TÊn thưƠng phẩM (trade name)tải về 11.03 Mb.
trang57/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   69

720SL: cỏ/ lúa, ngô 480SL: cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Thái Phong
Aldo

500SL, 800WP, 860SLcỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Hóc Môn


Amine

720 SL


cỏ/ lúa, ngô

Zagro Group,

Zagro Singapore Pvt Ltd.
Aminol super

720SL


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Anco

500SL, 600 SL, 720SL, 860SL500SL: Cỏ/lúa gieo thẳng, điều

600SL: cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng, cỏ/ cà phê

720SL, 860SL: cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV

An GiangAnhdau2,4D

80WP


cỏ/lúa gieo

Công ty TNHH Anh Dẩu

Tiền Giang
B.T.C 2.4D

80 WP


cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA
Baton

60EC, 70EC, 720EC, 960 WSP60EC, 70EC: cỏ/ lúa

720EC: cỏ/ lúa, mía

960WSP: cỏ/ lúa, cao su

Nufarm Asia Sdn Bhd


Cantosin 600SL, 720SL

cỏ/ lúa

Công ty CP TST

Cần ThơCO 2.4 D 80 WP, 500SL, 600SL, 720SL, 860SL

500SL: cỏ/ lúa 600SL, 80WP: cỏ/ lúa, ngô 720SL: cỏ/ lúa, cây ăn quả

860SL: cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang


Co Broad

80 WP


cỏ/ mía, vùng đất chưa trồng trọt

Công ty TNHH Agrimatco

Việt NamColaro 600SL

Cỏ/ ca cao

Công ty CP Kỹ thuật Dohaleusa


Damin

80WP, 500SL, 700SL80WP, 500SL: cỏ/ lúa gieo thẳng 700SL: cỏ/ lúa

Công ty TNHH

An NôngDMA – 6 72 AC, 683 AC

cỏ/ lúa cấy

Dow AgroSciences B.V


Ecoupusa 725 SL

cỏ/ lúa gieo

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung
Fullback 720SL

cỏ/ lúa gieo

Công ty CP VT KT NN Cần Thơ


Hai bon - D 80 WP, 480SL

80WP : cỏ/ lúa, ngô

480SL: cỏ/ lúa, cây ăn quả

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


HD-co 2,4 500SL

cỏ/lúa gieo

Công ty TNHH TM DV

Hằng DuyLagere 500SL

Cỏ/cao su

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa VàngLycamba 500SL

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Giải pháp NN

Tiên Tiến
Madive 725 SL

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Thuốc BVTV

Liên doanh Nhật Mỹ
Ni-2,4D 600SL

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Nicotex


Oui 600SL

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát
O.K 683SL, 720SL

683SL: cỏ/ lúa, cây ăn quả 720SL: cỏ/ ngô, mía

Công ty CP Nông dược HAI


Pro - amine 48 SL, 60SL

48SL: cỏ/ lúa 60SL: cỏ/ lúa, cao su

Imaspro Resources Sdn Bhd


Putra-amine

865SL


Cỏ/lúa gieo thẳng

Hextar Chemicals Sdn, Bhd.


Rada

80WP, 600SL, 720SLcỏ/ lúa, ngô

Công ty CP BVTV I TW


Sanaphen 600 SL, 720 SL

cỏ/ lúa, mía

Forward International Ltd


Tancovila

480SL


cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH SX-TM Tô Ba


Vi 2.4D 80WP, 600SL, 720SL

80WP: cỏ/ lúa 600SL, 720SL: cỏ/ lúa, ngô

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam


Zaap

720 SL


cỏ/ lúa

Công ty TNHH UPL Việt Nam


Zico

45WP, 48SL, 80WP, 96WP, 520 SL, 720SL, 850SL48SL, 720SL, 850SL: cỏ/ lúa, ngô 80WP, 96WP: cỏ/ lúa, mía

520SL, 45WP: cỏ/ lúa

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Dalapon

Dipoxim

80 SP


cỏ/ mía, xoài, vùng đất chưa canh tác

Công ty CP BVTV

Sài GònVilapon

80 WP


cỏ/ mía, cây có múi

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Dicamba (min 97%) 3% + Glyphosate 17%

Eputin

20SL


cỏ/ cà phê, cao su, chè

Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến3808

Diflufenican 16.7 g/l + Propanil 333.3 g/l

Rafale

350 EC


cỏ/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Diuron

(min 97 %)Ansaron 80 WP, 500SC

80WP: cỏ/ mía, cà phê, sắn

500SC: Cỏ/mía

Công ty CP BVTV

Sài GònBM Diuron

80 WP


cỏ/ mía, vùng đất chưa trồng trọt

Behn Meyer Agcare LLP


D - ron 80 WP

cỏ/ mía, vùng đất không trồng trọt

Imaspro Resources Sdn Bhd


Karmex®

80 WP


cỏ/ mía, chè

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Go 80 WP

cỏ/ mía

Nufarm Asia Sdn Bhd, Malaysia


Misaron

80 WP


cỏ/ mía, dứa

Công ty CP Quốc tế

Hòa BìnhSanuron 800WP, 800SC

800WP: cỏ/ mía, cà phê 800SC: cỏ/ bông vải, chè

Forward International Ltd


Suron

80 WP


cỏ/ mía, bông vải

Công ty CP Nông dược

HAIVidiu

80 WP


cỏ/ mía, chè

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Ethoxysulfuron (min 94 %)

Map salvo

200WP


Cỏ/ lúa gieo thẳng

Map Pacific PTE Ltd


Moonrice 15 WG

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát
Run life

15WG


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An NôngSun – raise nongphat 15WG

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH – TM

Nông Phát
Sunrice

15 WG


cỏ/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Ethoxysulfuron 20g/l + Fenoxaprop-P-Ethyl 69g/l

Turbo

89 OD


cỏ/ lúa gieo thẳng

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Ethoxysulfuron 12.5% + Iodosulfuron-methyl-sodium (min 91%) 1.25%

Sunrice super 13.75WG

cỏ/ lúa gieo thẳng

Bayer Vietnam Ltd. (BVL)3808

Ethoxysulfuron 35 g/l (35g/kg) + MCPA 100g/l (100g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 15g/l (15g/kg)

Kiss

150EC, 150WPcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

ADC
3808

Ethoxysulfuron 23g/kg + Quinclorac 230 g/kg

Map Top-up 253 WP

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Map Pacific PTE Ltd3808

Fenoxaprop-P-Ethyl

(min 88 %)anRUMA

6.9 EC, 75SCcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An NôngCawip 7.5 SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP TST Cần Thơ


Challenger 6.9EC

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Sundat (S) PTe Ltd


Golvips

7.5 EW


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Quốc tế

Hòa BìnhPuma 6.9 EC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Bayer Vietnam Ltd (BVL)


Quip-s

7.5 EW


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng


Web Super 7.5 SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Wipnix 7.5 EW

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nicotex


Whip’S 6.9 EC, 7.5EW

6.9EC: cỏ/ lúa 7.5EW: cỏ/ lúa, lạc

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Fenoxaprop -P-Ethyl 45g/l + 2.4 D 70g/l + MCPA 210 g/l

Tiller S EC

cỏ/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Fenoxaprop-P-Ethyl 75g/l(100g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l (150g/kg) + Quinclorac 250g/l (225g/kg) + chất an toàn Fenclorim 50g/l (25g/kg)

Runtop

375SC, 775WPcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An Nông
3808

Fenopxaprop-P-Ethyl 130g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 70g/kg + Quinclorac 500g/kg

Topgun 700WG, 700WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Map Pacific PTE Ltd.3808

Fenoxaprop-P-Ethyl 8g/l (1%) + Pyribenzoxim 50g/l (5%)

Pyan - Plus

5.8EC, 6 ECcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Fentrazamide (min 98%) 6.75 % + Propanil 37.5 %

Lecspro

44.25 WP


cỏ/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Fluazifop-P-Butyl

Onecide

15 EC


cỏ/ lạc, đậu tương, sắn, bông vải, dưa hấu

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.


Oneness 15EC

Cỏ/ lạc

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát
Sai-one 15EC

cỏ/ lạc

Công ty CP BVTV Sài Gòn3808

Flucetosulfuron

(min 98%)Luxo

10WG


cỏ/ lúa gieo thẳng, lúa cấy

LG Life Sciences Ltd.3808

Fluometuron

(min 94 %)Cottonex

50 SC


cỏ/ bông vải

Công ty TNHH Adama Việt Nam3808

Flufenacet

(min 95 %)Tiara

60 WP


cỏ/ lúa cấy

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Glufosinate Ammonium

Amfas 200SL

cỏ/ cam

Công ty TNHH

Việt Hóa Nông

(min 95 %)

Basta 6 SL, 15 SL

: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương