TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘItải về 0.61 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích0.61 Mb.
1   2   3   4

Bài tập:


- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán các khoản nợ phải thu


2. KẾ TOÁN VẬT TƯ, HÀNG HÓA
2.1. Lý thuyết

2.1.1. Nguyên liệu, vật liệu

- Khái niệm nguyên liệu, vật liệu

- Phân loại nguyên liệu, vật liệu

2.1.2. Công cụ dụng cụ

- Khái niệm công cụ dụng cụ

- Phân loại công cụ dụng cụ


2.2. Bài tập
2.2.1. Xác định giá vật t­ư, hàng hoá xuất kho

- Tính theo giá nhập tr­ước xuất tr­ước

- Tính theo giá nhập sau xuất trư­ớc

- Tính theo giá bình quân cả kỳ dự trữ

2.2.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Kế toán nguyên liệu, vật liệu

- Kế toán công cụ dụng cụ

- Kế toán hàng hoá

3. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


3.1. Lý thuyết

3.1.1. Khái niệm tài sản cố định

3.1.2. Đặc điểm tài sản cố định

3.1.3. Phân loại tài sản cố định3.2. Bài tập

3.2.1.Xác định giá tài sản cố định.

3.2.2. Ph­ương pháp khấu hao tài sản cố định theo ph­ương pháp đư­ờng thẳng

3.2.3. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Kế toán tài sản cố định hữu hình

- Kế toán tài sản cố định vô hình

- Kế toán tài sản cố định thuê tài chính

- Kế toán khấu hao tài sản cố định

- Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định

4. KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN L­ƯƠNG

4.1. Lý thuyết

4.1.1. Khái niệm về tiền l­ương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn

4.1.2. Nguyên tắc kế toán lao động tiền l­ương trong khách sạn-du lịch


4.2. Bài tập
4.2.1. Xác định l­ương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn
4.2.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Kế toán tiền lư­ơng và các khoản phải thanh toán với ng­ười lao động

- Kế toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn


5. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


Bài tập:

5.1. Xác định giá thành sản phẩm:

- Theo ph­ương pháp giản đơn

- Theo ph­ơng pháp hệ số

5.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

- Kế toán chi phí sản xuất chung

- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Kế toán chi phí bán hàng

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

- Kế toán chi hoạt động tài chính

- Kế toán chi khác

6. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH


Bài tập:

- Kế toán doanh thu bán hàng, dịch vụ

- Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

- Kế toán thu nhập khác

- Kế toán kết quả kinh doanh

7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU7.1. Lý thuyết

- Các khoản nợ phải trả

- Nguồn vốn chủ sở hữu

7.2. Bài tập

7.2.1.Kế toán nguồn vốn kinh doanh

7.2.2.Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

7.2.3.Kế toán các quỹ doanh nghiệp

7.2.4.Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

7.2.5.Kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

7.2.6.Kế toán nguồn vốn đầu t­ xây dựng cơ bản

8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Bài tập:
- Lập Bảng cân đối kế toán
- Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Ghi chú: Chỉ đề cập nội dung kế toán hàng tồn kho theo ph­ương pháp kê khai th­ường xuyên và kế toán thuế GTGT theo ph­ơng pháp khấu trừ)

6.3. Những NLCB của CN Mác - Lênin (giống phần 1.3)

7. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG7.1. Tài chính doanh nghiệp

PHẦN LÍ THUYẾTChương 2: Chi phí, doanh thu, lợi nhuận

- Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm

- Các biện pháp nâng cao lợi nhuận

- Điểm hòa vốnChương 3: Vốn kinh doanh

- Khấu hao tài sản cố định: Khái niệm, nguyên tắc trích khấu hao, căn cứ trích khấu hao, các phương pháp trích khấu hao

- Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhChương 4: Đầu tư dài hạn

- Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư dài hạn

- Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 5: Chi phí sử dụng vốn

- Tầm quan trọng của xác định chi phí sử dụng vốn

- Công thức xác định chi phí sử dụng vốn

Chương 6: Nguồn tài trợ và cơ cấu nguồn vốn

- Lợi ích và hạn chế của nguồn tài trợ từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay dài hạn

- Đòn bẩy kinh doanh

- Đòn bẩy tài chính

- Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến ROE

Chương 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệpChương 8: Định giá doanh nghiệp

Khái niệm và mục đích định giá doanh nghiệp

PHẦN BÀI TẬP

Chương 2:

Điểm hòa vốnChương 3:

- Các phương pháp trích khấu hao

- Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhChương 4:

Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư (PI, PBP, NPV)Chương 5:

- Chi phí sử dụng vốn bình quân

- Chi phí vốn cận biên

Chương 6:

- Đòn bẩy kinh doanh

- Đòn bẩy tài chính

Chương 7:

- Hệ số khả năng thanh toán

- Hệ số cơ cấu

- Hệ số sinh lời

- Hệ số giá thị trường

7.2. Nguyên lý kế toán

I. LÝ THUYẾT:

1. Bản chất và đối tượng kế toán. Nêu các nguyên tắc kế toán

2. Nêu khái niệm và ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán; khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán

3. Khái niệm và kết cấu của các loại tài khoản kế toán nói chung

4. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá

5. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối, bảng cân đối kế toán

II. BÀI TẬP (chỉ áp dụng đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên)

- Tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế của quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng (không bao gồm các bút toán kết chuyển):

+ Thanh toán tiền hàng cho người bán

+ Khách hàng thanh toán tiền hàng cho đơn vị

+ Mua nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa nhập kho đã thanh toán, chưa thanh toán..

+ Tính ra tiền lương phải trả người lao động

+ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ vào chi phí theo tỷ lệ quy định

+ Xuất kho thành phẩm gửi bán

+ Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách

+ Khách hàng chấp nhận thanh

+ Xuất kho nguyên vật liệu cho các bộ phận: Sản xuất trực tiếp sản phẩm, phục vụ sản xuất, bán hàng…

- Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ

- Phản ánh các nghiệp vụ lên sơ đồ tài khoản chữ T đối với tài khoản loại 1-4

7.3. Những NLCB của CN Mác - Lênin (giống phần 1.3)

8. CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG8.1. Tiếng Anh

I. Introduction

Introduce yourself (your name, age, origin, hobbies, daily activities, future plans).II. Topic

 1. Have a talk about these following topics:

 2. Traditional meal from your country

 3. Traditional meal from ANY country

 4. A city you want to visit. Explain your idea.

 5. Things you like about your city/hometown/village

 6. Imagine a friend is visiting your city. What places can you recommend?

 7. Some holidays in a country you know. How do people celebrate each holiday?

 8. Your favorite holidays? When are they? How do you celebrate them?

 9. Five celebrities from your country. Explain the reasons why they are famous.

 10. Your dream home

 11. Imagine the perfect city of the future. What will things be like?

 12. A menu with dishes from your contry or other countries. Include appetizers, main dishes, desserts, and drinks.

 13. A menu with dishes from another country. Include appetizers, main dishes, desserts, and drinks.

 14. The weather in your country. Which season is your favourite one?

 15. One of your favourite sport games and the reasons why you like it.

 16. A plan for a one-week trip to five different places in your country

 17. One of your memorable vacations and the reasons why you think it unforgettable.

 18. One of your favourite types of transportation you use everyday. Explain your idea.

 19. Some environmental problems where you live and solutions you can suggest.

 20. The five most important stories from the last year.

 21. Some advantages and disadvantages of living in a city.

 22. Some advantages and disadvantages of living in a small town.

 23. The five most important qualities that are necessary for success. Give an example of a successful person you know.

 24. Some people who achieved business success in your country and in the world. Which person do you admire? Explain your idea.

 25. Money is the important thing in everyone's life. Do you agree with this idea? Why or why not?

 26. Things you might do if you won the lottery.

 27. Imagine a friend from abroad is visiting your country. What information about customs would be helpful? Give advice.

 28. Some pieces of advice you would give on leading a healthy life. Explain your idea.

 29. Some stress you may cope with and your solutions.

 30. The five most important qualities that are necessary for friendship. Explain your idea.

 31. Some general travel tips. Which other tips can you suggest when travelling in your country?

 32. Your plans for the future job.

III: Situation

A. Role-playings

 1. Hotel reservation

 2. Giving information about hotels/restaurant

 3. Checking in

 4. Checking out

 5. Room service

 6. Booking tour

 7. Giving a message

 8. Restaurant booking

 9. Receiving diners

 10. Taking orders

 11. Giving the bill

B. What will you say to the guests?

 1. I'd like to book a table for six for tomorrow evening.

 2. Can you change this coffee? It's so terrible.

 3. Waiter! We have been waiting for our lunch for half an hour or so.

 4. Waiter! It's too hot in here.

 5. I can decide what to eat. Can you recommend something?

 6. What are the chef's specialities?

 7. I can't eat the perch. It tastes as if it were caught a year ago.

 8. What are your opening hours?

 9. Waiter! I'd like the bill, please.

 10. What's this? We had just two coffees, not three.

 11. Can I pay by personal cheque?

 12. It's too much. I can't pay.

 13. I don't have enough cash. Can I pay buy credit card?

 14. Is it possible to keep some valuables in a secure place?

 15. How can I make a long distance telephone call from my room?

 16. Why is it so long to make our bill up?

 17. There is a mistake in the bill. We didn’t have dinner here last night.

 18. Can I get something to eat late at night?

 19. Do you accept credit card/ traveller’s cheques?

 20. Is it possible to get a taxi from the hotel to the airport after midnight?

 21. The sheets on my bed are stained and dirty!

 22. Can I speak to Mr. George in room 301 please?

 23. We’ve been waiting half an hour for our breakfast!

 24. Can someone help me with the heavy luggage?

 25. Would it be possible for the hotel to get us tickets for a show tomorrow night?

 26. Can you send someone up to help me clear up the mess in my room?

 27. I’ve got an important meeting tomorrow, and I’ll have to wear this suit. It needs pressing. Is there anyone here who can do that?

 28. The air conditioning is making a terrible noise. Can you send someone up here quickly?

 29. Can you send someone up, please? The bulb in my bedside lamp is broken.

 30. Can you send someone to room 217? The bed sheets haven’t been changed.

 31. I’m not satisfied with this room. The carpet is very dusty.

 32. Have you finished this room, yet? The ashtray needs emptying.

 33. Can you help me, please? I’d like to make some telephone calls, but there’s no telephone directory in this room.

 34. Do I have to fill in the registration form?

 35. Do you have a double room for tomorrow night, please?

 36. Can I pay by credit card?

 37. I don’t sleep very well, so I’d like a quiet room, please.

 38. Can you give me a room with a view of the lake?

 39. Can you send us a hotel brochure?

 40. Can you put in an extra bed in the room for a child of ten?

 41. Is it the same price for a twin room and a double room?

Note: Student will be an Employee and Examiner will be a Guest/Diner. Make a conversation between the Guest?Diner and the Employee.

8.2. Quản trị khách sạn, nhà hàng

 1. Các khái niệm cơ bản về quản trị khách sạn nhà hàng (The basical definitions of the hotel and restaurant management).

 2. Phân loai khách sạn, nhà hàng (The types of hotels and restaurants).

 3. Mô hình tổ chức hoạt động của khách sạn, nhà hàng (The organisation and structure of the hotel and restaurant).

 4. Vai trò của thông tin trong khách sạn nhà hàng (The roles of informations in hotel and restaurant).

 5. Khái niệm về kế hoạch (The definition of plan).

 6. Nguyên tắc và quy trình xây dựng kế hoạch (The principle and procedure of making plan).

 7. Quản trị nhân lực trong khách sạn, nhà hàng (The human resource management in hotel and restaurant).

 8. Đào tạo và phát triển nhân lực (Training and developing the human resource).

 9. Phân loai cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn nhà hàng (Classification of infructures in hotel and restaurant ).

 10. Các dịch vụ quan trọng trong khách sạn và nhà hàng (The important services in hotel and restaurant).

 11. Chất lượng dịch vụ trong khách sạn nhà hàng (The quality of service in the hotel and restaurant).

 12. Xây dựng các chính sách marketing trong khách sạn, nhà hàng (Making the marketing policy in hotel and restaurant)

8.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (giống phần 4.3)

9. CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN9.1. Tiếng Anh

I. Introduction

Introduce yourself (your name, age, origin, hobbies, daily activities, future plans).II. Topic

 1. Have a talk about these following topics:

 2. Traditional meal from your country

 3. Traditional meal from ANY country

 4. A city you want to visit. Explain your idea.

 5. Things you like about your city/hometown/village

 6. Imagine a friend is visiting your city. What places can you recommend?

 7. Some holidays in a country you know. How do people celebrate each holiday?

 8. Your favorite holidays? When are they? How do you celebrate them?

 9. Five celebrities from your country. Explain the reasons why they are famous.

 10. Your dream home

 11. Imagine the perfect city of the future. What will things be like?

 12. A menu with dishes from your contry or other countries. Include appetizers, main dishes, desserts, and drinks.

 13. A menu with dishes from another country. Include appetizers, main dishes, desserts, and drinks.

 14. The weather in your country. Which season is your favourite one?

 15. One of your favourite sport games and the reasons why you like it.

 16. A plan for a one-week trip to five different places in your country

 17. One of your memorable vacations and the reasons why you think it unforgettable.

 18. One of your favourite types of transportation you use everyday. Explain your idea.

 19. Some environmental problems where you live and solutions you can suggest.

 20. The five most important stories from the last year.

 21. Some advantages and disadvantages of living in a city.

 22. Some advantages and disadvantages of living in a small town.

 23. The five most important qualities that are necessary for success. Give an example of a successful person you know.

 24. Some people who achieved business success in your country and in the world. Which person do you admire? Explain your idea.

 25. Money is the important thing in everyone's life. Do you agree with this idea? Why or why not?

 26. Things you might do if you won the lottery.

 27. Imagine a friend from abroad is visiting your country. What information about customs would be helpful? Give advice.

 28. Some pieces of advice you would give on leading a healthy life. Explain your idea.

 29. Some stress you may cope with and your solutions.

 30. The five most important qualities that are necessary for friendship. Explain your idea.

 31. Some general travel tips. Which other tips can you suggest when travelling in your country?

 32. Your plans for the future job.

III: Situation

A. Role-playings/ Making a presentaion

1. You are the Information Officer.. You work in the local Tourist Information Office (TIC). Recommend one tourist attraction in Vietnam to a foreign tourist:

- Why this place interests tourists the most?

- Make a list of the things to do and see

- Give advice and suggestions to the tourist

2. You are the travel agent. You work in a travel agency in Hanoi. A tourist wants to book a flight. Help the tourist to arrange the flight he wants.

3. You are the travel agent. Help the tourist to book the holiday over the telephone:

- Offer comprehensive travel insurance

- Calculate the total cost of the holiday

- Ask for an immediate deposit

- Tell the tourist what the balance is

- Ask for credit card details

4. You are the receptionist at the International hotel. When the guest arrives, help him to check in and give information about the hotel's facilities and services:

- Welcome the guest

- Check the booking

- Do check-in procedure

- Give information about the hotel’s services and facilities

5. You are the travel agent. Make up a three-day itinerary for foreign tourists coming to Vietnam for the first time. Present the tour schedule to a group of tourists.

Include the following points:

- Welcome the tourists

- Describe the tour: where to go / what to do in each day

- Hotels, excursions and meals6. The West Lake and its legend

Suggestions(Location, names of the lake; the legend of the lake; history of the lake through periods)

7. The Temple of Literature.

Suggestions(People who were dedicated to the worship; the first university of Vietnam, five sections)

8. Hoan Kiem Lake

Suggestions(Location, names of Hoan Kiem Lake; the legend of the lake; history of the lake through periods)

9. Halong Bay and its legend.

Suggestions(Location, the legend; islands, islets, caves and grottoes; how many times was it renowned as the World Natural Heritage?)

10. Hung King Temple.

(Location, the complex of Hung King Temple; the legend about the origin of Vietnamese people; the important events; festival)

B. Situations

Answer the questions

1. In your opinion, what is the future of tourism?

2. What reasons for travel can you think of?

3. What is the best tourist resort in your country?

4. What kinds of tourist activities are popular in Vietnam?

5. What special sporting events usually take place in Vietnam? How does the city or area prepare for the event?

6. Why is Vietnam said to be a hidden charm?

7. What is ecotourism? What types of ecotourism are there in Vietnam?

8. What advice or information would you give to a visitor to Vietnam?

9. What entertainment and activities do hotels and tour companies usually organise for holiday makers at a holiday resort?10. How do you deal with travel requirements: what would you do if a customer wants to book a holiday?

Dealing with a complaint

1

Complaints about room service: Serving coffee (tea) in the room is very slow.

2

Complaints about the hotel room: The air conditioning is noisy.

3

Complaints about medicine service: Doctors are not available

4

Complaints about the hotel room: There are some noisy guests next door.
Complaints about travel agents: The tour guide is late for the meeting.

5

Complaints about hotel service: Getting laundry is not in time.

6

Dealing with First Aid: A tourist feels cold, has cough and sneeze. The tour guide thinks he has flu and asks the doctor for help.

7

Complaints about the hotel room: There is no toilet soap in the bathroom.

8

Complaints about the food: Meat is not cooked properly.

9

Complaints about the hotel service: The toilet is dirty.

10

Complaints about hotel service: Clothes are wrinkled.

Dealing with an enquiry

1

Showing places for shopping: A tourist wants to know somewhere to buy souvenirs for their friends. The tour guide suggests some places.

2

Places for entertainment: A tourist wants to watch an American film. The tour guide recommends one cinema.

3

A lost boarding pass: A tourist lost a boarding pass. The tour guide helps him find it. At last, they find it in the souvenir shop.

4

Asking for telephone service: A tourist doesn’t know how to make a local call. The tour guide gives instructions to him.

5

Booking tickets for shows: The tour guide notices about a concert. Tourists want to watch it and ask for some information related to the price, time.

6

Asking for meals arrangement: Tourists want to change their restaurant. The tour guide suggests them another restaurant. Tourists ask for information about distance and food.

7

Accompanying tourists to the hospital: A tourist is ill. The tour guide asks about the symptoms of his illness and accompanies him to the hospital.

8

A tourist (cold): It’s in the coach. A tourist is cold. The tour guide asks him to turn off the airflow and gives him one more blanket.

9

Asking for a city tour: A tourist wants to go to famous attractions around the city. The tour guide suggests some places and shows him the way.

10

Asking for a wake - up call: A tourist wants to have a wake-up call. The tour guide asks about the time and the room number.

Note: Student will be an Employee and Examiner will be a visitor. Make a conversation between the the visitor and the Employee.

9.2. Quản trị lữ hành (giống phần 3.2)
9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (giống phần 4.3)
10. CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG DU LỊCH

10.1. Cơ sở dữ liệu + Toán rời rạc

A. CƠ SỞ DỮ LIỆUI. Lý thuyết

1. Mô hình dữ liệu

2. Phụ thuộc hàm

3. Khoá và siêu khoá

4. Mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp

5. Tiên đề Amstrong

6. Bao đóng của tập thuộc tính và thuật toán tính bao đóng.

7. Các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF

8. Tách bảo toàn phụ thuộc hàm và không mất mát thông tin

9. Các phép toán cơ bản của đại số quan hệII. Bài tập

1. Bài tập về Truy vấn dữ liệu bằng đại số quan hệ và SQL

2. Bài tập về Tìm khóa của lược đồ quan hệ

3. Bài tập về Chuẩn hóa dữ liệu

B. TOÁN RỜI RẠC

1. Hàm đại số logic: Dùng phương pháp lập bảng để chứng minh công thức là hằng đúng

2. Lý thuyết tổ hợp: Tổ hợp, tổ hợp lặp, chỉnh hợp lặp, chỉnh hợp không lặp

3. Lý thuyết đồ thị: Thuật toán PRIM, thuật toán KRUSKAL


10.2. Cấu trúc dữ liệu + Tin học ứng dụng du lịch

Phần I: Lý thuyết

1. MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT1.1. Giải thuật và cấu trúc giải thuật

1.1.1. Khái niệm giải thuật

1.1.2. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật

1.1.3. Đánh giá độ phức tạp của giải thuật1.2. Danh sách tuyến tính.

1.2.1. Khái niệm danh sách tuyến tính

1.2.2. Cài đặt danh sách tuyến tính

1.2.2. Các phép toán trên danh sách tuyến tính1.3. Cây

1.3.1. Khái niệm cây nhị phân và các phép toán trên cây nhị phân

1.3.2. Cây nhị phân tìm kiếm

1.4. Giải thuật sắp xếp

1.4.1. Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp

1.4.2. Sắp xếp chọn trực tiếp

1.4.3. Sắp xếp chèn trực tiếp

1.4.4. Sắp xếp phân đoạn Quick Sort

2. MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG DU LỊCH

Phân tích và thiết kế xây dựng một chương trình quản lý khách sạn

Phân tích và thiết kế xây dựng một chương trình quản lý nhà hàng

Phân tích và thiết kế xây dựng một chương trình quản lý lữ hành - hướng dẫn

Phần II: Bài tập

1. Danh sách liên kết đơn

Yêu cầu sinh viên sử dụng ngôn ngữ C:

Khai báo danh sách liên kết đơn

Cài đặt các phép toán trên danh sách liên kết đơn: Xóa, chèn, tìm kiếm, liệt kê, đếm...2. Cây nhị phân - Cây nhị phân tìm kiếm

- Thể hiện (mô phỏng) các bước thực hiện của các thuật toán duyệt cây nhị phân (Duyệt theo thứ tự trước, duyệt theo thứ tự giữa, duyệt theo thứ tự sau)- Vẽ lại cây nhị phân khi thêm, xóa bớt các node

3. Các thuật toán sắp xếp - Mô phỏng lại các bước thực hiện của các thuật toán sắp xếp trên các dãy số cụ thể.
10.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (giống phần 4.3)
: UserFiles -> file -> 2015
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa sở giáo dục và ĐÀo tạO
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> TRƯỜng cao đẲng du lịch hà NỘI


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương