TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCHtải về 11.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.15 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1210/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 10 tháng 6 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH 11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ;Xét đề nghị của Cục thuế Nhà nước tỉnh tại Tờ trình số 652/TTr-CT-TH-NV&DT ngày 05/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:Điu 1. Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008 cho toàn tỉnh là 21.499.923 kg (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm hai mươi ba kg qui lúa). (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điu 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo đến từng hộ liên quan về số thuế được miễn, giảm năm 2008. Trường hợp số hộ được miễn, giảm quá nhiều UBND các huyện, thị xã có thể ủy quyền cho UBND xã, phường, thị trấn thông báo đến các hộ dân.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương