TỈnh hà TĨNHtải về 105.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích105.57 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH


Số: 777 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư

vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 171/SKH-XTĐT ngày 12/03/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo (Có Danh mục dự án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với BQL Khu kinh tế Vũng Áng, BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cơ quan, địa phương liên quan, căn cứ Danh mục được phê duyệt, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các tổ CV UBND tỉnh;

- http://dhtn.hatinh.gov.vn

- Lưu: VT,TM.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Võ Kim Cự


DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO HÀ TĨNH NĂM 2012

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ - UBND ngày 16 /3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên dự án

Địa điểm

Vốn

đầu tư

(106 USD)

I

Lĩnh vực nông nghiệp, Nông thôn1

Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi

Các huyện,

Thị xã, Thành phố20

2

Trồng rau, củ, quả công nghệ cao quy mô trên 1ha

Các huyện,

Thị xã, Thành phố15

3

Trồng cây ăn quả chất lượng cao theo trang trại

Các huyện,

Thị xã, Thành phố15

4

Trồng nguyên liệu dược phẩm

Các huyện,

Thị xã, Thành phố15

5

Chăn nuôi lợn, gia súc, gia cầm theo hình thức tập trung

Các huyện, Thị xã

30

6

Chăn nuôi bò sữa

Hương Sơn, Đức Thọ

5

7

Nuôi trồng thủy, hải sản (cá nước ngọt, tôn trên cát...)

Các huyện, Thị xã

20

8

Nhà máy chế biến súc sản

KKT, KCN, CCN

10

9

Chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao

KKT, KCN,CCN

20

10

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

KCN, CCN

15

11

Chế biến phân bón hữu cơ

CCN

10

12

Chế biến nhựa thông

KCN

10

13

Chế biến nhựa cao su

Hương Khê, KCN

5

II

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, Y tế14

Trường mầm non tư thục

Thị trấn, thị xã,

Thành phố5

15

Trường Cao đẳng công nghệ.

KKT Vũng Áng

30

16

Bệnh viện Vũng Áng, trên 200 giường bệnh.

KKT Vũng Áng

10

17

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

14

III

Lĩnh vực Hạ tầng18

Hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách

KCN Gia Lách

35

19

Hạ tầng Khu công nghiệp Hạ Vàng

KCN Hạ Vàng

30

20

Hạ tầng khu phi thuế quan

KKT Vũng Áng,

KKT Cầu Treo300

21

Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Tân

KKT Cầu Treo

7

22

Hạ tầng các cụm CN trên địa bàn tỉnh, 50 ha cho mỗi cụm CN

Các huyện, Thị xã

20

23

Các trục đường GT gắn với khu đô thị, các huyện, thị xã, thành phố, KKT, KCN théo hình thức BT, BOT, BTO, PPP

Các huyện, thị xã, thành phố, KKT

30

24

Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp

Thành phố,

KKT, KCN


3

25

Xử lý rác thải

Các huyện, thị xã, TP và các KCN

10

IV

Văn Hóa - Thương mại - Du lịch26

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam

KKT Vũng Áng

20

27

Khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm gồm các khu chức năng: Khu B Nam Thiên Cầm 140 ha; Khu Làng nghề Cẩm nhượng 277 ha; Khu sinh thái núi Cẩm Lĩnh 480 ha; Khu Cẩm Dương 469 ha.

Cẩm Xuyên

50

28

Khu du lịch sinh thái nước sốt Sơn Kim

KKT Cầu Treo

12

29

Khu đô thị du lịch sinh thái Suối Tiên

Thị xã Hồng Lĩnh

7

30

Khu đô thị, thương mại dịch vụ Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Trinh

KKT Vũng Áng

500

31

Khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái Đá Mồng

KKT Cầu Treo

400

32

Chợ đầu mối nông sản, thủy sản

Thị trấn, Thị xã

5

33

Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, dịch vụ tổng hợp

Thị trấn, Thị xã, Thành phố, KKT

30

V

Lĩnh vực Công nghiệp34

Sản xuất máy móc thiết bị phục vụ Nông nghiệp

CCN, KCN

20

35

Sản xuất, lắp ráp linh kiên điện, điện tử

KCN, CCN

10

36

Sản xuất phụ tùng máy móc thiết bị

KCN, CCN

30

37

Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông

KKT, KCN, CCN

10

38

Sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sữa chữa ô tô

KKT, KCN

20

39

Sản xuất hóa mỹ phẩm

KKT Cầu Treo

15

40

Sản xuất đường năng lượng thấp

KKT Cầu Treo

10

41

Sản xuất chế biến nước khoáng

KKT Cầu Treo

10

42

May mặc xuất khẩu

KKT, KCN

25

43

Các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp

CCN

50


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương