BỘ NÔng nghiệPtải về 23.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích23.63 Kb.
#1263


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

line 2Số: /TTr-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm 201line 36


TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủI. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7274/VPCP-PL ngày 14/9/2015 thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Công văn số 10752/VPCP-KTN ngày 23/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện sửa đổi các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng một Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định.

Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 119/2013/NĐ-CP) đang phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động của cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật cần phải sửa đổi, bổ sung ngay, cụ thể:

a) Việc xử lý hành vi cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ theo Nghị định 119/2013/NĐ-CP chưa đảm bảo tính hợp lý, răn đe. Theo quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này quy định chung là 5.000.000 – 6.000.000 đồng. Điều này có nghĩa rằng: việc cố tình bơm nước vào 02 cá thể động vật là gà và trâu, bò cũng bị phạt cùng một mức phạt, trong khi đó, trọng lượng cũng như giá trị của 02 cá thể này khác nhau. Vì vậy, đề nghị sửa đổi mức xử phạt đối với hành vi này theo hướng phạt theo giá trị động vật, sản phẩm động vật.

b) Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi của chủ cơ sở giết mổ và chủ lô gia súc còn thấp, chưa đủ sức răn đe cũng như chưa hợp lý. Mặt khác, Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 đã có những điểm mới về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cần phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Vì vậy, trước mắt, để kịp thời xử lý tình trạng nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung nội dung về các hành vi vi phạm liên quan đến cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ được quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP là hết sức cấp bách.

Đối với các Nghị định: Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và các nội dung khác của Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật có liên quan;

2. Bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

3. Góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và bảo đảm thi hành nghiêm các quy định của pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn.III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của một số Bộ, ngành có liên quan;

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

3. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp góp ý đối với dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 3. Hiệu lực thi hành

2. Nội dung dự thảo Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 13

- Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 13

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 36

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, THẨM ĐỊNH

(Phần này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân).

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

(Phần này sẽ được bổ sung trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định).

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình./.Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, PC.

Cao Đức Phát


Каталог: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments
Attachments -> VÀ phát triển nông thôn số
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
Attachments -> VÀ phát triển nông thôn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 23.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương