SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hántải về 8.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.99 Kb.
#21363
S 45 TRUNG BÌNH
第四十五号簽 中平

好把地心力耕耘
彼此山頭總是墳


陰地不如心地好
修為到底却輸君
m ch hán
Hảo tâm bả địa lực canh vân
Bỉ thử sơn đầu tổng thị phần
Âm đia bất như tâm địa hảo
Tu vi đáo để khước thâu quân
Dịch
Gắng sức đem lòng để cấy cày
Đây đó núi sâu lắm mộ thay
Đất âm đâu giống lòng người tốt
Thay dời sau mới chẵng thua ai

Tích ; Cao Tổ ngộ Đinh công

Thánh ý : Lòng phải tốt , đất mới đẹp , bệnh tức an , tụng được lý , tài chớ cầu , tạm giữ mình , người đi tới , sau có vui .

Tô Đông Pha giải : Sửa lòng tốt đẹp , không có nghỉ sai , tạm theo thân phận , sẽ được trời giúp , đừng đua theo người , phước lộc tốt tươi , con cháu vui vẽ , đều do thiện lai .
Xăm đúng câu
Tôi anh cầu khấn ý như nhau,
Cùng đem lòng dạ hỏi trời cao
Nguyện hoàn so lai thua đôi chút
Việc kiện dử lành biết tính sao




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 46 TRUNG BÌNH
第四十六号簽 中平

君是山中萬戶候
信知騎馬勝騎牛


今朝馬上看春色
爭似騎牛得自由
m ch hán

Quân thị sơn trung vạn hộ hầu


Tín tri kỵ mã thắng kỵ ngưu
Kim triêu mã thượng khan xuân sắc
Tranh tự kỵ ngưu đắc tự do
Dịch
Người đây cao số tướng công hầu
Biết rằng cưỡi ngựa thắng ngồi trâu
Hôm nay lưng ngựa xem hoa núi
Thua trâu tự tại giữa đồng màu

Tích : Cô nhi báo oán

Thánh ý : Danh với lợi , chớ tham cầu , tụng không thuận , nhiều trở ngại , người đi trể , hôn không hứa , Mưu hành sửa , nên an tịnh .
Tô Đông Pha giải : Đã sẵn phú quí , thắng hơn người thường , càn có càn tham , họa vào như thắng , nên theo bổn phận , an hưởng hòa bình , khuyên người yên chổ , qua khỏi vận tai .
Xăm đúng câu
Lòng sáng việc làm hóa muội mông
Muội mông bổng trở lại sáng lòng
Diệu kế sanh nhiều nay biến ngốc
Thủ phận an tâm mọi việc thông




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 8.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương