TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.88 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1099/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sử dụng nước sau Nhà máy thủy điện Cần Đơn trên địa bàn xã Thanh Hòa, xã Tân Tiến và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 5093/QĐ-BNN-XD ngày 12/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình Sử dụng nước sau Nhà máy thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 790/STC-GCS ngày 06/6/2007, theo Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 22/5/2007 của UBND huyện Bù Đốp,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sử dụng nước sau Nhà máy thủy điện Cần Đơn trên địa bàn xã Thanh Hòa, xã Tân Tiến và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, cụ thể như sau:

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó:

- Thời điểm công bố quy hoạch là ngày 07/11/2006 (ngày tổ chức họp dân);- Do Khu tái định cư cho các hộ gia đình chưa được xác định, UBND tỉnh giao UBND huyện Bù Đốp, Hội đồng Bồi thường huyện Bù Đốp và đơn vị chủ đầu tư lập dự án Khu tái định cư trình phê duyệt theo quy định và phải được hoàn thành trước khi trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản: Thực hiện theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 18/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Đơn giá bồi thường về đất: Thực hiện theo Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007.

4. Đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với đất tái định cư giao cho các hộ gia đình, cá nhân: Giao đơn vị chủ đầu tư lập phương án giá thu tiền sử dụng đất và trình phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Bù Đốp, Hội đồng bồi thường huyện Bù Đốp, Ban Quản lý dự án ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn, Nhà máy thủy điện Cần Đơn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng


: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương