Ubnd tỉnh khánh hòa sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 47.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích47.87 Kb.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

line 4

Số: 1306 /SGDĐT-TCCB

V/v hướng dẫn thực hiện công tác

đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3


Khánh Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.


Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo bồi dưỡng 5 năm và hàng năm giai đoạn 2016-2020, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng như sau:

I. Các văn bản liên quan

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa 13);

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”;

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày, Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, giáo viên trung học cơ sở công lập, giáo viên trung học phổ thông công lập;

- Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết;

- Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành giáo dục và đào tạo được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm;

- Các văn bản hiện hành quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ và hướng dẫn về chế độ hỗ trợ, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của các cấp thẩm quyền quản lý.II. Quy định chung

1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

- Công chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước (Cơ quan Sở và các phòng GD&ĐT).

- Công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công chức, viên chức thuộc danh sách nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn của ngành GD&ĐT.

Các đối tượng trên sau đây gọi tắt là công chức, viên chức (CCVC)

2. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với công việc đang đảm nhận. Đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

- Đạt các tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch công chức, viên chức, từng chức vụ quản lý đã được nhà nước quy định.

- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX); năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

3. Nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Tập trung; không tập trung; vừa làm vừa học; bồi dưỡng thường xuyên;

- Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức (chuyên môn, nghiệp vụ);

- Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý (lý luận chính trị-hành chính, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, kiến thức quốc phòng – an ninh, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học…).4. Kinh phí và chế độ hỗ trợ

a) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT thực hiện:

- Chi kinh phí theo hợp đồng do Sở GD&ĐT ký kết với cơ sở đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chung cho toàn ngành;

- Chi học phí và trợ cấp thực hiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ (theo quy định Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa) cho CCVC tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT được cấp đúng thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

b) Kinh phí do cơ quan, đơn vị có CCVC đi học thực hiện:

- Chi các khoản: Kinh phí đi ôn tập, dự thi; chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; tiền thuê chỗ nghỉ; tiền tài liệu; tiền trợ cấp khác theo quy định.

- Mức chi: CCVC được cấp đúng thẩm quyền cử đi học (lý luận chính trị-hành chính, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng – an ninh, chuyên môn nghiệp vụ) được thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 07/04/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

c) Thủ tục, chứng từ được thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành. Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở GD&ĐT hướng dẫn chi tiết bằng văn bản để thực hiện.5. Điều kiện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

a) Đối với công chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và Điều 24 tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

b) Đối với viên chức: Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức; Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

6. Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

6.1. Công chức đang tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

6.2. Viên chức được cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết

Trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại điều 36 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; điều 16, điều 17, điều 18 của Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; một số điều quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ; Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết.

III. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT căn cứ nhu cầu, năng lực của đội ngũ CCVC thuộc thẩm quyền quản lý và những tiêu chuẩn quy định chung đối với CCVC để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính; quản lý nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng thường xuyên…

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị phải được xây dựng theo từng năm và 5 năm. Cụ thể:

+ Kế hoạch hằng năm: Trong tháng 9 hằng năm, các đơn vị hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của năm kế tiếp và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9 để phê duyệt. Riêng năm 2015, yêu cầu các đơn vị nộp bổ sung trước ngày 01/12/2015.

+ Kế hoạch 5 năm: Giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và nộp trước ngày 01/12/2015.

- Các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch theo quy định của địa phương và gửi về Sở GD&ĐT để theo dõi, phối hợp.2. Thực hiện kế hoạch

2.1. Đối với các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý (lý luận chính trị-hành chính; quản lý Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng…) và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ từ bậc đại học trở xuống:

- Căn cứ vào thông báo mở lớp, thông báo tuyển sinh của trường đào tạo (trường chính trị, Cao đẳng, Đại học…); của Sở Giáo dục và Đào tạo; của cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chọn cử người đi ôn tập, đi học đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đã xây dựng, trình UBND cấp huyện (đối với phòng GD&ĐT), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với đơn vị trực thuộc Sở) phê duyệt.

- Căn cứ kết quả phê duyệt (hoặc văn bản triệu tập) của Sở GD&ĐT; thông báo trúng tuyển, giấy báo triệu tập của đơn vị tuyển sinh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở ban hành quyết định cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi học theo quy định; Phòng GD&ĐT trình UBND cấp huyện quyết định hoặc phòng GD&ĐT ký quyết định (nếu được ủy quyền) cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi học theo quy định.

- Trường hợp người được cử đi học là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thì Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cử đi học; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT do Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Trưởng phòng GD&ĐT (nếu được ủy quyền) quyết định cử đi học.

2.2. Đối với đối tượng đi đào tạo sau đại học:

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh của trường đào tạo hoặc thông báo mở lớp của Sở Giáo dục và Đào tạo (do Sở phối hợp với trường đào tạo tổ chức) các đơn vị trực thuộc Sở chọn cử người đi ôn tập đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo kế hoạch đã gửi về Sở GD&ĐT. Khi chọn cử người đi ôn tập, các đơn vị cần lưu ý đến những điểm sau:

+ Số người được cử đi học cần cân đối giữa các bộ môn.

+ Tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn so với quy định.

+ Ưu tiên chọn cử đi học những người nằm trong quy hoạch CBQL, phát huy tác dụng tốt; những giáo viên là Tổ trưởng chuyên môn; giáo viên dạy giỏi là nòng cốt của các tổ chuyên môn.

+ Những người được chọn cử đi học phải có ít nhất hai năm công tác giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi; hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, tình nguyện tiếp tục phục vụ lâu dài cho ngành GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa.

+ Số lượng giáo viên chọn cử đi ôn tập và dự thi có thể cao hơn số chỉ tiêu được giao và xếp theo thứ tự ưu tiên.

- Trình tự, hồ sơ cử đi học:

+ Cá nhân làm hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của trường đào tạo, nộp cho thủ trưởng đơn vị đang công tác.

+ Sau khi nhận hồ sơ của cá nhân, thủ trưởng đơn vị tổ chức họp tập thể Lãnh đạo, đoàn thể (có biên bản cuộc họp ghi rõ lý do đồng ý). Nếu đồng ý cho cá nhân đi ôn tập, dự thi tuyển, đơn vị lập hồ sơ và quyết định cử CCVC đi ôn tập và dự thi.

+ Hồ sơ cử đi ôn tập và dự thi tuyển gồm: Đơn xin đi học của cá nhân; Đơn cam kết của cá nhân; Quyết định tuyển dụng viên chức (của cá nhân xin đi học); Sơ yếu lý lịch (thủ trưởng đơn vị xác nhận); Biên bản họp Lãnh đạo, đoàn thể của đơn vị; Quyết định cử đi ôn tập và dự thi.

Hồ sơ phải được gửi về Sở GD&ĐT để theo dõi và làm căn cứ quyết định cử đi học sau khi có giấy báo trúng tuyển.

- Sau khi trúng tuyển, đơn vị trực thuộc Sở gửi Thông báo nhập học của trường đào tạo sau đại học (2 bản có công chứng), hồ sơ và các quy định khác về Sở GD&ĐT để xem xét, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định cử CCVC đi học.

- Đối với CCVC thuộc cấp huyện quản lý, thẩm quyền cử CCVC đi ôn tập, dự thi và đi học sau đại học thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý.

3. Chế độ báo cáo

- Nội dung và thời gian báo cáo: Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9 hằng năm, gồm:

+ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng của năm này và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của năm tiếp theo;

+ Báo cáo kế hoạch 5 năm.

Biểu mẫu báo cáo theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm theo công văn này); Kế hoạch và báo cáo về bồi dưỡng thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

- Hình thức báo cáo: Các đơn vị gửi văn bản có dấu đỏ và gửi bản mềm tới hộp thư: nscung@khanhhoa.edu.vn , ctloc@khanhhoa.edu.vn để tổng hợp.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, phát sinh, đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ) để trao đổi và thống nhất thực hiện./.
KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Các phòng GD&ĐT; (Đã ký và đóng dấu)

- Website Sở;- Lưu: VT, TCCB.

Hoàng Thị Lý

--


: userfiles -> file -> 2015
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương