Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.87 Kb.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Số: 678/SGDĐT-KT&KĐ Khánh Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2015

V/v thông báo điểm chuẩn tuyển sinh

vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

năm học 2015-2016

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 573/QĐ-CTUBND ngày 12/3/2015


của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10
các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học
2015-2016;

Căn cứ Công văn số 355/SGDĐT-KT&KĐ ngày 01/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016; Kết quả của Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2015-2016;

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn như sau: (Phụ lục đính kèm)

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại đơn vị mình để học sinh và phụ huynh học sinh biết, đồng thời tiến hành làm thủ tục nhập học cho các em học sinh trúng tuyển theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- TT Tỉnh ủy (để b/c); (Đã ký tên và đóng dấu)

- TT HĐND tỉnh (để b/c); (Đã ký tên và đóng dấu)

- TT UBND tỉnh (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa (để đưa tin);

- Lưu : VT, KT&KĐ. Hoàng Thị LýPHỤ LỤC

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Công văn số 678/SGDĐT-KT&KĐ ngày 15/6/2015 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa)

I. Điểm chuẩn các lớp chuyên

Số
TT


Lớp chuyên

Điểm
chuẩn


Ghi chú

1

Toán

33,90

35 học sinh

2

Vật lý

30,70

35 học sinh

3

Hóa học

27,51

35 học sinh

4

Sinh học

25,20

31 học sinh

5

Ngữ văn

25,30

33 học sinh

6

Tiếng Anh

34,15

35 học sinh

7

Tin học

27,45

07 HS thi chuyên Tin với điểm xét tuyển từ 27,45 trở lên và 15 HS được tuyển từ chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học với điểm xét tuyển chuyên từ 24,40 điểm trở lên được xét chuyển sang học lớp chuyên Tin.

Tổng số chuyên Tin: 22 học sinh.II. Điểm chuẩn các lớp không chuyên

Số lớp

không chuyên

Điểm
chuẩn


Ghi chú

02 lớp

33,60

72 học sinh 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương