niem-tin-viet/uploads/News/ton-giao/chualuatbinh.com
  SỐ 33 : trung bìNH
  SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
  SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
  SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
  SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
  SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
  SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
  SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
  SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
  SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
  SỐ 57 trung bìNH
  SỐ 59 trung bình 第五十九号簽 中平 門衰户冷苦伶仃 自嘆祈求不一靈 幸有袓宗陰騭在 香烟未斷續螟蛉 Xăm chữ hán
  SỐ 61 trung bình 第六十一号簽 中平 嘯聚山林兇悪俦 善良無事苦煎憂 主人大笑出門去 不用干戈盗賊 休 Xăm chữ hán
  SỐ 63 trung bình 第六十三号簽 中平 曩時敗北且圗南 筋力雖衰尚一堪 欲識生前君大數 前三三與後三三 Xăm chữ hán
  SỐ 65 thưỢNG thưỢng 第六十五号簽 上上 朔風冷冷正窮冬 多羡門庭喜氣濃 更入新春人事後 衷言方得信先容 Xăm chữ hán
  SỐ 67 trung bình 第六十七号簽 纔發君心天己知 何須問我决狐疑 願子改圗從孝悌 不愁家室不相宜 Xăm chữ hán
  SỐ 69 trung bìNH
  SỐ 71 trung bình 第七十一号簽 中平 喜鵲簷前報好音 知君千里欲歸心 綉緯重結鴛鴦帶 葉落霜飛寒色 侵 Xăm chữ hán
  SỐ 73 HẠ HẠ 第七十三号簽 下下 憶昔蘭房分半釵 而今忽把信音乖 痴心想望成連理 到底誰知事不諧 Xăm chữ hán Ức tích lan phòng phân bán thoa Nhi kim hốt bả tín âm quai Si tâm tưởng vọng thành liên lý Đáo để thùy tri sự bất hài Dịch
  SỐ 77 trung hạ 第七十七号簽 中下 木有根荄水有源 自君當此究其原 莫隨道路人間話 訟則終凶是至言 Xăm chữ hán
  SỐ 79 trung bình 第七十九号簽 中平 乾亥來龍仔细看 坎居午向自當安 若移辰丑陰陽逆 門户凋零家道難 Xăm chữ hán
  SỐ 81 trung bình 第八十一号簽 中平 借君財物自當還 謀頼欺心他自奸 幸有高台明月鏡 請來對照破機関 Xăm chữ hán
  SỐ 83 HẠ HẠ Tùy phận đường tiền phó chúc chiên Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền Chủ trương môn hộ thành nan sự Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên Dịch
  SỐ 85 trung bình 第八十五号簽 中平 一春風雨正瀟瀟 千里行人去路遥 移寡就多君得計 如何歸路轉無聊 Xăm chữ hán
  SỐ 87 HẠ HẠ 第八十七号簽 下下 陰裏祥看怪爾曹 舟中敵國笑中刀 藩籬剖破渾無事 一種天生惜羽毛 Xăm chữ hán
  SỐ 89 trung cáT 第八十九号簽 中吉 樽前無事且高歌 時未來時奈若何 白馬渡江雖日暮 虎頭城裡看巍峨 Xăm chữ hán
  SỐ 91 trung cát phật thuyết đào sa thủy kiến kim Chỉ duyên quân tử bất lao tâm Vinh hoa tổng đắc thi thư hiệu Diệu lý công phu tử tế tầm Dịch
  SỐ 93 trung bình 第九十三号簽 中平 春來雨水太連綿 入夏晴乾雨又愆 節氣直交三伏始 喜逢滂沛足田園 Xăm chữ hán
  SỐ 95 trung bìNH
  SỐ 97 thưỢNG thưỢng 第九十七号簽 上上 五十功名心已灰 那知富貴逼人來 更行好事存方寸 夀比岡陵位鼎台 Xăm chữ hán
  SỐ 99 trung bình 第九十九号簽 中平 貴人遭遇水雲鄉 冷淡交情滋味長 黄閣開時延故客 驊騮应得驟康莊 Xăm chữ hán
directory niem-tin-viet uploads  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương