CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015



tải về 27.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.2 Kb.
#783


CHÍNH PHỦ




DỰ THẢO HỌP NGÀY 10.9.2015
Số: /2015/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

s

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu; khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi; quản lý nhà nước; kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.”

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về thức ăn chăn nuôi

1. Đầu tư nghiên cứu, đào tạo, khuyến công, khuyến nông và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, chế biến thức ăn chăn nuôi.

2. Có chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

3. Đầu tư nâng cao năng lực phòng thử nghiệm phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng thức ăn chăn nuôi; tăng cường kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi”.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành hoặc bị cấm tại Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

5. Sửa đổi Khoản 3 và Khoản 4 Điều 8 như sau:

“3. Kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu, sản phẩm xuất xưởng, lưu kết quả kiểm nghiệm 03 năm; lưu và bảo quản mẫu nguyên liệu, sản phẩm xuất xưởng đến sau khi hết hạn sử dụng 30 ngày”.

“4. Thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hoá, bao bì hoặc tài liệu kèm theo trong đó phải ghi rõ các chất chính theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

6. Sửa đổi tên Chương III như sau:

Chương III. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI”

7. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và xuất khẩu



  1. Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước phải phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phải được đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  1. Thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu thức ăn chăn nuôi phải tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý để bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất và đáp ứng theo yêu cầu của nước nhập khẩu và pháp luật Việt Nam”.

8. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện theo các quy định sau:

a) Nhập khẩu để khảo nghiệm phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện việc khảo nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này;

b) Nhập khẩu để kiểm nghiệm hoặc sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất theo hợp đồng đã đăng ký với nước ngoài hoặc giới thiệu tại các hội chợ triển lãm phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chấp hành sự kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 13 như sau:

“2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận thức ăn chăn nuôi mới và công nhận được phép lưu hành tại Việt Nam.”

10. Sửa đổi tên Chương VI như sau:

Chương VI. THANH TRA, KIỂM TRA TRONG LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI”.

11. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 17 như sau:

“b) Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, cấp chứng chỉ cho người lấy mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định”.

12. Bãi bỏ khoản 1 Điều 7, Điều 19, Điều 20 và Điều 21.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2015.



Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT.



TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng




Каталог: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments
Attachments -> VÀ phát triển nông thôn số
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
Attachments -> VÀ phát triển nông thôn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 27.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương