Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văntải về 62.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích62.92 Kb.
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC

Phương thức đào tạo: Viết luận văn

Tên môn học

Khối lượng (Số tín chỉ-TC)Tổng số

Lý thuyết

LT


Thực hành-TH

Học kỳI. Khối kiến thức chung

5

4

1


1. Ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế)
2. Triết học

5


4

1

1II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

A. Các môn bắt buộc

18

12,5

5,5
3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

1,5

0,5

1

4. Kinh tế lượng ứng dụng

2

1,5

0,5

2

5. Kinh tế chính trị Mác – Lê- nin nâng cao

3

2

1

1

6. Kinh tế học nâng cao 1 (vi mô)

3

2

1

2

7. Kinh tế học nâng cao 2 (vĩ mô)

3

2

1

2

8. Kinh tế học nâng cao 3 (Kinh tế phát triển)

3

2

1

3

9. Kinh tế dự báo

2

1,5

0,5

3


B. Các môn tự chọn

17/42

12

5


10. Kinh tế học quốc tế nâng cao

2

1,5

0,5

3

11. Kinh tế công

2

1,5

0,5

1

12. Các lý thuyết kinh tế hiện đại

2

1,5

0,5

1

13. Kinh tế lao động

2

1,5

0,5

1

14. Phân tích tài chính

2

1,5

0,5

3

15. Thẩm định dự án đầu tư

2

1,5

0,5

2

16. Luật kinh tế

2

1,5

0,5

1

17. Kinh tế Việt Nam

2

1,5

0,5

1

18. Kinh tế du lịch

2

1,5

0,5

1

19. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

2

1,5

0,5

3

20. Kinh tế học thể chế

2

1,5

0,5

2

21. Marketing địa phương

2

1,5

0,5

2

22. Kinh tế nông nghiệp& phát triển nông thôn

2

1,5

0,5

2

23. Phân tích thị trường bất động sản

2

1,5

0,5

3

24. Tài chính phát triển

2

1,5

0,5

2

25. Chính sách công

2

1,5

0,5

2

26. Quản lý công

2

1,5

0,5

3

27. Toàn cầu hóa và khu vực hóa

2

1,5

0,5

3

28. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2

1,5

0,5

3

29. Tài chính công

2

1,5

0,5

130. Kinh tế học quản lý

2

1,5

0,5

2Luận văn tốt nghiệp

154-5Tổng số

55


: Resources -> file -> DaoTao -> Sau%20Dai%20hoc -> CTDT -> KT-L
KT-L -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
Sau%20Dai%20hoc -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015
DaoTao -> Phụ lục 14 HƯỚng dẫn xếp tài liệu tham khảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương