SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanhtải về 15.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.93 Kb.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: 482/KHĐT-ĐKKD


Về việc đề nghị Doanh nghiệp nộp

Báo cáo tài chính hàng năm

và công khai thông tin doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương  trân trọng thông báo tới Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gồm các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) như sau:1. Về việc nộp Báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp:

Điều 31 Luật Kế toán 2003 quy định: Báo cáo tài chính năm (BCTC) của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật; đối với báo cáo quyết toán ngân sách thì thời hạn nộp báo cáo được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:

+ Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp BCTC cho cơ quan tài chính cùng cấp.

+ Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên.2. Về việc công khai thông tin của doanh nghiệp

Nhằm tăng cường tính giám sát của nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả các kênh giám sát của cộng đồng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công luận .v.v. đối với doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn rất chú trọng đến việc yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố thông tin, đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực, kịp thời. Theo các quy định này thì, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần .v.v. còn phải công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường, công khai các thông tin khác như báo cáo tài chính, điều lệ công ty, người quản lý công ty, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty .v.v. lên trang thông tin điện tử (nếu có) của doanh nghiệp và báo cáo cho các cơ quan chức năng của nhà nước có liên quan về những thông tin đó.

Vậy, đề nghị các doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính về cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh và công khai thông tin doanh nghiệp theo đúng các quy định trên.

Để biết chi tiết thêm về những nội dung cần phải công bố thông tin đối với từng loại hình doanh nghiệp, đề nghị liên hệ phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Hải Dương. (Điện thoại 03203.859412; 03203.837698; Email: dkkdhd@gmail.com; Website: sokhdt.haiduong.gov.vn; địa chỉ: Số 58 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương)3. Đôn đốc thực hiện

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT theo địa bàn huyện, thành phố, thị xã và loại hình doanh nghiệp được phân công có trách nhiệm đôn đốc, nhận, kiểm tra nhanh BCTC ngay khi nhận, lập danh sách nhận và tổng hợp danh sách (có tính tỷ lệ % trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn), hoàn thành trước ngày 30/6 hàng năm.

Chủ động phối hợp với cơ quan thuế để cập nhật, khai thác thông tin về báo cáo tài chính quy định tại điều 18, Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay b/c);

- Cục QL ĐKKD (thay b/c);

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- BBT Web site Sở KH và ĐT (đưa tin);

- Bộ phận một cửa;

- Cán bộ, CC, NLĐ phòng ĐKKD (đôn đốc TH);

- Lưu VP, ĐKKD.TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký
Lê Xuân Hiền

: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương