TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 46.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích46.34 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH


Số: 1887 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án Quy hoạch và đầu tư

xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao;Dự án Khảo nghiệm, sản xuất các giống lúa và Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (sau khi đã thống nhất với các sở, ngành liên quan) tại Văn bản số 910/STC-NS ngày 08/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao; Dự án Khảo nghiệm, sản xuất các giống lúa và Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao; Dự án Khảo nghiệm, sản xuất các giống lúa và Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng là các dự án thuộc danh mục lĩnh vực nông nghiệp ưu đãi đầu tư và thực hiện đầu tư trên địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên được hưởng chính sách của dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư.

Ngoài các chính sách ưu đãi tại Quy định này, Nhà đầu tư được hưởng các chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; trường hợp những nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định này trùng với các các quy định hiện hành khác của Nhà nước thì Nhà đầu tư chỉ được hưởng một lần với mức hỗ trợ cao nhất của một trong các chính sách đó.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao; Dự án Khảo nghiệm, sản xuất các giống lúa và Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư) thực hiện trên địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

b) Đối tượng áp dụng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng thực hiện Dự án.II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỤ THỂ

1. Chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao

a) Đất sử dụng để thực hiện dự án:

- Được Nhà nước tổ chức thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện dự án;

- Được miễn tiền thuê đất trong vòng 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

b) Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án.

c) San lấp mặt bằng, rà phá bom mìn: Được hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng (nếu có) theo thiết kế dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.

d) Hỗ trợ các công trình ngoài hàng rào:

- Đường điện: Được ưu tiên lồng ghép các dự án đường điện 3 pha vào khu sản xuất. Trường hợp Nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng thì được hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 120 triệu đồng;

- Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt: Được ưu tiên lồng ghép các dự án đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng thì được hỗ trợ 50% kinh phí nhưng tối đa 30 triệu đồng;

- Hệ thống công trình xử lý môi trường: Được ngân sách hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng.

đ) Khoa học công nghệ:

- Nhà đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất thành công được ngân sách hỗ trợ 50% kinh phí thuê chuyên gia, 100% kinh phí mua tài liệu hướng dẫn và một phần kinh phí chuyển giao nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 50% giá chuyển giao của 01 công nghệ và hỗ trợ tối đa không quá 02 công nghệ (mức hỗ trợ cho một công nghệ không quá 150 triệu đồng).

- Được hỗ trợ một phần chi phí xây dựng hồ sơ và làm thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, như sau:

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 15 triệu đồng/sản phẩm;

+ Hỗ trợ 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế, mức tối đa không quá 15 triệu đồng/sản phẩm.

e) Chính sách tín dụng: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại để thực hiện dự án; mức hỗ trợ 04%/năm (tức 01%/3 tháng) và không quá 400 triệu đồng; thời hạn hỗ trợ từ 01/4/2012 đến 31/12/2012.

g) Đào tạo nguồn nhân lực: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước, mức phí đào tạo theo quy định hiện hành nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/người/khóa.

h) Phát triển thị trường: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và 70% chi phí triển lãm hội chợ trong nước; được miễn phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước; chỉ hỗ lần đầu, mức tối đa không quá 100 triệu đồng/năm.

i) Hỗ trợ sản xuất giống rau, củ, quả:

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua giống siêu nguyên chủng, mức hỗ trợ theo định mức sản xuất giống và giá hiện hành (chỉ hỗ trợ một lần đối với một loại giống);

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua giống nguyên chủng để sản xuất giống xác nhận, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/giống (chỉ hỗ trợ một lần đối với một loại giống);

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí khảo nghiệm sản xuất giống mới

k) Hỗ trợ hạ tầng trong khu sản xuất giống: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu khu sản xuất giống nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

l) Hỗ trợ sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ để phân tích mẫu đất, nước, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng (sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận).

m) Hỗ trợ về xuất, nhập khẩu: Được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

2. Chính sách hỗ trợ Dự án Khảo nghiệm, sản xuất các giống lúa và Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu.

a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí khảo nghiệm giống; giống, phân bón do nhà đầu tư cung cấp.

b) Được hưởng các chính sách về đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ ngoài hàng rào; khoa học và công nghệ; tín dụng; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển thị trường; xuất nhập khẩu như quy định tại khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định này để Xây dựng khu liên hợp sấy, tồn trữ, xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương và các sở, ngành, cơ quan có liên quan để hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, có hiệu quả thiết thực.

2. Các sở, ngành liên quan:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện sớm các thủ tục liên quan đến nhập khẩu các giống lúa Đài Loan;

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm khâu nối giữa Nhà đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan nhằm giúp Nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án thông suốt, thuận lợi, hiệu quả cao.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, giúp đỡ Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định; phối hợp với các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện dự án kịp thời, có hiệu quả.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thiên Lộc trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư sớm thực hiện dự án; đồng thời kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến thu hồi đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư theo đúng quy định.

d) Sở Xây dựng: Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn Nhà đầu tư, chính quyền địa phương thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

đ) Sở Công thương: Phối hợp, hướng dẫn Nhà đầu tư các thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

e) Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc:

a) Thành lập Ban chỉ đạo giúp Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

b) Chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Đại Việt Mỹ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;Huyện ủy Can Lộc;

- Các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm CB-TH tỉnh;

- Lưu: VT, CT, TKCT, NL.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Võ Kim Cự

: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương