CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 19.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.23 Kb.
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 547 /SGDĐT-QLKH&HSSV Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2015

V/v đánh giá 5 năm thực hiện

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg

Kính gửi:


  • Các phòng giáo dục và đào tạo;

  • Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện công văn số 2910/UBND-NC ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” (UBND tỉnh có Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 28/7/2010, Sở GD&ĐT có công văn số 970/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2010 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg), nay Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị, trường học trong toàn ngành thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Căn cứ vào yêu cầu, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” bằng hình thức thích hợp. Việc đánh giá được thực hiện từ cơ sở; lấy mốc thời gian từ tháng 9/2010 đến hết tháng 4/2015 để thống kê số liệu. Hoạt động đánh giá tập trung vào các nội dung:

1.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (TSPL).

1.2. Thực trạng việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

1.3. Đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nêu nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của Tủ sách pháp luật, xác định mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn tới.

2. Gửi Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” tại đơn vị mình gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng Quản lý Khoa học và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 10 tháng 6 năm 2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định. (Đề cương Báo cáo và Phụ lục đính kèm theo công văn này)

Nhận được công văn này, Sở đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình triển khai có vấn đề gì chưa rõ liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Công tác học sinh, sinh viên (điện thoại: 3811297, 0914137117, email:ctloc@khanhhoa.edu.vn) để bàn bạc thống nhất./.


Nơi nhận : KT.GIÁM ĐỐC


- UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp Khánh Hòa (phối hợp);

- Như trên (thực hiện); (Đã ký và đóng dấu)

- Website Sở;

- Lưu : VT,QLKH&HSSV


HOÀNG THỊ LÝ
ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng,

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

(Ban hành kèm theo Công văn số 547 /SGDĐT-QLKH&HSSV ngày 20/5/2015)
I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (TSPL) hàng năm hoặc theo giai đoạn.

2. Hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

II. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

1. Về xây dựng Tủ sách pháp luật

- Số lượng Tủ sách pháp luật.

- Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.

- Các tài liệu chủ yếu trong TSPL; Số lượng đầu sách trung bình của mỗi TSPL; Việc bổ sung, cập nhật đầu sách, văn bản pháp luật hàng năm.

- Việc cung cấp, hỗ trợ tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương.

2. Về quản lý Tủ sách pháp luật

- Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật (số lượng, thành phần, chuyên trách hay kiêm nhiệm); Việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật.

- Thực trạng quản lý, bảo quản tài liệu của Tủ sách pháp luật.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Tủ sách pháp luật.

3. Về khai thác Tủ sách pháp luật

- Đối tượng phục vụ của Tủ sách pháp luật; Số lượt người đọc/mượn tại Tủ sách pháp luật trung bình hàng năm.

- Thời gian, hình thức phục vụ.

- Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật.

- Việc luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn (nếu có).

4. Kinh phí

Nêu rõ số kinh phí đã chi phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Nguồn kinh phí cấp hoặc hỗ trợ Tủ sách pháp luật.

5. Các mô hình Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật khác ở địa phương

Bên cạnh Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, báo cáo thêm về các Tủ sách, ngăn sách pháp luật đặc thù của địa phương (nếu có).III. Đánh giá

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; Hiệu quả của Tủ sách pháp luật.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân (trong đó cần làm rõ sự cần thiết hoặc không cần thiết, sự phù hợp/không phù hợp của Tủ sách pháp luật hiện hành ở địa phương, đơn vị).

3. Bài học kinh nghiệm.IV. Kiến nghị đề xuất

Kiến nghị, đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể nâng cao hiệu quả của Tủ sách pháp luật; Đề xuất mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, cơ quan..
: userfiles -> file -> 2015 -> 12 %20QLKH-HSSV
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
12 %20QLKH-HSSV -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa sở giáo dục và ĐÀo tạO
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương