CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 71.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích71.08 Kb.
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1025 /SGDĐT-QLKH&HSSV Khánh Hòa, ngày 08 tháng 9 năm 2015

V/v triển khai công tác thư viện

trường học năm học 2015-2016


Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện chương trình công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa trong năm học 2015-2016, nay Sở hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2015-2016 tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác thư viện trường học năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT ban hành. (Đính kèm theo công văn này). Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thư viện trường học của các cấp.

2. Bố trí có đầy đủ cán bộ phụ trách công tác thư viện (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các thư viện trường học. Việc bố trí cán bộ thư viện phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển thư viện nhằm phục vụ tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

3. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện để thư viện trường học hoạt động có hiệu quả. Có kế hoạch bổ sung sách, tài liệu cho thư viện trường học để phục vụ công tác dạy – học của nhà trường. Các đơn vị, trường học xây dựng nguồn kinh phí hoạt động của thư viện trong kinh phí chung của nhà trường. Xác định công tác bổ sung sách, tài liệu và hoạt động của thư viện hàng năm là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị, trường học. Tất cả thư viện trường học đều phải xây dựng các loại tủ sách như: “Tủ sách pháp luật”, “Tủ sách giáo dục đạo đức”, củng cố “Tủ sách giáo khoa dùng chung” và các tủ sách khác được quy định trong thư viện trường học. Mỗi thư viện trường học cần trang bị chuyên san “Sách giáo dục và Thư viện trường học” hàng quý do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Tài liệu này được lưu giữ hàng năm tại thư viện.

4. Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa (SGK) để học tập bằng nhiều biện pháp như: hướng dẫn học sinh tự mua; dùng SGK cũ hoặc thuê, mượn sách của thư viện; tặng SGK quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Tham gia tốt chương trình tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ do Nhà xuất bản Giáo dục phát động.

5. Tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, điểm sách, kể chuyện theo sách, trưng bày sách … nhân các ngày lễ lớn trong năm hoặc theo chủ đề hàng tháng, theo các môn học cho giáo viên và học sinh. Thực hiện tốt công tác đăng ký sách báo, xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu trong thư viện; sưu tầm tài liệu, lựa chọn đề tài và biên soạn thư mục chuyên đề, thư mục bộ môn; mô tả ấn phẩm, phân loại, tổ chức mục lục, công tác báo cáo, công tác tổ chức bạn đọc…nhằm phục vụ tốt công tác dạy – học trong nhà trường.

6. Công tác xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến cấp quốc gia theo Quyết định số 01/2003/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT cần tập trung vào những nội dung sau:

- Các đơn vị, trường học tiếp tục đăng ký xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và tiên tiến cấp quốc gia. Việc đăng ký, hồ sơ xây dựng thư viện đạt chuẩn và tiên tiến thực hiện đúng theo quy định tại công văn số 315/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/3/2008 và các công văn hướng dẫn khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với những trường học đã đạt chuẩn quốc gia trong những năm học trước nhưng thư viện chưa đạt chuẩn, chưa đạt tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT thì yêu cầu các trường học này phải có kế hoạch xây dựng và đăng ký thư viện đạt chuẩn hoặc tiên tiến để Sở GD&ĐT tiến hành tổ chức thẩm định và công nhận. Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Sở gồm: THPT Ngô Gia Tự, Phan Bội Châu, Hà Huy Tập, Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Hecmann Gmeiner… Riêng các trường học trực thuộc phòng GD&ĐT, thì phòng GD&ĐT có kế hoạch thông báo và yêu cầu các trường học thực hiện việc đăng ký, thẩm định, đồng thời đề xuất với Sở GD&ĐT để thẩm định và công nhận.

- Sở và các Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra lại các thư viện trường học đã đạt chuẩn và tiên tiến Quốc gia từ năm học 2003-2004 đến năm học 2010-2011.

- Khuyến khích các thư viện trường học đạt tiên tiến Quốc gia đăng ký xây dựng thư viện trường học xuất sắc Quốc gia.

7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thư viện trường học, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh… để có sự hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các thư viện trường học. Tổ chức thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách, bảo quản, kiểm kê tài sản và các trang thiết bị của thư viện đúng quy định đặc biệt trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức và thực hiện tốt công tác thanh lý sách-báo cũ, nát theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1304/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/10/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Các phòng GD&ĐT có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thư viện trường học thuộc đơn vị mình quản lý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thư viện cho đội ngũ này. Trong quá trình triển khai thực hiện, các thư viện trường học có thể trao đổi với Ban nghiệp vụ thư viện trường học cấp tỉnh để được sự hỗ trợ, hướng dẫn, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho các đơn vị.

9. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả phần mềm công tác quản lý thư viện trường học đã được hướng dẫn. Tăng cường trang thiết bị cho thư viện, trang bị máy vi tính có kết nối Internet để cán bộ thư viện thực hiện tốt công tác quản lý và phục vụ bạn đọc.

10. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc Công văn số 1445/SGD&ĐT-QLKH&CTHSSV ngày 03/11/2014 về việc hướng dẫn bổ sung công tác chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

11. Các hoạt động thư viện trọng tâm cấp tỉnh như sau:

11.1. Tổ chức giao ban công tác thư viện trường học (tháng 10/2015)

11.2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện trường học ở huyện Khánh Vĩnh (tháng 12/2015).

11.3. Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động thư viện tại các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở (tháng 12/2015 và 01/2016)

11.4. Thẩm định công nhận thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc (tháng 4/2016 và 5/2016)

11.5. Thẩm định lại các thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến từ năm học 2003-2004 đến 2012-2013 (trong năm học)

12. Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động của thư viện tại đơn vị mình (theo mẫu 2 và mẫu 3 được đính kèm tại công văn số 1445/SGD&ĐT-QLKH&CTHSSV ngày 03/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn bổ sung công tác chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trường học) đồng thời gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý Khoa học&Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/6/2016 để tổng hợp và báo cáo.

Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung trên để công tác thư viện trường học năm học 2015-2016 hoạt động có hiệu quả./.
Nơi nhận : KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Công ty CP Sách&TBTH KH (phối hợp);

- Website Sở;

- Lưu VT,QLKHHSSV. (Đã ký và đóng dấu)

Trần Quang Mẫn

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo công văn số 1025 /SGDĐT-QLKH&HSSV ngày 08 tháng 9 năm 2015)
Tháng

Năm

Số TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

9

2015

1


Chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK để học tập bằng nhiều biện pháp: Hướng dẫn học sinh tự mua; Dùng lại SGK cũ hoặc thuê, mượn sách của thư viện; Tặng SGK quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

2

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

3

Bổ sung sách, tài liệu cho các tủ sách trong thư viện theo danh mục của các cấp ban hành.

4

Xây dựng kế hoạch đăng ký xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc Quốc gia.

5

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, điểm sách nhân kỷ niệm ngày thành lập nước (02/9).


10

2015


1

Tham gia giao ban công tác thư viện trường học cấp tỉnh (theo giấy triệu tập).

2

Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục bộ môn, chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

3

Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường kiểm tra phong trào đọc sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh.

4

Xây dựng chương trình giới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

5

Xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu tại các kho sách của thư viện.11

2015


1

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo Việt Nam (theo kế hoạch được BGH nhà trường duyệt).

2

Tiếp tục bổ sung sách, tài liệu và xử lý kỹ thuật tài liệu mới cho thư viện.

3

Phối hợp các tổ bộ môn giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng sách, tài liệu phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.


12

2015


1

Tiếp tục bổ sung sách, tài liệu và xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

2

Giới thiệu sách, tài liệu phục vụ học kỳ II và nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

3

Lựa chọn đề tài, biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.

4

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện trường học huyện Khánh Vĩnh.

5

Sơ kết phong trào đọc sách,giới thiệu sách, điểm sách, kể chuyện Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện phục vụ học kỳ I

6

Khảo sát tình hình hoạt động thư viện trường học trực thuộc Sở.


01

2016


1

Kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).

2

Tiếp tục bổ sung sách, tài liệu và xử lý kỹ thuật tài liệu mới cho thư viện.

3

Biên soạn và hoàn thiện các thư mục bộ môn, chuyên đề phục vụ công tác dạy – học trong HK II.

4

Khảo sát tình hình hoạt động thư viện trường học trực thuộc Sở.


02

20161

Giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

2

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).

3

Tiếp tục bổ sung sách, tài liệu và xử lý kỹ thuật tài liệu mới của thư viện.3

20161

Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ đề ngày Quốc tế Phụ nữ, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2

Chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

3

Chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra công nhận TVTH chuẩn, tiên tiến, xuất sắc theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.4

2016

1

Thực hiện việc thẩm định công nhận thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT.

2

Giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách, tài liệu phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

3

Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5).

4

Tiếp tục bổ sung và xử lý tài liệu mới.

5

2016

1

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách về Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5)

2

Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách, tài liệu phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

3

Tổ chức các hoạt động quyên góp SGK cũ, tặng SGK cho học sinh.

4

Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện … trong thời gian nghỉ hè.

5

Giới thiệu và phát hành sách và tài liệu phục vụ năm học 2016-2017.

6

Tổng kết công tác thư viện trường học phục vụ năm học (cùng với tổng kết năm học của trường)

7

Thực hiện việc thẩm định công nhận thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT.


6

2016

7

2016

1

Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (Chú ý: vệ sinh, quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông …)

2

Báo cáo kết quả công tác thư viện trường học theo quy định về Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT

3

Tham gia chương trình tặng SGK cho con thương binh, liệt sĩ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.8

2016

1


Thư viện chuẩn bị phục vụ cho năm học 2016-2017 (vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.)

2

Tổ chức quyên góp SGK cũ để tặng cho học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, thư viện trường học thực hiện một số công việc sau:

  • Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện và các hoạt động liên quan đến công tác thư viện trường học do các cấp tổ chức.

  • Chuẩn bị kế hoạch tiếp đón các đoàn thẩm định lại thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến (từ năm học 2003-2004 đến 2012-2013)

Thời gian cụ thể sẽ do các cấp sắp xếp, bố trí.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương