ÐẠi thừa và SỰ liên hệ VỚi tiểu thừa nguyên tác: Nalinaksha Dutt ht. Minh Châu Dịch, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999tải về 1.45 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ÐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA


Nguyên tác: Nalinaksha DuttHT.Minh Châu Dịch,
Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 16-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI DỊCH GIẢ

CHƯƠNG MỘT - KHÁI NIỆM LỊCH SỬ CỦA THỜI ÐẠI CHUYỂN TIẾP TỪ TIỂU THỪA QUA ÐẠI THỪA.

THỜI KỲ THỨ NHẤT

THỜI KỲ THỨ HAI

THỜI KỲ THỨ BA

CHƯƠNG HAI - NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮa TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA

CHƯƠNG BA - SO SÁNH GIỮA GIÁO LÝ TIỂU THỪA  VÀ GIÁO LÝ ÐẠI THỪA

LỜI NÓI ÐẦU

NHỮNG ÐIỂM SAI BIỆT CĂN BẢN

QUAN ÐIỂM HIỆN THỰC VỀ ÐỨC PHẬT TRONG NHỮNG TẬP NIKÀYAS

QUAN ÐIỂM CỦA NHẤT THẾ HỮU BỘ

CÁC BIỆN LUẬN CỦA TIỂU THỪA

QUAN NIỆM KÀYA KHI ÐẠI THỪA MỚI ÐƯỢC THÀNH HÌNH

GIÁO LÝ NIRVÀNA (NIẾT BÀN)

BỐN ÐƯỜNG HƯỚNG GIẢI THÍCH TRONG CÁC TẬP NIKÀYAS

GIÁO LÝ VỀ NHỮNG SỰ THẬT

HAI LOẠI TỤC ÐẾ

CHƯƠNG BỐN - NHỮNG GIAI ÐOẠN TRÊN CON ÐƯỜNG TIẾN TRIỂN TÂM LINH

NHỮNG GIAI ÐOẠN TIỀN BHÙMI

PHỤ LỤC

---o0o---
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương