UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 19.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích19.13 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá: 1407 /QÑ-UBND Ñoàng Xoaøi, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2006
QUYEÁT ÑÒNH


Thaønh laäp Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän

Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc Trung hoïc cô sôû II, tænh Bình Phöôùc

UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Coâng vaên soá 1752/TCCB ngaøy 11/3/2005 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän döï aùn phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû II caáp tænh;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo taïi Tôø trình soá 1204/TTr-GD&ÑT ngaøy 28 thaùng 7 naêm 2006,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Thaønh laäp Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû II tænh Bình Phöôùc.

1. Hoäi ñoàng chæ ñaïo Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû II tænh Bình Phöôùc, goàm nhöõng oâng/baø coù teân sau:

OÂng Nguyeãn Vaên Thoaû, Phoù Chuû tòch UBND tænh - Chuû tòch Hoäi ñoàng;

OÂng Phan Syõ Giaûn, Giaùm ñoác Sôû GD&ÑT - Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng;

OÂng Traàn Ngoïc Trai, Giaùm ñoác Sôû Taøi chính - UÛy vieân;

OÂng Vuõ Thaønh Nam, Giaùm ñoác Sôõ KH&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Huyønh Thanh Duõng, Phoù Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng - UÛy vieân;

OÂng Huyønh Coâng Khanh, Phoù Giaùm ñoác Sôû GD&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Traàn Ñaïi Chính, Chuyeân vieân Vaên phoøng UBND tænh - Thö kyù;

2. Ban thöïc hieän Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû II tænh Bình Phöôùc, goàm nhöõng oâng/baø coù teân sau:

OÂng Phan Syõ Giaûn, Giaùm ñoác Sôû GD&ÑT - Tröôûng ban;

OÂng Hoà Troïng Ñöôøng, HT Tröôøng CÑSP - Phoù Tröôûng ban;

OÂng Leâ Baù Nam, Tröôûng phoøng KH&TC, Sôû GD&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Ngoâ Thanh Haûi, Tröôûng phoøng GDTrH, Sôû GD&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Traàn Vaên Thöôøng, Phoù phoøng TCCB, Sôû GD&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Nguyeãn Ngoïc Dinh, Chuyeân vieân Ban QLDA Sôû GD&ÑT - UÛy vieân;

OÂng Leâ Vaên Nhung, Chaùnh Vaên phoøng Sôû GD&ÑT - Thö kyù;

Baø Nguyeãn Thò Thaùi, Keá toaùn Sôû GD&ÑT - Keá toaùn;Ñieàu 2.

1. Döï aùn coù Vaên phoøng ñaët taïi Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo; ñöôïc söû duïng con daáu cuûa Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo trong coâng taùc vaø giao dòch; ñöôïc môû taøi khoaûn rieâng taïi Kho baïc Nhaø nöôùc tænh do Tröôûng Ban thöïc hieän Döï aùn laøm Chuû taøi khoaûn;

2. Hoäi ñoàng Chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc trung hoïc cô sôû II tænh Bình Phöôùc coù traùch nhieäm tieán haønh caùc noäi dung hoaït ñoäng theo Quyeát ñònh soá 1017/QÑ-TTg ngaøy 15/10/2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû, Hieäp ñònh vay voán vaø höôùng daãn taïi Coâng vaên soá 1752/TCCB ngaøy 11/3/2005 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän Döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc Trung hoïc cô sôû II caáp tænh;

3. Hoäi ñoàng chæ ñaïo chæ ñaïo veà chuû tröông vaø kieåm tra giaùm saùt quaù trình thöïc hieän Döï aùn treân ñòa baøn tænh; nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng do Chuû tòch Hoäi ñoàng phaân coâng cuï theå;

4. Ban thöïc hieän Döï aùn coù nhieäm vuï giuùp Hoäi ñoàng chæ ñaïo Döï aùn toå chöùc thöïc hieän ñieàu phoái moïi hoaït ñoäng cuûa Döï aùn trong phaïm vi tænh; chòu söï chæ ñaïo ñieàu haønh, höôùng daãn, kieåm tra, giaùm saùt cuûa Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän Döï aùn Trung öông vaø Hoäi ñoàng chæ ñaïo tænh; nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân Ban Thöïc hieän döï aùn do Tröôûng Ban thöïc hieän Döï aùn phaân coâng cuï theå sau khi ñaõ ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng chæ ñaïo Döï aùn;

5. Tröôûng Ban thöïc hieän Döï aùn laøm vieäc theo cheá ñoä kieâm nhieäm vaø ñöôïc höôûng phuï caáp tham gia Döï aùn. Nguoàn chi töø ngaân saùch tænh caáp theo quy ñònh hieän haønh.Ñieàu 3. Caùc oâng/baø Chaùnh Vaên phoøng UÛy ban nhaân daân tænh, Giaùm ñoác caùc Sôû: Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Taøi chính, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Xaây döïng, Kho baïc Nhaø nöôùc, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò lieân quan vaø caùc oâng/baø coù teân taïi Ñieàu 1 caên cöù Quyeát ñònh thi haønh keå töø ngaøy kyù.

Quyeát ñònh naøy thay theá Quyeát ñònh soá 609/QÑ-UB ngaøy 4/4/2005 cuûa UBND tænh veà vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng chæ ñaïo vaø Ban thöïc hieän döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc Trung hoïc cô sôû II, tænh Bình Phöôùc vaø Quyeát ñònh soá 962/QÑ-UB ngaøy 19/4/2005 cuûa UBND tænh veà vieäc Thay ñoåi thaønh vieân Ban thöïc hieän döï aùn Phaùt trieån giaùo duïc Trung hoïc cô sôû II, tænh Bình Phöôùc./.TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH

CHUÛ TÒCH

NGUYEÃN TAÁN HÖNG


: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương