Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trườngtải về 14.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.69 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1491/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường


Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 02/7/2005 của Chính phủ về quản lý dự án thầu xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 258/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh , bổ sung dự án xây dựng: Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số: 718/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng: Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số: 621/SXD-KT.KT ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng dự toán công trình: Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

- Địa điểm xây dựng: Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

- Nhà thầu lập tổng dự toán: Chủ đầu tư tự lập trên cơ sở các số liệu dự toán đã được phê duyệt.

Tổng dự toán: 9.678.181.601 đ

Trong đó:

- Giá trị xây lắp sau thuế: 8.487.551.625 đ

- Chi phí xây dựng nhà tạm: 14.913.371 đ

- Chi phí khác: 558.891.704 đ

- Chi phí thiết bị: 294.500.000 đ- Chi phí dự phòng: 322.324.901 đ

Điều 2. Các ông ( bà ) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các Ban ngành địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương