CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tếtải về 24.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích24.73 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1022 / ĐHKT-ĐTĐH

V/v: Học kỹ năng mềm cho sinh viên
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Các Khoa trực thuộc


Thực hiện công văn số 1638/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/5/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội; để đảm bảo cho sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp đúng thời hạn, Ban Giám hiệu đề nghị các khoa thông báo với sinh viên các nội dung sau:

- Thông báo nhắc lại tới sinh viên chính qui, sinh viên bằng kép về điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp từ tháng 6/2012 trở đi. Trong đó có điều kiện về kỹ năng mềm, nếu sinh viên không có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm sẽ không được xét tốt nghiệp.

- Thông báo cho sinh viên đăng ký học online và thi 5 kỹ năng mềm (danh sách sinh viên kèm theo). Trong trường hợp sinh viên không có tên trong danh sách, có nhu cầu học trong đợt này cần đăng ký với khoa và khoa gửi danh sách về Phòng Đào tạo trước ngày 26/5/2012.

- Địa chỉ Web đăng nhập: vnu.daihoctructuyen.edu.vn

- Tên đăng nhập: vnu.ueb.masinhvien; mật khẩu: masinhvien

- Địa điểm học: Sinh viên học online trên máy tính, nếu sinh viên không có máy tính, có thể đăng ký thời gian học và gửi cho khoa, nhà trường sẽ mở cửa phòng máy tính cho sinh viên học trong giờ hành chính theo lịch sinh viên đã đăng ký với khoa.

- Địa điểm thi: Phòng máy tính của trường, nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện với Trung tâm thông tin thư viện ĐHQGHN).

Kế hoạch triển khai đào tạo kỹ năng mềm cụ thể như sau:TT

Công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Thông báo và quán triệt tới tất cả các sinh viên

24/5/2012

Các khoa

2

Sinh viên đăng ký và học trực tuyến

25/5

- 3/6/2012Trung tâm HT&CGTT

3

Tổ chức thi

3/6 – 4/6/2012

Trung tâm HT&CGTT

4

Tổ chức thi lại

5/6/2012

Trung tâm HT&CGTT

5

Coi thi

3/6-5/6/2012

Trung tâm HT&CGTT, Trường ĐHKT

6

Công bố danh sách sinh viên đạt điểm KNM

6/6/2012

Trung tâm HT&CGTT

7

Cấp phát chứng chỉ

10/6/2012

Trung tâm HT&CGTT

Số điện thoại hỗ trợ trong giờ hành chính: 04.37549213, 04.37549214Số điện thoại hỗ trợ ngoài hành chính: Phạm Kim Thư, Trung tâm HT&CGTT, điện thoại 0947653999, email: phamkimthu81tb@yahoo.com./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Hiệu trưởng (để b/c);

  • Ban ĐT-ĐHQGHN (để b/c);

  • Trung tâm HT&CGTT (để phối hợp thực hiện); (Đã ký)

  • Bộ phận IT (để phối hợp thực hiện);

  • Bộ phận Truyền thông (để cập nhật);

  • Lưu: VT, ĐT, H1.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh


: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương