Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.93 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 1203/1998/QĐ.UB Tân An, ngày 26 tháng 5 năm 1998


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v miễn giảm thủy lợi phí”ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Xét tờ trình số 96/1998/UB.TT ngày 20/4/1998 của UBND huyện Châu Thành v/v xin miễn giảm thủy lợi phí vụ Đông xuân, Hè thu 1997.

- Theo đề nghị số 365/1998/TT.NN PTNT ngày 20/5/1998 của Sở Nông nghiệp PTNT.QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay cho phép giảm thủy lợi phí tạo nguồn năm 1997 huyện Châu Thành như sau :

Tổng số xã giảm : 03.

Tổng số hộ giảm : 1606.

Tổng số diện tích giảm : 937,4156 ha.

Tổng số lúa giảm : 13.214 kg.

(Mười ba ngàn hai trăm mười bốn kg lúa).Điều II : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và CTTL, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan chiếu quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký : Trần Thị Sửa

Nơi nhận :

- CT, PCT.I

- Như điều III

- NC.UB


- Lưu.-U\1203-qd-01


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương