QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phướctải về 14.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích14.12 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1261/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19 tháng 6 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


Xét Tờ trình số 190/BVĐ ngày 07/4/2008 của ông Quách Ái Đức - Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ về việc đề nghị cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập “Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước” (dưới đây gọi tắt là Hội).


Địa điểm làm việc tạm thời của Hội đặt tại: Sở Y tế - Quốc lộ 14 - thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

a) Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với Hội.

Điều 3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ban Vận động thành lập Hội phải tổ chức Đại hội để chính thức bầu ra Ban Chấp hành hội và hoạt động theo nhiệm kỳ.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban lãnh đạo Hội có trách nhiệm gởi kết quả Đại hội đến UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội;

- Biên bản: Thông qua Điều lệ Hội, bầu Ban Chấp hành Hội (có danh sách kèm theo);

- Phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới;

- Nghị quyết Đại hội.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương