BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Kmtải về 159.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích159.77 Kb.

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG: ĐỒNG PHÚ - BÌNH LONG DÀI 24.17KM (ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG PHÚ)

(Kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh)STT

Chi phí

ĐVT

S.Lượng

Đơn giá
(đồng)


Thành tiền
(đồng)


A

Gói thầu I: Huyện Đồng Phú dài 13,65 Km (Km0+000 - Km13+650)

 

I

In ấn, photo tài liệu, biểu mẫu

 

 

 

514.000

1

Thông báo

A4/2mặt

25

400

10.000

2

Bảng kê khai

A3/2mặt

25

800

20.000

3

Biên bản kiểm kê

A3/2mặt

25

800

20.000

4

BB xác minh nguồn gốc đất

A4/2mặt

25

400

10.000

5

BB xác minh giá trị đền bù

A4/2mặt

25

400

10.000

6

Thông báo kết quả áp giá đền bù

A4/2mặt

25

400

10.000

7

Photo kèm theo BB kiểm kê

A3/2mặt

25

800

20.000

8

Photo kèm theo BB áp giá

A4/2mặt

25

400

10.000

9

Giấy mời nhận tiền

A4/2mặt

50

400

20.000

10

Thông báo giao trả mặt bằng

A4/2mặt

25

400

10.000

11

Photo tài liệu phục vụ công tác

 

 

 

300.000

12

Photo biên bản bàn giao mặt bằng

A4/2mặt

25

400

10.000

13

In ấn, photo dự toán đền bù

A4/2mặt

160

400

64.000

II

Chi phí giao liên

 

 

 

180.000

1

Gửi thông báo kết quả áp giá

Công

2

30.000

60.000

2

Gửi giấy mời

Công

2

30.000

60.000

3

Gửi thông báo giao trả mặt bằng

Công

2

30.000

60.000

III

Chi phí đo vẽ Bản đồ giải thửa,

 

 

 

76.365.640

1

Tỉ lệ 1/500 độ khó khăn 4,

Hécta

14,834

5.148.014

76.365.640

IV

Kiểm kê, xác minh nguồn gốc và áp giá

 

 

 

4.630.000

1

Chi phí trực tiếp

Công

50

66.800

3.340.000

2

Chi phí nhiên liệu

Lít

50

11.800

590.000

3

Chi phí xác minh nguồn gốc đất

Công

21

20.000

420.000

4

Chi phí áp giá

Công

12

20.000

240.000

5

Tổng hợp chi phí bồi thường

Công

2

20.000

40.000

V

Chi phí lập và thẩm định đền bù

 

 

 

100.000

1

Lập phương án

Công

4

20.000

80.000

2

Kiểm tra và đối chiếu kết quả

Công

1

20.000

20.000

VI

Chi phí hội họp

Công

15

20.000

300.000

VII

Photo hồ sơ lập thủ tục rút và quyết
toán (Sở Tài chính và UBND)


A3/2mặt

250

800

200.000

VIII

Chi phí chi trả đền bù

 

 

 

740.000

1

Chi trả đền bù

Công

12

20.000

240.000

2

Chi phí xăng xe

Chuyến

1

500.000

500.000

IX

Chi phí bàn giao mặt bằng

Công

3

20.000

60.000

X

Chi phí văn phòng phẩm

 

 

 

717.000

1

Viết

Cây

24

3.000

72.000

2

Thước dây

Cuộn

2

50.000

100.000

3

Giấy

Gram

1

45.000

45.000

4

Chi phí khác

 

 

 

500.000

XI

Chi phí thuê văn phòng GPMB

Tháng

0,5

1.000.000

500.000

Tổng cộng

84.306.640BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG:
ĐỒNG PHÚ - BÌNH LONG DÀI 24.17K M (ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LONG)


(Kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh)STT

Chi phí

ĐVT

S.Lượng

Đơn giá
(đồng)


Thành tiền
(đồng)


A

Gói thầu II: Huyện Bình Long dài 10,22 Km (Km 13+650 - Km 24+170)

 

I

In ấn, photo tài liệu, biểu mẫu

 

 

 

2.180.000

1

Thông báo

A4/2mặt

100

400

40.000

2

Bảng kê khai

A3/2mặt

100

800

80.000

3

Biên bản kiểm kê

A3/2mặt

100

800

80.000

4

BB xác minh nguồn gốc đất

A4/2mặt

100

400

40.000

5

BB xác minh giá trị đền bù

A4/2mặt

100

400

40.000

6

Thông báo kết quả áp giá đền bù

A4/2mặt

100

400

40.000

7

Photo kèm theo BB kiểm kê

A3/2mặt

100

800

80.000

8

Photo kèm theo BB áp giá

A4/2mặt

100

400

40.000

9

Giấy mời nhận tiền

A4/2mặt

200

400

80.000

10

Thông báo giao trả mặt bằng

A4/2mặt

100

400

40.000

11

Photo tài liệu phục vụ công tác

 

 

 

1.500.000

12

Photo biên bản bàn giao mặt bằng

A4/2mặt

100

400

40.000

13

In ấn, photo dự toán đền bù

A4/2mặt

200

400

80.000

II

Chi phí giao liên

 

 

 

900.000

1

Gửi thông báo kết quả áp giá

Công

10

30.000

300.000

2

Gửi giấy mời

Công

10

30.000

300.000

3

Gửi thông báo giao trả mặt bằng

Công

10

30.000

300.000

III

Chi phí đo vẽ Bản đồ giải thửa

 

 

 

72.072.196

1

Tỉ lệ 1/500 độ khó khăn 4

Hécta

14,000

5.148.014

72.072.196

IV

Kiểm kê, xác minh nguồn gốc và áp giá

 

 

 

14.729.000

1

Chi phí trực tiếp

Công

165

66.800

11.022.000

2

Chi phí nhiên liệu

Lít

165

11.800

1.947.000

3

Chi phí xác minh nguồn gốc đất

Công

36

20.000

720.000

4

Chi phí áp giá

Công

40

20.000

800.000

5

Tổng hợp chi phí bồi thường

Công

12

20.000

240.000

V

Chi phí lập và thẩm định đền bù

 

 

 

400.000

1

Lập phương án

Công

15

20.000

300.000

2

Kiểm tra và đối chiếu kết quả

Công

5

20.000

100.000

VI

Chi phí hội họp

Công

22

20.000

440.000

VII

Photo hồ sơ lập thủ tục rút và quyết
toán (Sở Tài chính và UBND)


A3/2mặt

1,000

800

800.000

VIII

Chi phí chi trả đền bù

 

 

 

3.100.000

1

Chi trả đền bù

Công

30

20.000

600.000

2

Chi phí xăng xe

Chuyến

5

500.000

2.500.000

IX

Chi phí bàn giao mặt bằng

Công

15

20.000

300.000

X

Chi phí văn phòng phẩm

 

 

 

2.756.000

1

Viết

Cây

22

3.000

66.000

2

Thước dây

Cuộn

2

50.000

100.000

3

Giấy

Gram

2

45.000

90.000

4

Chi phí khác

 

 

 

2.500.000

XI

Chi phí thuê văn phòng GPMB

Tháng

1,5

1.000.000

1.500.000

Tổng cộng

99.177.196

: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương