích tự nhiên của dự án 38.238 ha.

4. Các hạng mục công trình :

- Xây dựng hệ thống kênh tạo nguồn : gồm 4 tuyến kênh, tổng chiều dài : 162 km.

- Xây dựng hệ thống kênh cấp I : gồm 32 tuyến (trong đó nạo vét và mở rộng 8 tuyến kênh và đào mới 24 tuyến kênh), tổng chiều dài 156,5 km.

- Xây dựng hệ thống kênh cấp II và III : đào mới 26 tuyến dài 642 km, khối lượng 1.430.000m3, nạo vét 45 tuyến dài 121,3 km, khối lượng 713.000m3.

- Hoàn chỉnh HT kênh nội đồng với khối lượng đào đắp 2.356.000m3.

5. Hình thức đầu tư : nạo vét mở rộng và đầu tư xây dựng mới.

6. Hình thức tổ chức quản lý xây dựng dự án :

- Đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ hàng năm từ nguồn vốn Trung ương, Tỉnh, Huyện, dân.7. Tổng vốn đầu tư : 88,14 tỷ đồng. Trong đó :

+ Vốn ngân sách TW : 55,6 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách Tỉnh đầu tư : 11,69 tỷ đồng.

+ Vốn sự nghiệp kinh tế và thủy lợi phí : 4,36 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách Huyện và dân đóng góp : 16,45 tỷ đồng.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án : từ năm 1996 đến năm 2010.Điều 2 : Căn cứ qui hoạch này, huyện và các ngành tỉnh cân đối ngân sách và xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm.

Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở : Kế hoạch & Đầu tư, Tài chánh Vật giá, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chiếu quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký : Trần Thị SửaNơi nhận :

- CT, PCT

- Như điều 3

- NC.UB


- Lưu.-

U\1032-qd-02
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương