Wedding album prices menu of jessicatải về 79.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích79.5 Kb.
#266
WEDDING ALBUM PRICES MENU OF JESSICA

SINCE 03/2012


SIZE ALBUM

PAGES/KIND

SOUVENIR

PRICES


20x3030 trang, ng.cảnh Long Xuyên +studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 CD copy album,

+ 01 vali album,

+ 01 CD proshow album.
4.500.000ñ/album


35 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 CD copy album,

+ 01 vali album,

+ 01 CD proshow album.


5.000.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:100.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 200.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 100.000ñ


25x3530 trang , ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD pro show album.
5.200.000ñ/album


35 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album.
5.700.000ñ/album


40 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album

+ 01 CD pro show album.
6.200.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:150.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 300.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 150.000ñ


JESSICA – Haân haïnh laøm ñeïp ngaøy cöôùi cuûa baïn!


SIZE ALBUM

PAGES/KIND

SOUVENIR

PRICES


30x30


30 trang, ng.cảnh Long Xuyên +studio

Tặng:+ 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD pro show album.

6.200.000ñ/album


35 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng :+ 01 ảnh (60x90)có khung,

+ 01 CD copy album,

+ 01 vali album,

+ 01 CD proshow album.


6.700.000ñ/album


40 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng:+ 01 ảnh(70x110)có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album.

7.200.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:170.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 350.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 200.000ñ

35x5030 trang , ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng :

+ 02 ảnh (70x110) có khung,

+ 01 album 20x30,20 trang,

+ 02 vali album,

+ 01 CD copy của 2 album

+ 01 CD proshow của 2 album.


11.000.000ñ/album40 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng:

+ 02 ảnh (70x110) có khung,

+ 01 album 20x30, 20trang,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album,

+ 02 vali album.

12.500.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:300.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 600.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 300.000ñ

JESSICA – Haân haïnh laøm ñeïp ngaøy cöôùi cuûa baïn!


SIZE ALBUM

PAGES/KIND

SOUVENIR

PRICES


40x30


35 trang, ng.cảnh Long Xuyên +studio

Tặng:

+ 01 album 20x15, 20 trang,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album,

+ 02 vali album,

+ 02 ảnh (50x75) có khung.

8.200.000ñ/album


40 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng:

+ 01 album 20x15, 20 trang,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album.

+ 02 vali album,

+ 02 ảnh (60x90) có khung.

9.200.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:200.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 450.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 200.000ñ

40x4035 trang , ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng:

+ 01 album 20x20, 20trang,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album,

+ 02 ảnh (60x90) có khung,

+ 02 vali album.

10.000.000ñ/album40 trang, ng.cảnh Long Xuyên+ studio

Tặng:

+ 01 album 20x20, 20 trang,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album,

+ 02 ảnh (60x90) có khung,

+ 02 vali album.


11.000.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:250.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 500.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 250.000ñ


JESSICA – Haân haïnh laøm ñeïp ngaøy cöôùi cuûa baïn!


SIZE ALBUM

PAGES/KIND

SOUVENIR

PRICES


15x2120 trang, studio

Tặng: 01 ảnh (50x75) có khung,

+ 01 CD copy album,

+ 01 vali album,

+ 01 CD proshow album.
2.500.000ñ/album


30 trang, studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 CD copy album,

+ 01 vali album,

+ 01 CD proshow album.


3.000.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:80.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 150.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 100.000ñ


25x25
30 trang , studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album5.000.000ñ/album


35 trang,ngoại cảnh lx+studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album,

+ 01 CD proshow album
5.500.000ñ/album


40 trang, ngoại cảnh lx+studio

Tặng: 01 ảnh (60x90) có khung,

+ 01 vali album,

+ 01 CD copy album

+ 01 CD proshow album
6.000.000ñ/album

Löu yù

1*.Khi tăng trang: chi phí:130.000ñ/trang

2*.Bìa Meca phuï thu: 250.000ñ

3*.Bìa 3 cöûa phuï thu: 150.000ñ


JESSICA – Haân haïnh laøm ñeïp ngaøy cöôùi cuûa baïn!

GIAÙ KHUNG HÌNH LÔÙN


size

gía

20x30

70.000

25x35

100.000

35x50

150.000

40x60

200.000

50x75

250.000

60x90

300.000

70x110

400.000

80x120

600.000

90x140

800.000

100x150

1.200.000


GIAÙ HÌNH PHOÙNG LÔÙN CUÛA JESSICA TÖØ 04/2012


Size

Laminate

Copy/new

Laminate+ wood

Laminate+

wood+frame

Meca

10x15

13x18

15x21

20x30

25x35

30x45

35x50

40x60

50x75

60x90

70x110

80x120

90x140

100x150

120x180


8.000-12.000

10.000-25.000

15.000-30.000

30.000-50.000

40.000-70.000

90.000-120.000

110.000-140.000

130.000-200.000

400.000

650.000

800.000

1.000.000

1.400.000

1.800.000

2.500.000

0

0

0

0

0

150.000

200.000

300.000

500.000

800.000

1.100.000

1.400.000

1.800.000

2.300.000

3.000.000

0

0

0

0

0

300.000

350.000

400.000

750.000

1.100.000

1.500.000

2.000.000

2.600.000

3.500.000

4.800.000


tải về 79.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương