S¸ch míi sè 10/2010


§a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam thóc ®Èy c«ng cuéc ph¸t triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam: T¨ng tr­ëng, c«ng b»ng vµ ®a d¹ng ho¸



tải về 0.75 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam thóc ®Èy c«ng cuéc ph¸t triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam: T¨ng tr­ëng, c«ng b»ng vµ ®a d¹ng ho¸/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2006 . - 83 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1804/ VCONNGUOI / Mfn: 87939

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

C«ng b»ng x· héi; ViÖt Nam


§iÒu tra quèc gia vÒ vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2005 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1251/ BTDTHVN / Mfn: 88052

Tõ kho¸ : VÞ thµnh niªn; Thanh niªn; Gia ®×nh;

Søc kháe sinh s¶n; §iÒu tra quèc gia;

Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra; KÕt qu¶ ®iÒu tra; ViÖt Nam


Gi÷ "lý cò" hay theo "lý míi": B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi H'm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin lµnh / NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2194/ VCONNGUOI / Mfn: 87909

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§¹o Tin lµnh; Ng­êi Hm«ng; ViÖt Nam


HÖ thèng an sinh x· héi cña EU vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2212/ VCONNGUOI / Mfn: 87937

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; M« h×nh x· héi;

Phóc lîi x· héi; EU; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸/ Ronald Inglehart; NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai, NguyÔn ChÝ T×nh, NguyÔn M¹nh Tr­êng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1792/ VCONNGUOI / Mfn: 87892

Tõ kho¸ : HËu hiÖn ®¹i ho¸; BiÕn ®æi chÝnh trÞ; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

BiÕn ®æi kinh tÕ; BiÕn ®æi x· héi


HiÖu qu¶ x· héi cña mét sè chuyªn ®Ò b¸o chÝ dµnh cho vïng s©u, vïng xa ë ViÖt Nam: Nghiªn cøu tr­êng hîp chuyªn ®Ò "d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em" cña b¸o Gia ®×nh vµ X· héi / Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48440/ VTTKHXH / Mfn: 88075

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; HiÖu qu¶ x· héi;

Chuyªn ®Ò b¸o chÝ; Chuyªn ®Ò d©n sè; Gia ®×nh;

TrÎ em; Vïng s©u; Vïng xa; ViÖt Nam
H«n nh©n vµ gia ®×nh cña ng­êi Khmer Nam Bé/ NguyÔn Hïng Khu ch.b.; §Æng ThÞ Kim Oanh, NguyÔn Kh¾c C¶nh b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4895, Vv 4896/ BTDTHVN / Mfn: 88022

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ h«n nh©n;

D©n téc Khmer; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
H«n nh©n vµ gia ®×nh d©n téc Nïng/ NguyÔn ThÞ Ng©n, TrÇn Thuú D­¬ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4897, Vv 4898/ BTDTHVN / Mfn: 88023

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ - m­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi/ Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman; Ph¹m ThÞ Hoa, Hoµng ThÞ Mai Anh, TrÞnh ThÞ Thuû Hoa b.d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1811/ VCONNGUOI / Mfn: 87925

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Du lÞch; Hµ Néi; TØnh Hµ T©y;

TØnh B¾c Ninh; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Lµng nghÒ thñ c«ng huyÖn Thanh Oai (Hµ Néi)- TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Bïi Xu©n §Ýnh ch.b.; NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, NguyÔn C«ng Th¶o b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2191/ VCONNGUOI / Mfn: 87911

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Xu h­íng ph¸t triÓn; HuyÖn Thanh Oai; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng x· ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi / Phan §¹i Do·n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4834, Vv 4835/ BTDTHVN / Mfn: 87990

Tõ kho¸ : Lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ d©n téc; KÕt cÊu kinh tÕ;

KÕt cÊu x· héi; KÕt cÊu v¨n ho¸; ViÖt Nam


LÞch sö nh×n tõ quan ®iÓm sinh th¸i häc: V¨n minh NhËt B¶n trong bèi c¶nh thÕ giíi / Tadao Umesao . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7817, Vv 7818/ VNCVANHOA / Mfn: 87800

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Quan ®iÓm sinh th¸i häc; NhËt B¶n; ThÕ giíi


M«i tr­êng, giíi, di c­ vµ ng­êi nghÌo: Dù ¸n §ãi nghÌo vµ M«i tr­êng / UNDP . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1789/ VCONNGUOI / Mfn: 87889

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; M«i tr­êng; Di c­; Giíi; Ng­êi nghÌo
Mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong ý thøc ng­êi d©n ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Vô, Tr­¬ng Thµnh Trung, NguyÔn B¸ D­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48532/ VTTKHXH / Mfn: 88123

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; X©y dùng Tæ quèc;

B¶o vÖ Tæ quèc; Chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; ý thøc chÝnh trÞ; Nh©n d©n; ViÖt Nam
Ngµnh PR t¹i ViÖt Nam/ §inh ThÞ Thóy H»ng ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48558, Vb 48559/ VTTKHXH / Mfn: 88137

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; NghÒ PR; Quan hÖ c«ng chóng;

C«ng ty PR; Qu¶n lÝ th«ng tin truyÒn th«ng; ViÖt Nam


Nh©n häc ph¸t triÓn: Lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d· / Jean Pierre Olivier de Sardan; TrÇn H÷u Quang, NguyÔn Ph­¬ng Ngäc b.d. . - H. : KHXH, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2204/ VCONNGUOI / Mfn: 87964

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra ®iÒn d·; Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra;

Lý thuyÕt ®iÒu tra; Kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·
Nh÷ng trµo l­u míi trong x· héi Mü: 75 xu h­íng rÊt nhá tiÒm Èn søc m¹nh to lín thay ®æi t­¬ng lai = Micro Trends the Small Forces behind Tomorrow's big Changes / Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne; B¶o B×nh, Quúnh Nga, Hµ Trang b.d. . - H. : ThÕ gi¬Ý, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2205/ VCONNGUOI / Mfn: 87963

Tõ kho¸ : X· héi; Trµo l­u x· héi; BiÕn ®æi x· héi; Xu h­íng biÕn ®æi; Mü
Ph©n tÝch x· héi quèc gia d©n téc vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1805/ VCONNGUOI / Mfn: 87958

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch x· héi; Ph©n tÝch quèc gia; D©n téc thiÕu sè;

Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng tõ quan niÖm ®Õn hµnh ®éng/ Hµ Huy Thµnh, NguyÔn Ngäc Kh¸nh . - H. : KHXH, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2210/ VCONNGUOI / Mfn: 87935

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Khung khæ ph¸t triÓn;

Kinh nghiÖm ph¸t triÓn


Ph¸t triÓn: §iÒu kú diÖu vµ bÝ Èn: TuyÓn chän c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn / Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48530, Vb 48531/ VTTKHXH / Mfn: 88122

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Chñ thuyÕt ph¸t triÓn; T­ duy chiÕn l­îc;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; LÝ luËn; Thùc tÕ; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu c¸c quan hÖ vµ quy luËt x· héi/ Lª Ngäc Tßng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1245/ VCONNGUOI / Mfn: 87950

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p luËn; Quan hÖ x· h«i; Quy luËt x· héi;

Nghiªn cøu x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt trong quan niÖm vÒ h«n nh©n gia ®×nh gi÷a c¸c thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2009 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48426, Vb 48427/ VTTKHXH / Mfn: 88068

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; Gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; Quan niÖm; NhËn thøc; ViÖt Nam


Søc m¹nh cña thiÕt kÕ ®iÒu tra: CÈm nang dïng trong qu¶n lý ®iÒu tra, diÔn gi¶i kÕt qu¶ ®iÒu tra vµ chi phèi ®èi t­îng ®iÒu tra / Giuseppe Iarossi; NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ, NguyÔn N÷ Hoµng Chi,... b.d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1802/ VCONNGUOI / Mfn: 87941

Tõ kho¸ : §iÒu tra x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn; ThiÕt kÕ ®iÒu tra;

DiÔn gi¶i kÕt qu¶ ®iÒu tra; Chi phèi ®èi t­îng ®iÒu tra;

Tµi liÖu tham kh¶o
T×m hiÓu m«i tr­êng: CÈm nang thiÕt yÕu cho khoa häc m«i tr­êng / Eldon D. Enger, Brandley F. Smith; Ch­¬ng Ngäc b.d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 584 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1810/ VCONNGUOI / Mfn: 87924

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Khoa häc m«i tr­êng; N¨ng l­îng;

HÖ sinh th¸i; ¤ nhiÔm m«i tr­êng;

ChÝnh s¸ch m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng
T×nh dôc trong x· héi ViÖt Nam ®­¬ng ®¹i. ChuyÖn dÔ ®ïa khã nãi/ KhuÊt Thu Hång, Lª B¹ch D­¬ng, NguyÔn Ngäc H­êng . - H. : TrÝ thøc, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2203, Vv 2221/ VCONNGUOI / Mfn: 87965

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

T×nh dôc; Gi¸o dôc giíi tÝnh; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2192/ VCONNGUOI / Mfn: 87910

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lý tµi nguyªn; Sö dông tµi nguyªn;

Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
Trî cÊp tiÒn mÆt cã ®iÒu kiÖn: Gi¶m nghÌo trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai / Ariel Fiszbein, Norbert Schady . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1801/ VCONNGUOI / Mfn: 87942

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; Trî cÊp gi¶m nghÌo;

Trî cÊp tiÒn mÆt cã ®iÒu kiÖn; Ch­¬ng tr×nh CCT; ThÕ giíi


TruyÒn th«ng d©n sè víi ng­êi n«ng d©n vïng ch©u thæ s«ng Hång trong thêi kú ®æi míi/ Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48441/ VTTKHXH / Mfn: 88076

Tõ kho¸ : Th«ng tin ®¹i chóng; TruyÒn th«ng; TruyÒn th«ng d©n sè;

D©n sè; N«ng d©n; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn: S¸ch tham kh¶o / Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48454, Vb 48455/ VTTKHXH / Mfn: 88083

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi; X©y dùng con ng­êi;

B¶n chÊt con ng­êi; Ph¸t triÓn toµn diÖn; ViÖt Nam


ViÖt Nam tiÕp tôc chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1783, Vl 1784/ VCONNGUOI / Mfn: 87890

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Môc tiªn thiªn niªn kû; ViÖt Nam


X· héi häc d©n sè: Population sociology / §Æng Nguyªn Anh . - H. : KHXH, 2007 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7855, Vv 7856/ VNCVANHOA / Mfn: 87794

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè; Ph¸t triÓn d©n sè; Di d©n;

§« thÞ ho¸; Sinh ®Î; Tö vong; ViÖt Nam; ThÕ giíi


X· héi häc lao ®éng/ Lª ThÞ Mai, Vò §¹t . - H. : KHXH, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48460, Vb 48461/ VTTKHXH / Mfn: 88086

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Cung cÇu lao ®éng; TiÒn l­¬ng; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Søc lao ®éng; Quan hÖ lao ®éng; ViÖt Nam
Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë Malaixia vµ Th¸i Lan: Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / Vâ ThÞ Thu NguyÖt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48553/ VTTKHXH / Mfn: 88134

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Bµi häc kinh nghiÖm;



Malaysia; Th¸i Lan; ViÖt Nam


ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 12/11/10



1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương