vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/CEF11398CC1ACB14472576960014FC5A/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/222296C5A5F219C24725769600260EF2/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B16E0A3DE9A5587747256FC40045E8EF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/42387F0DC417A6FC4725769600260EF9/$file
  BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/E3A60D7B21BE403D4725773B002C9166/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/9C6437269A45AE30472576960014E566/$file
  TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/88E5C948EE1E6D2547256FC50065BC79/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B1799C40AB10BC16472576960014E569/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/7403A9902F461902472576960014E571/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/D149B9BC1A65A546472571F700046EB7/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/CF358388BFC511C447256FC4005CF3ED/$file
  Thi công kênh cấp II sông Rác
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/8B5E46DB2482E75C47256FC4005D0485/$file
  Về việc đổi tên trường Cấp 2 xã Tùng Lộc thành trường Cấp 2 Đặng Dung
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B913629A7873211A47257751000E695F/$file
  Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/5B379E7FE58F69194725774900328C81/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/38437D5A0031509747256FC4005D6A54/$file
  Về việc vay thóc dự trữ quốc gia
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/EBE4B1EE4CC2579F472571E90035B245/$file
  Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/A1DD9EE0DEFAE171472576960025F9ED/$file
  Về việc phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng quy hoạch Khu công nghiệp Chơn Thành
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/28E531E51ED1C934472576960014B318/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể đề án: Kiên cố hóa trường, lớp học
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/231EF6AE05A1C576472578F40029AF3A/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/1407E2D60206B8BD472576960025E672/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/0207D12121EB5F65472576960025E676/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi một số điều) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/ABDD9E27C319D74F4725790300340EF4/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị XI măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/13690E0C578801F9472576960026BB75/$file
  Ủyban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/9594EE29D2F20D70472570F800032C1E/$file
  Số : 2051 QĐ/ub-tm
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/C856E8E5A0356EB34725729C0019CC99/$file
  Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-ubnd ngày 21/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/5C40FB8880B9C1124725769600263118/$file
  Số: 623/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/EC0D7DFA7FF08F9347256FC200436DF4/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B063FFB4D5D28DC04725769600271FAB/$file
  Căn cứ Quyết đđịnh số 20/2008/QĐ-ttg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 2012
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/A7B892F1BEBF266C4725769600261EE7/$file
  KT. chủ TỊch phó chủ TỊCH
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/2B0E6BE76100EF144725769600271FB5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/8BA5417D6A3BEDF74725717E0010BC01/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
directory vbpq binhphuoc.nsf a626c38ca6cb4316472572260016feb3  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương