CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 17.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích17.96 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1450/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 24 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt chủ trương, phương án và mức giá khởi điểm

để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư TTHC

xã Nghĩa Bình và khu dân cư TTHC xã Bình Minh, huyện Bù ĐăngCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Công văn số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 742/STC-GCS ngày 08/6/2010, theo Tờ trình số 47/TT-UBND ngày 27/5/2010 của UBND huyện Bù Đăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt chủ trương, phương án và mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư TTHC xã Nghĩa Bình và khu dân cư TTHC xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, cụ thể như sau:
1. V ch trương: Ủy quyền cho UBND huyện Bù Đăng tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư TTHC xã Nghĩa Bình và khu dân cư TTHC xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

2. Phương thc t chc đấu giá: Thống nhất theo Phương án số 01/PA-UBND ngày 27/5/2010 của UBND huyện Bù Đăng.
3. Mức giá khởi điểm: Thng nht như đề ngh ca UBND huyn Bù Đăng (có bng tng hp kèm theo).

Tổng cộng: 3.094.836.500 đồng (Ba t, không trăm chín mươi bn triu, tám trăm ba mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

4. Tổ chức thực hiện: UBND huyn Bù Đăng t chc thc hin tt vic bán đấu giá quyn s dng đất khu đất nói trên theo quy định và báo cáo tiến độ thc hin v S Tài chính để tng hp, báo cáo UBND tnh.

Điu 2. Sở Tài chính có trách nhiệm cử 01 chuyên viên tham gia giám sát, hỗ trợ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư TTHC xã Nghĩa Bình và khu dân cư TTHC xã Bình Minh, huyện Bù Đăng trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương