S¸ch míi sè 10/2010tải về 0.75 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 10/2010


S¸ch míi sè 10/2010


ChÝnh trÞ

A Southeast Asian Community, more than a Matter of Geography/ Mohamed Bolkiah . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 20 p.

Ký hiÖu kho : LB1383/ VDNA / Mfn: 87823

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; Hîp t¸c kinh tÕ; §«ng Nam ¸


Across the Causeway: A Multi-dimensional Study of Malaysia-Singapore Relations/ Takashi Shirashi . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 276 p.

Ký hiÖu kho : LV3564/ VDNA / Mfn: 87850

Tõ kho¸ : LÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; Hîp t¸c an ninh; Malaysia; Singapore


Arrested Reform: The Undoing of Abdullah Badawi/ Ooi Kee Beng . - Kuala Lumpur : Research for Social Advancement, 2009 . - 211 p.

Ký hiÖu kho : LV3566/ VDNA / Mfn: 87852

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng chÝnh trÞ;

§¶ng cÇm quyÒn; C¶i c¸ch chÝnh trÞ; BÇu cö; Malaysia


ASEAN-US Symposium. - Singapore : ISEAS, 2008 . - 54 p.

Ký hiÖu kho : LB1385/ VDNA / Mfn: 87825

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; An ninh;

Hîp t¸c kinh tÕ; ASEAN; Mü


Attitudes and Awareness Towards ASEAN. Finding of a Ten-Nation Survey/ Eric Thomson, Chulannee Thian Thai . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 98 p.

Ký hiÖu kho : LB1387/ VDNA / Mfn: 87827

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; C«ng d©n;

Vai trß c«ng d©n; Hîp t¸c khu vùc; Thanh niªn;

Lîi Ých céng ®ång; ASEAN; §«ng Nam ¸
Building on ASEAN's Success Towards an Asia-Pacific Community/ Kevin Rudd . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 155 p.

Ký hiÖu kho : LB1390/ VDNA / Mfn: 87830

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c khu vùc;

Céng ®ång ASEAN; Vai trß ASEAN; ChiÕn l­îc biÓn;

TriÓn väng hîp t¸c; §«ng Nam ¸; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: History, Causes and Remedies / Adam J. Young . - EU : International Institute for Asian Studies, 2007 . - 158 p.

Ký hiÖu kho : LV3567/ VDNA / Mfn: 87853

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; An ninh;

An ninh hµng h¶i; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

C­íp biÓn; §«ng Nam ¸
Contested Democracy and the Left in the Philippines after Marcos/ Nathan Gilbert Quimpo- Yale : Yale Southeast Asia Studies, 2008 . - 422 p.

Ký hiÖu kho : LV3545/ VDNA / Mfn: 87834

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; D©n chñ;

§¶ng chÝnh trÞ; §¶ng c¸nh t¶; X· héi d©n sù; Philippin


Creating "Greater Malaysia": Decolonization and the Politics of Merger/ Tan Tai Yong . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 234 p.

Ký hiÖu kho : dLV3565/ VDNA / Mfn: 87851

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Phi thùc d©n ho¸; Hîp nhÊt chÝnh trÞ;

§µm ph¸n chÝnh trÞ; Malaysia; Singapore
Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia/ Leo Suryadinata . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 209 p.

Ký hiÖu kho : LV3529/ VDNA / Mfn: 87812

Tõ kho¸ : Thµnh phÇn d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc; S¾c téc;

Ng­êi Hoa; Vai trß ng­êi Hoa; Indonesia


Federal-State Relations in Sabah, Malaysia: The Berjaya Administration, 1976-1985 / Regina Lim . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 153 p.

Ký hiÖu kho : LV3572/ VDNA / Mfn: 87858

Tõ kho¸ : LÞch sö; T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Liªn bang; TiÓu bang; ChÝnh quyÒn; 1976-1985; Malaysia


Framing Security Agendas: U.S. Counterterrorist Policies and Southeast Asian Responses: Policy Studies 49- SEA / Rosemary Foot . - Washington, D.C. : East-West Center, 2008 . - 60 p.

Ký hiÖu kho : LV3576/ VDNA / Mfn: 87862

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChÝnh s¸ch an ninh;

Hîp t¸c an ninh; Khñng bè; Chèng khñng bè;

ChÝnh s¸ch chèng khñng bè; Mü; §«ng Nam ¸
Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia/ Donal K. Emmerson . - USA : The Walter H. Shorensten Asia-Pacific Research Center, 2009 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : LV3539/ VDNA / Mfn: 87820

Tõ kho¸ : An ninh; D©n chñ; Chñ nghÜa khu vùc;

§«ng Nam ¸; Ch©u ¸


Islam in Southeast Asia/ Hussin Mutalib . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 94 p.

Ký hiÖu kho : LB1388/ VDNA / Mfn: 87828

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Vai trß t«n gi¸o; §«ng Nam ¸Japan's Dual Civil Society: Member Without Advocates/ Robert Pekkanen . - Stanford : Stanford University Press, 2006 . - 280 p.

Ký hiÖu kho : LV3533/ VDNA / Mfn: 87816

Tõ kho¸ : X· héi; X· héi d©n sù; D©n chñ; TËp ®oµn d©n sù;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; NhËt B¶n


Laos : From Buffer State to Crossroads? / Vatthana Pholsena, Ruth Banomyong; Michael Smithies d. . - Chiang Mai : Mekong Press, 2006 . - 216 p.

Ký hiÖu kho : LV3550/ VDNA / Mfn: 87839

Tõ kho¸ : Héi nhËp khu vùc; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Kinh tÕ th­¬ng m¹i;

ChÝnh s¸ch d©n téc; Lµo; ViÖt Nam; Th¸i Lan
Malaya's First Year at the United Nations: As Reflected in Dr Ismail's Reports Home to Tunku Abdul Rahman / Tawfik Ismail, Ooi Kee Beng . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 130 p.

Ký hiÖu kho : LV3568/ VDNA / Mfn: 87854

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Nh©n vËt lÞch sö; Bé tr­ëng;

Dr. Ismail Al Haj Bin Datuk Abdul Rahman; Malaysia
Maritime Security in Southeast Asia/ Kwa Chong Guan, John K. Skogan . - N.Y. : Routledge, 2008 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : LV3528/ VDNA / Mfn: 87811

Tõ kho¸ : An ninh; An ninh hµng h¶i; Khñng bè;

Chèng khñng bè; §«ng Nam ¸


People of Virtue: Reconfiguring Religion, Power and Moral Order in Cambodia Today/ Alexandra Kent, David Chandler . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 324 p.

Ký hiÖu kho : LV3560/ VDNA / Mfn: 87847

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §êi sèng chÝnh trÞ;

Xung ®ét; TrËt tù ®¹o ®øc; Campuchia


Poverty Reduction Through Sustainable Fisheries: Emerging Policy and Governance Issues in Southeast Asia / Roehlano M. Briones, Arnulfo G. Garcia . - Singapore : ISEAS Publishing and SEARCA, 2008 . - 276 p.

Ký hiÖu kho : LV3559/ VDNA / Mfn: 87846

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch ng­ nghiÖp;

Thñy h¶i s¶n; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; §«ng Nam ¸
Power, Resistance and Women Politicians in Cambodia: Discourses of Emancipation / Mona Lilja . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 214 p.

Ký hiÖu kho : LV3570/ VDNA / Mfn: 87856

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; N÷ chÝnh trÞ gia; §Êu tranh chÝnh trÞ;

B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷; Vai trß phô n÷; Campuchia


Regional Outlook Forum 2008: Summary Report . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 75 p.

Ký hiÖu kho : LV3578/ VDNA / Mfn: 87864

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c khu vùc;

Toµn cÇu ho¸; ThÓ chÕ ho¸ khu vùc;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Trung Quèc; §«ng Nam ¸; Mü


Regional Outlook Southeast Asia 2009-2010. - Singapore : ISEAS, 2009 . - 155 p.

Ký hiÖu kho : LB1389/ VDNA / Mfn: 87829

Tõ kho¸ : An ninh khu vùc; An ninh kinh tÕ;

Vßng ®µm ph¸n Doha; 2009-2010; §«ng Nam ¸


Revolution, Reform and Regionalism in Southeast Asia: Cambodia, Laos and Vietnam / Ronald Bruce St. John . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2008 . - 282 p.

Ký hiÖu kho : LV3532/ VDNA / Mfn: 87815

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa khu vùc; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc;

Héi nhËp khu vùc; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia
Southeast Asian Affairs 2009/ Daljit Singh ch.b. . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 417 p.

Ký hiÖu kho : LV3554/ VDNA / Mfn: 87842

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Xung ®ét;

Gi¶i quyÕt xung ®ét;Hîp t¸c khu vùc; 2009; §«ng Nam ¸
Southeast Asian Development/ Andrew McGregor . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2008 . - 251 p.

Ký hiÖu kho : LV3531/ VDNA / Mfn: 87814

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng; §« thÞ ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; B×nh ®¼ng x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §«ng Nam ¸
Southern Thailand: The Dynamics of Conflict: Policy Studies 50 / John Funston . - N.Y. : East-West Center, 2008 . - 81 p.

Ký hiÖu kho : LB1384/ VDNA / Mfn: 87824

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch an ninh; MiÒn Nam; Th¸i Lan
Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade/ Daljit Singh . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 231 p.

Ký hiÖu kho : LV3569/ VDNA / Mfn: 87855

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Quan hÖ quèc tÕ; Khñng bè;

Chñ nghÜa khñng bè; Chèng khñng bè;

Hîp t¸c khu vùc; Hîp t¸c an ninh; Nam ¸; §«ng Nam ¸
The Economy of Brunei Darussalam: Perspectives & Insights / Tan Siew Ee, Rosnah Opai, Petaling Jaya . - Malaysia : HBJ Education Sdn Bhd, 2008 . - 385 p.

Ký hiÖu kho : LV3541/ VDNA / Mfn: 87822

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¬ cÊu kinh tÕ;

§Çu t­; Phóc lîi x· héi; BruneiThe Politics of Knowledge/ Danny Quah . - Singapore : ISEAS, 2009 . - 207 p.

Ký hiÖu kho : LV3537/ VDNA / Mfn: 87818

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; ChÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi;

M«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu; Ch©u ¸The Road to Ratification and Implementation of the ASEAN Charter/ Pavin Chachavalpongpun .- Singapore : ISEAS, 2009 . - 70 p.

Ký hiÖu kho : LB1386/ VDNA / Mfn: 87826

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; HiÕn ch­¬ng khu vùc; HiÕn ch­¬ng ASEAN;

Phª chuÈn hiÕn ch­¬ng; Thùc thi hiÕn ch­¬ng; §«ng Nam ¸
The Sociology of Southeast Asia: Transformations in a Developing Region / Victor T. King . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 334 p.

Ký hiÖu kho : LV3556/ VDNA / Mfn: 87843

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi x· héi; §« thÞ ho¸; Toµn cÇu ho¸;

Giai cÊp x· héi; Giíi tÝnh; Xung ®ét s¾c téc;

Tham nhòng; ViÖc lµm; §«ng Nam ¸
Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions/ Victor T.King, Michael Parnwel. - Malaysia : NIAS Press, 2009 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : LV3557/ VDNA / Mfn: 87844

Tõ kho¸ : Kinh tÕ du lÞch; Ph¸t triÓn du lÞch; ChÝnh s¸ch du lÞch;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Lo¹i h×nh du lÞch; §«ng Nam ¸


Women and Politics in Thailand: Continuity and Change / Kazuki Iwanaga . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 285 p.

Ký hiÖu kho : LV3527/ VDNA / Mfn: 87810

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; Vai trß phô n÷;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Nhµ chÝnh trÞ; ChÝnh kh¸ch n÷; Th¸i Lan


B¶n lÜnh Putin/ D­¬ng Minh Hµo, TriÖu Anh Ba s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48512, Vb 48513/ VTTKHXH / Mfn: 88113

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; B¶n lÜnh chÝnh trÞ; Putin; Nga


B¸o c¸o tæng kÕt 20 n¨m thùc hiÖn C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (1991-2011): L­u hµnh néi bé / TiÓu ban tæng kÕt, bæ sung vµ ph¸t triÓn C­¬ng lÜnh n¨m 1991 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48554, Vb 48555/ VTTKHXH / Mfn: 88135

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ;

C­¬ng lÜnh 1991; Bµi häc kinh nghiÖm;

ChiÕn l­îc; B¸o c¸o tæng kÕt; 1991-2011; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch c¹nh tranh cña Liªn minh Ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48570, Vb 48571/ VTTKHXH / Mfn: 88143

Tõ kho¸ : Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch c¹nh tranh; Liªn minh Ch©u ¢u
Fidel Castro, cuéc ®êi t«i: Mét tr¨m giê víi Fidel Castro / Fidel Castro, Ignacio Ramonet; §ç TuÊn Anh, Hoµng M¹nh HiÓn d. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1757/ VVANHOC / Mfn: 87739

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Chñ tÞch n­íc; Håi ký; Fidel Castro; Cu Ba


Gia téc Tæng thèng Mü Bush/ D­¬ng Minh Hµo, TriÖu Anh Ba, Cï ThÞ Thóy Lan b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : VB4335/ VDNA / Mfn: 87888

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Gia téc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Goerges Bush; Mü


Giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ViÕt V­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48551, Vb 48552/ VTTKHXH / Mfn: 88133

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; C«ng ®oµn; Giai cÊp c«ng nh©n;

Tæ chøc c«ng ®oµn; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam
Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48539, Vb 48540/ VTTKHXH / Mfn: 88127

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n; ThÕ giíi


Hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c tØnh trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4940, Vv 4941/ BTDTHVN / Mfn: 88037

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 3 : 1945-1946 / §Æng Xu©n Kú tæng ch.b.; Song Thµnh phã tæng ch.b.; Lª V¨n TÝch ch.b.; Ph¹m Hång Ch­¬ng,NguyÔn Huy Hoan, NguyÔn ThÞ Giang, Ng« V¨n TuyÓn b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4797, Vv 4798/ BTDTHVN / Mfn: 87978

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1945-1946; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hîp t¸c ®a ph­¬ng ASEAN + 3: VÊn ®Ò vµ triÓn väng / Hoµng Kh¾c Nam . - TP. Hå ChÝ Minh: §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4329/ VDNA / Mfn: 87882

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; Hîp t¸c ®a ph­¬ng;

ASEAN + 3; TriÓn väng; Th¸ch thøc; §«ng Nam ¸
Hîp t¸c ph¸t triÓn n«ng nghiÖp h­íng tíi céng ®ång kinh tÕ ASEAN: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc hµng n¨m lÇn thø 33 cña HiÖp héi c¸c Héi Khoa häc Kinh tÕ c¸c n­íc ASEAN / Héi khoa häc Kinh tÕ ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2009 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48402, Vb 48403/ VTTKHXH / Mfn: 88056

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hîp t¸c ph¸t triÓn; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ASEAN; §«ng Nam ¸
Hîp t¸c quèc tÕ vÒ v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam/ Lª ThÞ Hoµi Ph­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48406, Vb 48407/ VTTKHXH / Mfn: 88058

Tõ kho¸ : Hîp t¸c v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Hîp t¸c quèc tÕ; §Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Hîp t¸c vïng Chu Giang më réng ë Trung Quèc - HiÖn tr¹ng vµ t¸c ®éng/ NguyÔn Xu©n C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48541, Vb 48542/ VTTKHXH / Mfn: 88128

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Hîp t¸c kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn vïng;

ChÝnh s¸ch hîp t¸c vïng; Thùc tr¹ng; Bµi häc kinh nghiÖm;

Chu Giang; Trung Quèc; §«ng Nam ¸
Hunsen - Nh©n vËt xuÊt chóng cña Campuchia/ Harish C. Mehta, Julie B. Mehata . - H. : V¨n häc, 2008 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : VB4325/ VDNA / Mfn: 87878

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hunsen; Campuchia


Kinh tÕ H¶i Phßng 25 n¨m ®æi míi vµ ph¸t triÓn: 1986-2010 / §an §øc HiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 484, Vb 48486/ VTTKHXH / Mfn: 88099

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Thµnh tùu kinh tÕ; TriÓn väng ph¸t triÓn; 1986-2010;

Thêi k× ®æi míi; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Kû yÕu ho¹t ®éng Héi ®ång d©n téc cña Quèc héi khãa XI (2002 - 2007). - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1249/ BTDTHVN / Mfn: 88051

Tõ kho¸ : Quèc héi; Héi ®ång d©n téc; C¬ cÊu tæ chøc; Ho¹t ®éng lËp ph¸p;

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t; Khãa XI; Kû yÕu; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé khèi c¸c c¬ quan tØnh Th¸i B×nh: 1955-2010 / NguyÔn M¹nh Hïng, Ng« ThÞ Kim Hoµn, T« SÜ Chøc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48481, Vb 48482/ VTTKHXH / Mfn: 88097

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng bé;

§¶ng bé; 1955-2010; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48424, Vb 48425/ VTTKHXH / Mfn: 88067

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Nghiªn cøu t«n gi¸o nh©n vËt vµ sù kiÖn/ §ç Quang H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48491, Vb 48492/ VTTKHXH / Mfn: 88102

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

VÊn ®Ò t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

NhËn thøc t­ t­ëng; §¹o PhËt; C«ng gi¸o; ViÖt Nam
Nh÷ng bong bãng tµi chÝnh cña Greenspan: Mét thêi kú xuÈn ngèc ë Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang (FED) = Greenspan's bubbles : The Age of Ignorance at the Federal Reserve / William A. Fleckenstein, Frederick Sheehan; D­¬ng Ngäc Dòng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48547, Vb 48548/ VTTKHXH / Mfn: 88131

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh ng©n hµng; Ng©n hµng;

Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Nhµ kinh tÕ; BiÖn ph¸p kinh tÕ; Chøng kho¸n;

BÊt ®éng s¶n; Alan Greenspan; MüNãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch = Say it like Obama : The power of speaking with purpose and vision / Shel Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48514, Vb 48515/ VTTKHXH / Mfn: 88114

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

DiÔn v¨n; DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn;

KÜ n¨ng hïng biÖn; Tæng thèng; Barack Obama; Mü
Ph¹m V¨n §ång tuyÓn tËp. T. 1 : 1946 - 1965 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1028 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4833/ BTDTHVN / Mfn: 87989

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng;

Bµi viÕt; Bµi nãi chuyÖn; TuyÓn tËp; 1946-1965;

Ph¹m V¨n §ång; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn: §iÒu kú diÖu vµ bÝ Èn: TuyÓn chän c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn / Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48530, Vb 48531/ VTTKHXH / Mfn: 88122

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Chñ thuyÕt ph¸t triÓn;

T­ duy chiÕn l­îc; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

LÝ luËn; Thùc tÕ; ViÖt Nam


Phßng, chèng "diÔn biÕn hoµ b×nh" vµ "c¸ch m¹ng mµu" ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Ngäc HiÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48535, Vb 48536/ VTTKHXH / Mfn: 88125

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; DiÔn biÕn hoµ b×nh;

C¸ch m¹ng mµu; Ph¶n ®éng quèc tÕ;

BiÖn ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú, h­íng vÒ phÝa tr­íc/ NguyÔn M¹i ch.b. . - H. : Tri thøc, 2008 - 350 tr.

Ký hiÖu kho : VB4333/ VDNA / Mfn: 87886

Tõ kho¸ : LÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; ViÖt Nam; Mü


T­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng ta thËt sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh "lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh": Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô nghiªn cøu, häc tËp chñ ®Ò n¨m 2010 Cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" / Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48560, Vb 48561/ VTTKHXH / Mfn: 88138

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TÊm g­¬ng ®¹o ®øc;

§¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng;

Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam mÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ChÝ BÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4923, Vv 4924/ BTDTHVN / Mfn: 88032

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Kho¸ VI, VII, VIII, IX, X. Ph.1 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48474, Vb 48475/ VTTKHXH / Mfn: 88093

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam

V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø VII Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X: L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 180

Ký hiÖu kho : VB4320/ VDNA / Mfn: 87873

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Héi nghÞ lÇn VII; Khãa X; V¨n kiÖn; ViÖt Nam


X©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / TrÞnh ThÞ ¸i Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48537, Vb 48538/ VTTKHXH / Mfn: 88126

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; X©y dùng chÝnh s¸ch;

Thùc thi chÝnh s¸ch; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë Malaixia vµ Th¸i Lan: Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / Vâ ThÞ Thu NguyÖt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48553/ VTTKHXH / Mfn: 88134

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Bµi häc kinh nghiÖm;

Malaysia; Th¸i Lan; ViÖt Nam
Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c Hå víi sù tiÕn bé cña phô n÷/ Nh­ Quúnh, NguyÔn ThÞ Kh­¬ng, Lª Minh CÇm... . - In lÇn 2 . - H. : Phô n÷, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1244/ VCONNGUOI / Mfn: 87951

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Phô n÷; TiÕn bé phô n÷;

Gi¶i phãng phô n÷; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ Minh trong lßng d©n téc ViÖt Nam: S¸ch t¸i b¶n cã thay ®æi tªn s¸ch vµ bæ sung lêi b¹t / Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48450, Vb 48451/ VTTKHXH / Mfn: 88081

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa nh©n v¨n;

Chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

B¶n chÊt con ng­êi; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò Khoan ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48520, Vb 48521/ VTTKHXH / Mfn: 88117

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; C«ng t¸c ngo¹i giao;

Ho¹t ®éng ngo¹i giao; 1941-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Di s¶n cña Hå Chñ tÞch vÒ ng«n ng÷/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48452, Vb 48453/ VTTKHXH / Mfn: 88082

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phong c¸ch ng«n ng÷; V¨n phong; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 1 : 1890-1929 / §Æng Xu©n Kú tæng ch.b.; Song Thµnh phã tæng ch.b.;NguyÔn Huy Hoan ch.b.; Ch­¬ng Th©u, Ng« V¨n TuyÓn, NguyÔn Träng Thô b.s.. - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 456 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4792, Vv 4793/ BTDTHVN / Mfn: 87976

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1890-1929; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 2 : 1930-1945 / §Æng Xu©n Kú tæng ch.b.; Song Thµnh phã tæng ch.b.; Phan Ngäc Liªn, Lª V¨n TÝch b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4794, Vv 4795/ BTDTHVN / Mfn: 87977

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1930-1945; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 3 : 1945-1946 / §Æng Xu©n Kú tæng ch.b.; Song Thµnh phã tæng ch.b.; Lª V¨n TÝch ch.b.; Ph¹m Hång Ch­¬ng,NguyÔn Huy Hoan, NguyÔn ThÞ Giang, Ng« V¨n TuyÓn b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4797, Vv 4798/ BTDTHVN / Mfn: 87978

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1945-1946; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 4 : 1946-1950 / §Æng Xu©n Kú tæng ch.b.; Song Thµnh phã tæng ch.b.; Ng« V¨n TuyÓn ch.b.; Lª V¨n TÝch, NguyÔn V¨n Khoan, NguyÔn Xu©n Th«ng b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4823, Vv 4824/ BTDTHVN / Mfn: 87979

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; 1946-1950; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 5 : 1951-1955 / TrÇn Minh Tr­ëng, Lª V¨n TÝch ch.b.; NguyÔn ThÞ Giang, Ph¹m Hång Ch­¬ng, NguyÔn ThÞ Kim Dung b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4825, Vv 4826/ BTDTHVN / Mfn: 87980

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

CËn ®¹i; 1951-1955; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Ch©n dung mét t©m hån vµ trÝ tuÖ vÜ ®¹i/ TrÇn V¨n Giµu . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48526, Vb 48527/ VTTKHXH / Mfn: 88120

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh; Nh©n vËt lÞch sö;

Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh - Mét biªn niªn sö/ Hellmut Kapfenberger; §inh H­¬ng, Thiªn Hµ d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48480/ VTTKHXH / Mfn: 88096

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Biªn niªn sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh tõ ®¹o ®øc truyÒn thèng ®Õn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu con ng­êi / Ph¹m Minh H¹c, Ph¹m Thµnh NghÞ, TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48458, Vb 48459/ VTTKHXH / Mfn: 88085

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vÒ kiÒu d©n vµ kiÒu bµo/ TrÇn Träng §¨ng §µn s­u kh¶o . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48478, Vb 48479/ VTTKHXH / Mfn: 88095

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; KiÒu d©n; KiÒu bµo;

Bµi viÕt; Bµi nãi; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamHå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ v¨n ho¸: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu con ng­êi / Ph¹m Minh H¹c, Ph¹m Thµnh NghÞ, TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48456, Vb 48457/ VTTKHXH / Mfn: 88084

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

V¨n ho¸; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi thÕ hÖ trÎ/ Lª V¨n Yªn, Vâ Tó Oanh t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48562, Vb 48563/ VTTKHXH / Mfn: 88139

Tõ kho¸ : ThÕ hÖ trÎ; Vai trß thÕ hÖ trÎ; Bµi nãi; Bµi viÕt;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T¸c phÈm v¨n cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh/ Hµ Minh §øc . - Tb. lÇn 4 . - H. : KHXH, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48448, Vb 48449/ VTTKHXH / Mfn: 88080

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; V¨n chÝnh luËn;

TruyÖn ng¾n; TruyÖn kÝ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn: S¸ch tham kh¶o / Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48454, Vb 48455/ VTTKHXH / Mfn: 88083

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi; X©y dùng con ng­êi;

B¶n chÊt con ng­êi; Ph¸t triÓn toµn diÖn; ViÖt Nam


T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña chñ nghÜa M¸c ph­¬ng T©y/ Ph­¬ng Lùu . - H. : Nxb. ThÕ giíi; ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32524/ VVANHOC / Mfn: 87711

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc nghÖ thuËt;

T­ t­ëng mü häc; Chñ nghÜa M¸c; Ph­¬ng T©y


T­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng ta thËt sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh "lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh": Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô nghiªn cøu, häc tËp chñ ®Ò n¨m 2010 Cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" / Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48560, Vb 48561/ VTTKHXH / Mfn: 88138

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; §¶ng Céng s¶n;

C«ng t¸c x©y dùng §¶ng; Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ triÕt lý ph¸t triÓn trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ §inh Xu©n L©m, Bïi §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7850/ VNCVANHOA / Mfn: 87791

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng v¨n ho¸;

TriÕt lý ph¸t triÓn; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

Culture and Customs of Laos/ Arne Kislenko . - Lond. : Greenwood Press, 2009 . - 201 p.

Ký hiÖu kho : LV3544/ VDNA / Mfn: 87833

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng; Èm thùc; LµoEthnic Chinese in Contemporary Indonesia/ Leo Suryadinata . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 209 p.

Ký hiÖu kho : LV3529/ VDNA / Mfn: 87812

Tõ kho¸ : Thµnh phÇn d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc; S¾c téc;

Ng­êi Hoa; Vai trß ng­êi Hoa; Indonesia


Imagining Communities in Thailand: Ethnographic Approaches / Shigeharu Tanabe . - Chiang Mai : Mekong Press, 2008 . - 221 p.

Ký hiÖu kho : LV3546/ VDNA / Mfn: 87835

Tõ kho¸ : TiÕp cËn d©n téc häc; B¶n s¾c d©n téc; Céng ®ång d©n téc;

Quan hÖ céng ®ång; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Th¸i Lan


Laos/ Andrew Burke, Justine Vaisutis . - H. : Lonely Planet, 2007 . - 372 p.

Ký hiÖu kho : LV3548/ VDNA / Mfn: 87837

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Lµo


Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia/ Andrew Walker . - Honolulu : University of Hawaii Press, 2009 . - 261 p.

Ký hiÖu kho : LV3549/ VDNA / Mfn: 87838

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

H×nh thµnh céng ®ång; H×nh thµnh nhµ n­íc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Ng­êi Th¸i; Th¸i Lan
Ai lªn qu¸n Dèc, chî GiÇu ... / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : KHXH, 2010 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48436, Vb 48437/ VTTKHXH / Mfn: 88073

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; §×nh; §Òn; Phè Phï L­u;

Ph­êng §«ng Ngµn; ThÞ x· Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
An nam phong tôc s¸ch: S¸ch phong tôc An nam/ Mai Viªn §oµn TriÓn; NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c ThuËn h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VB4322/ VDNA / Mfn: 87875

Vv 4876, Vv 4906, Vv 4907/ BTDTHVN / Mfn: 88012Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


BÕp löa trong ®êi sèng ng­êi Th¸i/ Lß Cao Nhum . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4879, Vv 4880/ BTDTHVN / Mfn: 88014

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

BÕp löa; Vai trß bÕp löa; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


BÝ Èn nh©n duyªn/ TrÇn Sinh . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8136, Vv 8137/ VNCVANHOA / Mfn: 87766

Tõ kho¸ : Bãi to¸n; H«n nh©n; Ngò hµnh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam
C¶m nhËn b¶n s¾c Nam Bé/ Huúnh C«ng TÝn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4802/ BTDTHVN / Mfn: 87983

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Nam Bé; ViÖt NamCon ng­êi víi tËp tôc. - H. : Lao ®éng, 2009 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1243/ VCONNGUOI / Mfn: 87952

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G. CoedÌs; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4954, Vv 4955/ BTDTHVN / Mfn: 88045

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Nguån gèc d©n téc; Ên §é ho¸;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kû; ViÔn §«ng; Ch©u ¸


Cê Tu, Tµ ¤i, Pa K«: Ba d©n téc vïng Thõa Thiªn HuÕ / SÐbastien Laval . - [k.®.]: [k.nxb.], 2008 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4841, Vv 4842/ BTDTHVN / Mfn: 87994

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Cê Tu; Ng­êi Tµ ¤i; Ng­êi Pa K«;

S¸ch ¶nh; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
D©n téc häc ®¹i c­¬ng/ Lª SÜ Gi¸o ch.b . - Tb. lÇn 11 . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7819, Vv 7820/ VNCVANHOA / Mfn: 87801

Tõ kho¸ : D©n téc; Chñng téc; Quan hÖ d©n téc;

Téc ng­êi; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o


Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1793/ VCONNGUOI / Mfn: 87891

Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ChuyÓn ®èi lèi sèng;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµo
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương