BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích21.03 Kb.
Thông tư số 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước  (10/02/2010 )BỘ TÀI CHÍNH

----------

Số: 136/2009/TT-BTC

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

            Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009THÔNG TƯ

Bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

------------------------------

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010;

Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

I. Bổ sung, sửa đổi  Mục, Tiểu mục:

Điều 1. Bổ sung Mục 3950 “Thu về condensate theo hiệp định, hợp đồng” và các tiểu mục của Mục 3950:

1. Tiểu mục 3951 “Thuế tài nguyên”;

2. Tiểu mục 3952 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”;

3. Tiểu mục 3953 “Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam”

4. Tiểu mục 3999 “Khác”

Điều 2. Bổ sung tiểu mục của Mục 6300 “Các khoản đóng góp”:

Tiểu mục 6304 “Bảo hiểm thất nghiệp”Điều 3. Bổ sung tiểu mục của Mục 9400 “Chi phí khác”:

1. Tiểu mục 9404 “Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán”

2. Tiểu mục 9449 “Khác”

Điều 4. Sửa đổi mã số Khoản 611 “Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình” thành Khoản 612 “Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình”.

II. Bổ sung mã số chương trình mục tiêu quốc gia:

Điều 5. Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 (mã số 0050):

1. Dự án phòng, chống sốt xuất huyết: Mã số 0063;

2. Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp: Mã số 0064;

3. Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường: Mã số 0065.Điều 6. Bổ sung mã số dự án của Chương trình 135 (mã số 0290):

1. Nhiệm vụ truyền thông: Mã số 0296.

2. Đối với nhiệm vụ duy tuy, bảo dưỡng các công trình hoàn thành, hạch toán vào mã số 0292 “Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”.

III. Tổ chức thực hiện:

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan TW các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

-  Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Các website Chính phủ, Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, NSNN.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

  

Phạm Sỹ Danh

: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương