Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 415-2000tải về 42.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích42.57 Kb.
#20623

Nhãm B & C


Tiªu chuÈn ngµnh 10 TCN 415-2000Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng

HiÖu lùc phßng trõ dßi ®ôc l¸


(Liriomyza trifolii Burgess) h¹i rau

cña c¸c thuèc trõ s©u


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ trong ®iÒu kiÖn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ dßi ®ôc l¸ h¹i rau (bao gåm rau hä thËp tù, ®Ëu rau, cµ chua, d­a chuét..) cña c¸c lo¹i thuèc trõ s©u ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.

1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së thuéc mµng l­íi kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi cña Côc B¶o vÖ thùc vËt, cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng rau ®· tõng bÞ dßi ®ôc l¸ g©y h¹i; vµo c¸c thêi vô cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho dßi ph¸t triÓn.

C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (®Êt ®ai, ph©n bãn, gièng, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc kh¸c...) ph¶i ®ång ®Òu trªn toµn khu kh¶o nghiÖm vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy tr×nh kh¶o nghiÖm.

Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh vµo nh÷ng thêi ®iÓm mµ dßi ®ôc l¸ cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh, khi c©y ®ang ë giai ®o¹n sinh tr­ëng tÝch cùc hoÆc chuÈn bÞ ra hoa.

N¾m râ nh÷ng lo¹i thuèc ®· sö dông tr­íc khi thÝ nghiÖm, tèt nhÊt kh«ng nªn thùc hiÖn thÝ nghiÖm trªn nh÷ng ruéng mµ tr­íc ®ã ®· sö dông thuèc trõ s©u víi cïng môc ®Ých, kÓ c¶ trong tr­êng hîp nh÷ng lo¹i thuèc ®· xö lý kh«ng cã hiÖu lùc hoÆc kÐm hiÖu lùc trõ dßi ®ôc l¸.

1.4. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng ë Ýt nhÊt 2 vïng sinh th¸i ®¹i diÖn cho khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm diÖn hÑp tr­íc. NÕu nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ kh¶o nghiÖm diÖn hÑp tèt th× míi ®­îc thùc hiÖn c¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. S¾p xÕp vµ bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:

C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia thµnh 3 nhãm: • Nhãm 1: C«ng thøc thuèc kh¶o nghiÖm lµ c¸c lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau hoÆc theo c¸ch dïng kh¸c nhau.

 • Nhãm 2: C«ng thøc thuèc so s¸nh lµ lo¹i thuèc trõ s©u ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc dïng ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn vµ cã hiÖu qu¶ ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ dßi ®ôc l¸ trªn rau.

 • Nhãm 3: C«ng thøc ®èi chøng lµ c¸c « kh¶o nghiÖm kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc trõ s©u, còng nh­ biÖn ph¸p kü thuËt nµo kh¸c (ng¾t l¸, ...) cho ®Õn khi kÕt thóc kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phun n­íc l·.

Kh¶o nghiÖm ®­îc s¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p khèi ®Çy ®ñ hoµn toµn ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª sinh häc.

2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

 • Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: DiÖn tÝch « tèi thiÓu lµ 25 m­­2. Nªn bè trÝ c¸c « kh¶o nghiÖm cã d¹ng h×nh vu«ng hoÆc gÇn vu«ng, hoÆc h×nh ch÷ nhËt (nh­ng chiÒu dµi kh«ng ®­îc lín gÊp ®«i chiÒu réng). Sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3-4 lÇn.

 • Kh¶o nghiÖm diÖn réng: DiÖn tÝch « tèi thiÓu lµ 300 m­­2.

Khu kh¶o nghiÖm, còng nh­ gi÷a c¸c « ph¶i cã d¶i b¶o vÖ réng 0,5-1m xung quanh, ®Ó tr¸nh thuèc bay t¹t sang « kh¸c trong khi xö lý.

2.3. TiÕn hµnh phun r¶i thuèc:

2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc phun, r¶i ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm.

2.3.2. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh b»ng kg hay lÝt chÕ phÈm hay gam ho¹t chÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1 ha. Thuèc ph¶i ®­îc xö lý ®ång ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm.

L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña chóng vµ phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y, ®¶m b¶o sao cho giät n­íc thuèc ®­îc ph©n bè ®Òu trªn c¸c tÇng l¸ cña c©y.

§èi víi thuèc r¶i hoÆc xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c th× xö lý theo khuyÕn c¸o trªn nh·n.

C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng n­íc thuèc (l/ha) dïng ®Ó xö lý cÇn ®­îc ghi râ.

2.3.3. NÕu ruéng kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c nh­: bÖnh, cá d¹i... th× thuèc ®­îc dïng ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng nµy ph¶i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn thuèc lµm kh¶o nghiÖm vµ ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm, kÓ c¶ « ®èi chøng. C¸c tr­êng hîp trªn (nÕu cã) ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i

2.3.4. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu cña thÝ nghiÖm. Ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô phun r¶i thuèc.2.4. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc:

Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.

NÕu trªn nh·n thuèc kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý thuèc, th«ng th­êng b¾t ®Çu xö lý thuèc khi cã vÕt ®ôc mµu tr¾ng ®Çu tiªn trong biÓu b× l¸ b¸nh tÎ vµ tû lÖ l¸ bÞ h¹i < 5%.

Sè lÇn xö lý: Tuú ®Æc ®iÓm cña thuèc vµ yªu cÇu kh¶o nghiÖm.2.5. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.5.1. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc ®èi víi dßi ®ôc l¸ rau:

2.5.1.1. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu ®iÒu tra:


 • Sè ®iÓm ®iÒu tra:

Mçi « chän 10 ®iÓm ngÉu nhiªn (kh¶o nghiÖm diÖn hÑp), 20 ®iÓm ngÉu nhiªn (kh¶o nghiÖm diÖn réng) trªn 2 ®­êng chÐo gãc, t¹i mçi ®iÓm theo dâi 1 ngän (c©y) cè ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm, mçi ngän (c©y) quan s¸t 4 l¸ tÝnh tõ l¸ thø 3-4 tõ ngän trë xuèng. C¸c ngän (c©y) ®­îc chän ph¶i c¸ch mÐp tèi thiÓu 0,5m.

 • C¸c chØ tiªu ®iÒu tra:

Tû lÖ l¸ bÞ h¹i (TLH), chØ sè l¸ bÞ h¹i (CSH) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

Sè l¸ bÞ h¹iTLH (%) = x 100

Tæng sè l¸ ®iÒu tra
Trong ®ã: N : tæng sè l¸ ®iÒu tra.

n1......n5 : Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 1..... cÊp 5.

Uíc l­îng phÇn tr¨m bÒ mÆt l¸ bÞ h¹i theo b¶ng ph©n cÊp sau:CÊp h¹i

M« t¶CÊp 0:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

0

%

CÊp 1:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

 5

%

CÊp 2:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

>5-10

%

CÊp 3:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

>10-25

%

CÊp 4:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

>25-50

%

CÊp 5:

DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i

>50

%

2.5.1.2. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra:

Thêi ®iÓm quan s¸t tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t¸c ®éng cña thuèc, lo¹i thuèc vµ yªu cÇu cô thÓ cña kh¶o nghiÖm. Th«ng th­êng, quan s¸t tr­íc mçi lÇn xö lý vµ 5-7 ngµy sau xö lý thuèc, lÇn quan s¸t cuèi cïng c¸ch lÇn xö lý thuèc cuèi 7-10 ngµy.

2.5.2. §¸nh gi¸ ®éc tÝnh cña thuèc ®Õn c©y trång:

CÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc (nÕu cã) ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn c©y trång. Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ.

C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é ch¸y l¸, qu¨n l¸, sù thay ®æi mµu s¾c l¸.. th× ph¶i ®¸nh gi¸ theo thang ph©n cÊp ë phÇn phô lôc

Mäi triÖu chøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y trång cÇn ®­îc m« t¶ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tû mØ.

2.5.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:

CÇn ghi chÐp tû mØ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn hay mÊt ®i c¸c lo¹i s©u, bÖnh, cá d¹i còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh«ng thuéc ®èi t­îng phßng trõ (®éng vËt cã Ých, ®éng vËt hoang d·..).

2.5.4. Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:

Ghi chÐp tû mØ c¸c sè liÖu vÒ «n, Èm ®é, l­îng m­a trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt. NÕu gÇn tr¹m khÝ t­îng th× lÊy sè liÖu cña tr¹m khÝ t­îng.

NÕu ®Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm kh«ng gÇn tr¹m khÝ t­îng, ph¶i ghi tØ mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh xö lý thuèc vµ c¸c ngµy sau ®ã nh­: n¾ng h¹n, m­a, lôt b·o...

3. Xö lý sè liÖu b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. Xö lý sè liÖu:

Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm diÖn hÑp cÇn ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. KÕt luËn cña kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª ®ã. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi, c¸c ®¬n vÞ ®­îc Côc BVTV chØ ®Þnh lµm kh¶o nghiÖm cÇn göi c¶ sè liÖu th« vµ ph­¬ng ph¸p thèng kª ®· dïng vÒ Côc BVTV.

3.2. Néi dung b¸o c¸o:


 • Tªn kh¶o nghiÖm

 • §¬n vÞ tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm

 • Thêi gian tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm

 • Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm

 • §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

 • §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm

 • Néi dung kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång, gièng..

 • §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm

 • T×nh h×nh ph¸t triÓn cña dßi ®ôc l¸ trong khu thÝ nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

 • C«ng thøc kh¶o nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm

 • Sè lÇn nh¾c l¹i

 • KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm

 • Dông cô phun r¶i.

 • L­îng thuèc dïng gam (kg) ho¹t chÊt/ha hoÆc kg, lÝt thuèc th­¬ng phÈm/ha.

 • L­îng n­íc thuèc dïng (l/ha).

 • Ngµy xö lý thuèc.

 • Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

 • KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

 • C¸c b¶ng sè liÖu.

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

 • NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c.

 • KÕt luËn ®Ò nghÞ.

3.3. C«ng bè kÕt qu¶:

§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o.§èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc trõ dßi ®ôc l¸ trªn rau ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc BVTV tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c«ng nhËn thuèc vµo trong danh môc c¸c thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.

Phô lôc

B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y rau.


CÊp ®éc

Møc ®é ®éc

1

C©y b×nh th­êng

2

Ngé ®éc nhÑ, sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3

Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng nh×n thÊy b»ng m¾t

4

TriÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

5

C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

6

Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt

7

Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt

8

TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn tíi lµm chÕt c©y

9

C©y bÞ chÕt hoµn toµn

NÕu c©y bÞ ngé ®éc thuèc, cÇn x¸c ®Þnh bao nhiªu ngµy sau th× c©y phôc håi.


tải về 42.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương