Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 9.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.13 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214/KHĐT-ĐKKD

Báo cáo tình hình triển

khai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưHải Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành: Công thương; Xây dựng; Tài nguyên Môi trường; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Tài chính; Tư pháp; LĐ,TB&XH; Ngân hàng NN - Chi nhánh Hải Dương; Khoa học Công nghệ; Ban QL các KCN tỉnh Hải Dương;

- Các Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh;

- Các phòng: ĐKKD; KTĐN; TĐ ĐTTN; KTN; Thanh tra.Ngày 21/3/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 524/UBND-VP ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo yêu cầu tại Công văn số 1646/BKHĐT-TCT ngày 11/03/2016 của Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Công văn 1646/BKHĐT-TCT (sao gửi kèm Công văn này) yêu cầu các địa phương báo cáo 4 nội dung lớn, trong đó nhấn mạnh đến các khó khăn vướng mắc trực tiếp liên quan đến giải quyết các thủ tục theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và vướng mắc khác trong thực hiện đồng bộ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật, quy định chuyên ngành có liên quan như đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý thị trường và khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải ...

Thực hiện yêu cầu của Tổ Công tác và UBND tỉnh, Sở KH&ĐT đề nghị các Sở, Ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội DN của tỉnh, các phòng của Sở KH&ĐT lập báo cáo liên quan đến các nội dung mà Công văn 1646/BKHĐT-TCT đã nêu và gửi về phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT trước ngày 24/3/2016.

Chi tiết, đề nghị liên hệ phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (Điện thoại 03203.859412; 03203.837698; 0937.116.866; Email: dkkdhd@gmail.com; địa chỉ: Số 58 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh Hải Dương (thay b/c);

- Lãnh đạo Sở KHĐT;- Lưu ĐKKD, VT.

GIÁM ĐỐC
Đã ký

Nguyễn Đình Kiêm

: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương