Khoa kinh tế quản trị kinh doanhtải về 1.3 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Số: 326/KT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Cần Thơ, ngày 20 tháng 08 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời cách trình bày

chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án
TRƯỞNG KHOA
- Căn cứ Điều 41 của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Khoa;
- Căn cứ công văn số 2825/QĐ-ĐHCT, ngày 10/10/2012 về việc ban hành danh mục văn bản Hiệu trưởng uỷ quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký thay, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường ký thừa lệnh và ký thừa uỷ quyền;
Theo ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ và Hội đồng Khoa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ học kỳ I năm 2013 – 2014. Tất cả các văn bản trước đây của Khoa trái với nội dung quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông Trưởng bộ môn, Chánh Văn phòng, sinh viên, học viên và các đơn vị của Khoa có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Toàn thể CBVC Khoa,

- web


- Lưu VT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CÁCH TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

(Ban hành theo Quyết định số 326/KT, ngày 20.08.2013

của Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh)

CHƯƠNG 1

YÊU CẦU CHUNG CỦA LUẬN VĂN

Để thuận tiện cho việc trình bày, luận văn trong quy định này được hiểu đó là chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án. Học viên được hiểu là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.1.1 Ngôn ngữ: Trong luận văn chỉ dùng tiếng Việt, không sử dụng tiếng nước ngoài (kể cả đồ thị, biểu đồ, hình vẽ,…); trường hợp cần chú giải bằng thuật ngữ và danh pháp khoa học (tiếng La tinh) thì phải được đặt trong dấu ngoặc đơn và in nghiêng.

Thuật ngữ: Đối với tiếng Việt thì căn cứ vào những quy định trong tự điển bách khoa làm căn cứ, tuy nhiên nếu có trường hợp từ có hai cách viết thì nên chọn một và thống nhất trong cả bài viết.

Trình bày: Đối với tên khoa học thì in nghiêng, không gạch dưới; không viết hoa sau dấu hai chấm nếu chỉ làm rõ nghĩa, nếu là một câu thì viết hoa chữ đầu. Các danh từ riêng là từ kép thì phải viết hoa cả hai từ (ví dụ: Cần Thơ, Vĩnh Long,..) và từ chỉ vùng hay vị trí địa lý thì cũng viết hoa (ví dụ: phía Bắc, phía Đông,..) (có thể xem thêm chi tiết trong Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Phụ lục VI: Viết hoa trong văn bản hành chính của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

1.2 Kiểu chữ và cỡ chữ: Luận văn phải thống nhất kiểu và cỡ chữ. Kiểu chữ quy định là Times New Roman và cỡ chữ 13. Một số trường hợp khác cỡ chữ 13 sẽ được quy định cụ thể.


1.3 Khổ trang, lề trang và cách khoảng (Tab): Giấy A4 (21 x 29,7 cm), giấy trắng chất lượng tốt. Lề trái 4,0 cm; Lề phải, trên, dưới: 2,5 cm. Header và footer 1,0 cm. Không ghi tên đề tài, tên học viên, cán bộ hướng dẫn ở đầu trang và cuối trang.

1.4 Cách dòng (hàng): Luận văn phải được trình bày cách dòng là 1,2 (line spacing=1,2). Tuy nhiên, các trường hợp sau thì cách dòng là 1: Tài liệu tham khảo, bảng, hình, phụ lục, ghi chú cho bảng,…

Giữa các mục và đoạn văn phía trên cách dòng 6 (thực hiện paragraph spacing before 6 pt và after 0 pt).

Các dấu cuối câu (phẩy, chấm, hai chấm…) phải nằm liền với từ cuối cùng và từ kế tiếp cách một ký tự trống. Nếu cụm từ đặt trong dấu ngoặc thì dấu ngoặc phải liền với từ đầu tiên và từ cuối cùng.

1.5 Chương, mục và đoạn

1.5.1 Chương: Mỗi chương phải được bắt đầu một trang mới. Tên chương đặt ở bên dưới chữ “Chương”. Chữ "Chương" được viết hoa, in đậm và số chương là số Á Rập (1,2,...) đi ngay theo sau và được đặt giữa. Tên chương phải viết hoa, in đậm, cỡ chữ 14.

1.5.2 Mục: Các mục của đề tài được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với chỉ số thứ nhất là chỉ số chương.

- Mục cấp 1: Số thứ tự mục cấp 1 được đánh theo chương, số thứ tự số Á Rập sát lề trái, chữ hoa, in đậm.

- Mục cấp 2: Được đánh theo mục cấp 1, số thứ tự Á Rập, chữ thường, in đậm. Cách lề trái 1,0 cm.

- Mục cấp 3: Được đánh theo mục cấp 2, số thứ tự Á Rập, chữ nghiêng, in đậm. Cách lề trái 1,0 cm.

1.5.3 Đoạn: Có thể dùng dấu gạch ngang, hoa thị, số hoặc theo mẫu tự thường, cách lề 1,0 cm, chữ thường, in nghiêng.

Sau các chương và mục không dùng dấu chấm hoặc dấu hai chấm.Ví dụ:

CHƯƠNG 2

TÊN CHƯƠNG

2.1 MỤC CẤP 1

2.1.1 Mục cấp 2

2.1.1.1 Mục cấp 3  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương