Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003tải về 27.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích27.34 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1256/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 6 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình:

Vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng các tuyến đường khu TTHC

tỉnh gồm: Nguyễn Bình, Nguyễn Chánh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trà
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 947/TTr-SKHĐT ngày 11/6/2008, theo Tờ trình số 389/TTr-SXD ngày 29/5/2008 của Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điu chnh Tng mc đầu tư và kế hoch đấu thu công trình: Va hè, h thng thoát nước, đin chiếu sáng các tuyến đường khu Trung tâm hành chính tnh gm: Nguyn Bình, Nguyn Chánh, Nguyn Chí Thanh, Trn Văn Trà, được phê duyt ti Quyết định s 2153/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 ca UBND tnh, c th như sau:

1. Tổng mức đầu tư:

ĐVT: Đồng.Nội dung

Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 19/10/2007

Điều chỉnh

Tăng (+),

giảm (-)

Tổng vốn đầu tư

4.926.687.803

6.611.095.752

+ 1.684.407.949

Trong đó:


- Chi phí xây dựng

4.236.280.668

5.494.980.171

+ 1.258.699.503

- Chi phí quản lý dự án

455.802.954

106.602.615

- 349.200.339

- Chi phí tư vấn xây dựng

0

349.707.973

+ 349.707.973

- Chi phí khác

0

58.796.288

+ 58.796.288

- Chi phí dự phòng

234.604.181

601.008.705

+ 366.404.524


2. Kế hoch đấu thu: Có Kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo.

Điu 2. Sở Xây dựng là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1.

Điu 3. Ngoài việc điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh.

Điu 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương