CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 14.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích14.4 Kb.
#25691

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 797/CV-KHĐT-ĐMDN Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thực hiện NĐ

số 115/2014/NĐ-CP ngày 3/12/2014

của Chính phủKính gửi:

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương; Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hải Dương; Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương; Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Lai Vu;

- Các doanh nghiệp (của tỉnh Hải Dương) mà Nhà nước nắm giữ trên 50% Vốn Điều lệ;

- Sở Nội Vụ, Sở Tài chính; Sở NN&PTNT;Sở KH&ĐT nhận được Văn bản số 1753/UBND-VP ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 5575/BKHĐT-KTCN ngày 15/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp lập báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2011-2015 của đơn vị (có đề cương và biểu mẫu kèm theo) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/7/2016, đồng thời gửi file dữ liệu về địa chỉ: thuhiendpi@gmail.com để kịp thời tổng hợp.

Đồng thời Sở KH&ĐT đề nghị các Sở, Ngành, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ của mình được quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và tiếp tục thực hiện Báo cáo số 234/BC- KHĐT-ĐKKD ngày 28/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ; Báo cáo số 234/BC- KHĐT-ĐKKD ngày 28/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan được đăng tải cùng công văn này trên website Sở KH&ĐT: sokhdt.haiduong.gov.vn; Chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - 0904.624.768).

Vậy đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Trưởng/các PTB ĐM&PTDN tỉnh;

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT;

- BBT Web site Sở KH&ĐT (đăng tin);

- Lưu VT, ĐMDN.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký


Trần Anh Tuấn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số: 797 /CV-KHĐT-ĐMDN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1) Tình hình thực hiện các mục tiêu chính của kế hoạch: doanh thu; lợi nhuận; nộp ngân sách; sản lượng sản phẩm chủ yếu (áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất).

2) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ích.

3) Tình hình thực hiện các ngành, nghề kinh doanh được giao.

4) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển trong kế hoạch 05 năm và hằng năm.

5) Tình hình thực hiện các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch.

6) Hạn chế, nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc thực hiện không tốt kế hoạch.

7) Các giải pháp tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch hoặc đề xuất bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hằng năm so với kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt (nếu cần thiết).8) Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở, Ngành, doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và thực hiện Báo cáo số 234/BC- KHĐT-ĐKKD ngày 28/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Каталог: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> Mẫu số 04/tp-lltp
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi

tải về 14.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương