TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘItải về 0.61 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích0.61 Mb.
#36124
  1   2   3   4

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

––––––––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––
NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA C9

(Kèm theo Thông báo số 295/TB-CĐDLHN ngày 15 tháng 4 năm 2015)
1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

1.1. Ngoại ngữ chuyên ngành khách sạn

I. Contents

 • Types of hotel

 • Hotel services

 • Jobs and departments of a hotel

 • Room types

 • Function rooms

 • Meals and food plans

 • Hotel reservation

 • The main rules for handling complaints

 • The steps of checking into a hotel

 • The steps of checking out a hotel

 • The methods of payment

 • The form of a letter or of a telex

 • A reservation chart

 • The bedroom book

II. Form of final exams

 • Part I: Introduction

For example:

Introduce yourself as a hotel staff and your working day. • Part II: Topic

For example:

Present the main departments in most hotels • Part III: Situation

 • Hotel reservation

 • Giving information about hotels

 • Checking in

 • Checking out

 • Room service

 • Booking tour

 • Giving a message

Note: Student will be a Hotel Employee and Examiner will be a Guest. Make a conversation between the Guest and the Employee.

1.2. Quản trị kinh doanh khách sạn

I. PHẦN LÝ THUYẾT

1. Môi tr­ường kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn

2. Các loại tổ chức bộ máy của khách sạn

3. Vai trò của thông tin trong hoạt động kinh doanh khách sạn

4. Những nguyên tắc cơ bản khi ban hành quyết định

5. Những yêu cầu đối với các quyết định

6. Quá trình ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định

7. Các chỉ tiêu kế hoạch

8. Quy trình xây dựng kế hoạch trong khách sạn

9. Tổ chức thực hiện và đánh giá kế hoạch

10. Phân loại và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn

11. Một số nội dung cơ bản của quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật

12. Tổ chức hoạt động quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật

13. Quy trình đầu tư­ xây dựng khách sạn

14. Chức năng của quản trị nhân lực trong khách sạn

15. Các nguyên tắc quản trị nhân lực trong khách sạn

16. Một số nội dung cơ bản của quản trị nhân lực trong khách sạn

- Bố trí, sắp xếp lao động

- Đào tạo và phát triển nhân lực

- Đánh giá thực hiện công việc

- Tạo động lực cho người lao động

17. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú

18. Các nhân tố ảnh hư­ởng đến chất l­ượng dịch vụ

19. Chức năng, nguyên tắc của quản trị chất lư­ợng dịch vụ

20. Quá trình quản trị chất l­ượng dịch vụ

21. Các công cụ xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn

22. Những vai trò chủ yếu của quản trị tài chính trong khách sạn

23. Cơ cấu nguồn vốn của khách sạn và các nhân tố ảnh hư­ởng

24. Các nhân tố ảnh h­ưởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kinh doanh khách sạn

II. PHẦN BÀI TẬP


 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực

 2. Quản trị giá bán

 3. Quản trị doanh thu

 4. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh


1.3. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

I. NHÓM I: CÁC CÂU HỎI 5 ĐIỂMCâu 1:

Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức .Câu 2:

Anh (chị) hãy trình bày nội dung của cặp phạm trù “cái chung - cái riêng” và “nguyên nhân - kết quả”.Câu 3:

Anh (chị) hãy cho biết tại sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?Câu 4:

Anh (chị) hãy phân tích các điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá.Câu 5:

Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.Câu 6:

Anh (chị) hãy cho biết về sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản.Câu 7:

Anh (chị) hãy phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có những biểu hiện chủ yếu nào?Câu 8:

Anh (chị) hãy phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Câu 9:

Anh (chị) hãy cho biết thế nào là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng Xã hội chủ nghĩa.Câu10:

Anh (chị) hãy trình bày nội dung hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

II. NHÓM II: CÁC CÂU HỎI 3 ĐIỂM

Câu 1:

Anh (chị) hãy phân tích nội dung qui luật về sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta đối với quy luật này trong thời kỳ đổi mới ở nước ta.Câu 2:

Anh (chị) hãy trình bày vai trò và nội dung của qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa của vấn đề này.Câu 3:

Anh (chị) hãy cho biết nguồn gốc, bản chất của tiền. Phân tích các chức năng của tiền, qui luật lưu thông tiền tệ và lạm phát .Câu 4:

Anh (chị) hãy cho biết phép biện chứng là gì? Nêu các hình thức cơ bản của phép biện chứng.Câu 5:

Anh (chị) hãy trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch.Câu 6:

Anh (chị) hãy trình bày khái niệm con người và phân tích bản chất của con người.Câu 7:

Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, nội dung qui luật phủ định của phủ định.Câu 8:

Anh (chị) hãy phân tích nội dung, ý nghĩa của qui luật lượng chấtCâu 9:

Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu và đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.Câu 10:

Anh (chị) hãy cho biết làm thế nào để sức lao động trở thành hàng hoá.

III. NHÓM III: CÁC CÂU HỎI 2 ĐIỂM

Câu 1:

Anh (chị) hãy cho biết nhận thức là gì? Có bao nhiêu trình độ nhận thức?Câu 2:

Anh (chị) hãy cho biết tại sao nói sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội ?Câu 3:

Anh (chị) hãy cho biết lượng giá trị hàng hoá là gì? Nhân tố nào ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hoá ?Câu 4:

Anh (chị) hãy làm rõ mâu thuẫn của công thức chung tư bản.Câu 5:

Anh (chị) hãy cho biết thế nào là tích tụ và tập trung tư bản?Câu 6:

Anh (chị) hãy phân tích vấn đề khủng hoảng kinh tế trong Chủ nghĩa tư bản.Câu 7:

Anh (chị) hãy giải thích mệnh đề: Chủ nghĩa xã hội - tương lai của loài người.Câu 8:

Anh (chị) hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.Câu 9:

Anh (chị) hãy làm rõ vấn đề nguồn gốc của ý thức.Câu 10:

Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của phép biện chứng duy vật.


2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG

2.1. Ngoại ngữ chuyên ngành nhà hàng

I. Oral test structure:

- Introduction: 2 marks

- Topics: 4 marks

- Situation: 4 marksII. Content to revise for oral test

I. Introduction: Imagine you’re working in a restaurant or a hotel as a waiter, a waitress; Tell about yourself and your work’s place and your daily job,

II. Topics: some given foe examples

1. Tell 5 different sorts of places where people can eat and drink. Describe them. (Types of restaurant, its opening times, types of menus and prices, its service and amenities).

2. What do you have to do before lunch-time or dinner time? What do you need to set up a table for 5 people with the set menu given? Then tell the teachers the function of some items you use to set up.

29/7/2010

Western Menu

Cream of potato soup with smoked bacon

Broiled tuna steak served on a bed of ratatouille with cafe de Paris butter and gratin potato Sauteed beef stroganoff with capsicum, mushrooms, paprika and sour cream

Seasonal fruit saladDrinks : White wine, red wine

La vie

3. You work in a 4-star- restaurant in Hanoi as a restaurant manager. There are about 50 employees and each one has their own responsibility. Talk about the restaurant staff positions. What does a Reception Head Waiter do everyday? What information does he/she need when taking reservations over the phone?

4. You are the manager of a big restaurant in Hanoi. Give some general information about it with the restaurant position, facilities, equipment, m menus, service and the restaurant staff as well as its business.

5. What do you think about a professional waiter/waitress? If you are a professional waiter/waitress in a big restaurant. Tell what you have to do when a group of European guests who had a reservation come to the restaurant for à la carte dinner.

6. How many kinds of restaurant service you know? Tell the teachers clearly each.

7. What do the guests usually have as a starter? Give the descriptions of 3 different starters you know. What are your local starters? Which one does the foreign guest like best? What do you think about it?

8. What do the guests usually complain about in a restaurant? What do you have to do when a guest complains? If the guests praise the food or service what should a waiter/waitress say or do?

9. You are a restaurant manager. Your restaurant has banqueting facilities. Describe one of your special dining rooms for functions such as wedding, company dinner or press conferences (private or public parties).

10. You are a five-star- hotel manager. You serve the guests different breakfasts. Describe at least 3 different kinds of breakfasts served in your hotel. Which one do the guests like best in your hotel? Why?

11. What do the guests usually have as a dessert? Give the descriptions of 3 different desserts you know. What are your local desserts served in your restaurant? Which dish do the foreign guests like best as a local dessert? Why?

12. You are a bar manager. Tell the guests about your bar especially about your drinks menu. How many kinds of cocktail are there in your bar? What are your special ones? Give one special cocktail recipe.

13. What do the guests usually have as a main course? Give the descriptions of 3 different main courses you know. Which dishes do the guests have as your local main course in your restaurant? Which one do they like best as a local main course? Why?14. Tell the teachers 5 different jobs in hotel and travel industry. Where do they work and what do they do everyday? Who do you want to be in the future? Why?

15. Imagine that you are going to open a new restaurant. Talk about your plans related to the kind of restaurant, its opening times, the kind of menus and prices, its location, its service and amenities.

16. What qualities do you think are necessary for a restaurant manager (a head waiter, a banqueting manager, a waiter/ a waitress)? give reasons.

II. Situations:

1. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a tourist.

Waiter or waitress: You work in the Pacific Restaurant- a formal restaurant. A tourist rings you for information. Describe the restaurant and answer his/her questions.

Tourist: You are a tourist, phoning the Pacific Restaurant (a restaurant you know through a newspaper) for information. You want to know about the restaurant and ask some questions to know more.

Waiter or waitress:

- Know how to answer the phone politely. (Good morning, The Merida Restaurant, Can I help you?)

- Describe the informal restaurant (the kind of restaurant, its opening times, the kinds of menus and prices, its location, its service and amenities). (Informal restaurants: It opens …./it closes …. It is located in…The guest c

an have friendly atmosphere, reasonably priced meals, typical local dishes, traditional dishes, delicious home-made dishes…….)- Answer the guest’s questions politely.

2. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You work for the Deep Sea Restaurant. A guest rings to make a reservation. Politely answer the phone, then ask questions, make requests. Note down the information

Guest: You are Mr De Vienne and you are on the telephone to the Deep sea Restaurant to make a reservation. Answer the waiter/waitress’s questions and make requests.

3. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You work for the Deep Sea Restaurant. A guest rings to change a reservation or make special requests. You meet the requests.

Guest: You are on the phone to the Deep Sea Restaurant to change a reservation or make special requests.

4. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You work for the Deep Sea Restaurant. A guest rings to change a reservation or make special requests. You cannot meet the requests, give reasons and suggest an alternative.

Guest: You are on the phone to the Deep Sea Restaurant to change a reservation or make special requests. They cannot meet your requests but you accept some suggestions.

5. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You work for the Deep Sea Restaurant. A guest rings to cancel a reservation. You meet the request.

Guest: You are on the phone to the Deep Sea Restaurant to cancel your reservation.

6. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You receive a group of guests. Take them to their table, bring the menu, offer and bring apéritifs, etc..

Guest: you respond and give requests for table and apéritifs.

7. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: Take the orders from the guests for the first, second courses as well as the wine.

Guest: Make requests or ask for advice and descriptions about the first, second courses as well as the wine. Give the orders.

8. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: Make up the bill and give it to the guest. Explain the bill. Ask the guest for methods of payment. Give the guest information related to methods of payment needed.

Guest: You want to have the bill and check it. Give requests for some figures. You want to pay the bill in USD.

9. You are the waiter or the waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: You have to deal with some complaints.

Guest: Call the waiter or waitress for some complaints. (Slow service, the glass….)

10. You are a banqueting manager and the teacher will be a guest.

Banqueting manager: You work for Hanoi Hotel as banqueting manager. You answer the phone from the guest who asks if you could cater for a reception. Ask the questions to the guest and note the guest’s answers. You promise that you will confirm those details in writing and send the banqueting information pack with the letter of confirmation. You ask the guest for the address and telephone number.

Guest: You are James Richardson, International Consultants Ltd. You’re phoning to require if the Hotel Banqueting Manager could cater for a reception you’re planning. Answer his/her questions and this is what you want: The reception for 1st February evening as a dinner party for 20 people - your personal from abroad. You want the hotel fountain room as you know. The price is around $40 per head, drinks are not included.

11. You are a banqueting manager and the teacher will be a Marketing manager.

Banqueting manager: You work for Hilton Hotel as banqueting manager. You are discussing details about a sale conference banquet with the guest. Ask the questions to the guest and note the guest’s answers.

Guest: You are the Marketing manager of Far Eastern Travel Ltd and you are discussing details for a sale conference banquet of with the Hilton hotel banqueting manager. Answer his/her questions and this is what you want:

1. Buffet service

2. A three-piece band and a cabaret.

3. Yellow and white flowers, decoration of small elephants or tigers.

4. Very attractive menu booklets, also decorated with elephants and tigers.

5. A photographer

6. There will be 3 Muslims and 5 Hindu participants requiring special dishes.

7. The bill should be sent to the Financial Controller of Far Eastern Travel Ltd.

………………………………………

12. You are a banqueting manager and the teacher will be a Marketing manager.

Banqueting manager: You work for Media Hotel and as banqueting manager. You are discussing details about a dinner dance with the guest- a Marketing manager from ABC Company. Ask the questions to the guest and note the guest’s answers.

Guest: You are the Marketing manager of ABC Company and you are discussing details for a dinner dance with the Media hotel banqueting manager. Answer his/her questions and this is what you want:

1. Table service

2. Small individual tables for 4

3. No place cards

4. A small band and dancing

5. Red, white and blue flowers

6. Menu cards decorated with an antique car.

7. A photographer

8. The bill should be sent to you.

………………………………..13. The student is a waiter/ a waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: It’s 8.00 in the evening. Diner comes in. The restaurant is full. If the diner has no booking, he can wait 20 minutes or so in the lounge…………. (20 minutes later) call diner. Tell him his table’s ready and show him to it. Table near the window’s reserved. Suggest the table in the corner. Tell the diner you’ll bring the menu.

Guest: Your name is Miller and you haven’t got a reservation. You aren’t in a hurry. The first table you’re offered is too near the doorway, but you see another one near the window that looks fine. You accept the next table you’re offered.
14. The student is a waiter/ a waitress and the teacher will be a guest.

Waiter or waitress: Ask if the diner’s ready to order. The chef’s specialties are crêpes with crab, smoked trout mousse and tournedos Provencal. You’re also got a buffet: He can have as much as he likes for 25 dollars. Ask how he’d like the tournedos. Rare, medium, or well done. Ask if he‘d like creamed potatoes or chips. For a vegetable, you’ve got Brussels sprouts and spinach but no green beans. Ask if he’d like anything to begin with…………..You come back a few minutes later to find out if everything’s all right.

Guest: You want to know what the specialties are. You’ll have the tournedos rare. You want to know what comes with it. You’ll take chips. You want to know if they’ve got any green beans. As a second possibility you’ll take spinach. You don’t want anything before dinner. You want the wine list. Everything’s good.

15. You are a room service employee

Room service employee: answer the phone and take the order for room service breakfast.

Guest: Call the room service for breakfast. Ask questions to the room service related to breakfast.

16. You are an applicant.

Interviewer: ask questions to the applicant for the position of a head waiter.Applicant: Answer the interviewer’s questions related to education, qualification, experience and give the reasons why you want to be a head waiter of the restaurant and persuade the interviewer.

17. Waiter or waitress: Someone calls the restaurant. The restaurant’s hours are from 6.00 pm to 12.00 pm. There are no free tables till 9.00.

Guest: Your name is Wilson. You want to know what time the restaurant opens. You want a table for two at 8.30 but 9.00 will be all right.

18. Waiter or waitress: It’s 8.00 in the evening. Diner comes in. The restaurant is full. If the diner has no booking, he can wait 20 minutes or so in the lounge…………. (20 minutes later) call diner. Tell him his table’s ready and show him to it. Table near the window’s reserved. Suggest the table in the corner. Tell the diner you’ll bring the menu.

Guest: Your name is Miller and you haven’t got a reservation. You aren’t in a hurry. The first table you’re offered is too near the doorway, but you see another one near the window that looks fine. You accept the next table you’re offered.

19. Waiter or waitress: Ask if the diner’s ready to order. The chef’s specialties are crêpes with crab, smoked trout mousse and tournedos Provencal. You’re also got a buffet: He can have as much as he likes for 25 dollars. Ask how he’d like the tournedos. Rare, medium, or well done. Ask if he‘d like creamed potatoes or chips. For a vegetable, you’ve got Brussels sprouts and spinach but no green beans. Ask if he’d like anything to begin with…………..You come back a few minutes later to find out if everything’s all right.

Guest: You want to know what the specialties are. You’ll have the tournedos rare. You want to know what comes with it. You’ll take chips. You want to know if they’ve got any green beans. As a second possibility you’ll take spinach. You don’t want anything before dinner. You want the wine list. Everything’s good.

20. Waiter or waitress: Ask what the dinner would like. Ask if he’d like anything else with the club sandwich. It’s served with crisps. You haven’t got any coleslaw. Ask if he’d like anything to drink.

Guest: You’ll have a club sandwich. You want to know if it comes with chips. You want to know if they’ve got any coleslaw. Your second choice would be a small salad. You also like tomato juice

21. Waiter or waitress: You present the bill to the dinner. You’ll accept dollars and you’ll check the exchange rate. It’s $48.50. Ask what kind of traveler’s cheques he’s got. Americhecks will be fine.

Guest: You call the waiter because you want the bill. You want to know if they accept dollars. You’re surprised at the amount, and you haven’t got enough cash, so you want to know if they take traveler’s cheques. You‘ve got Americhecks. You give him your passport.

22. Waiter or waitress: The guest wants the bill so you tell him you’ll be along in a moment. Bring the bill. The $9 is for three coffees. Apologize for the mistake. You don’t accept cheques. It’s the policy of the restaurant. You’ll get the manager.

Guest: You want the bill. You want to know what the $9 is for. You’ve only had two coffees. You want to know if they’ll take a cherub. That’s all you have.

23. Waiter or waitress: The guest complaints to you. Apologize to him and offer to send it back. Ask him if he’d like something else while he’s waiting.

Guest: It isn’t what you ordered. You said you wanted a cheeseburger. It looks like a ham and cheese sandwich. You’d like another martini while you’re waiting.

Каталог: UserFiles -> file -> 2015
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa sở giáo dục và ĐÀo tạO
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI

tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương