Chuyên ngàNH: kinh tế chính trịtải về 64.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích64.66 Kb.
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Phương thức đào tạo: Viết luận vănTên môn học

Khối lượng (Số tín chỉ-TC)Tổng số

Lý thuyết

LT


Thực hành-TH

Học kỳI. Khối kiến thức chung

5

4

1


1. Ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế)
2. Triết học

5

4

1

1II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

35

25

10
A. Các môn bắt buộc

18

13

5
3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

1,5

0,5

1

4. Các lý thuyết kinh tế hiện đại

2

1,5

0,5

1

5. Kinh tế chính trị Mác-Xít

3

2

1

2

6. Kinh tế chính trị Lê -nin

2

1

1

2

7. Kinh tế vi mô nâng cao

2

1,5

0,5

2

8. Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

2

1

3

9. Kinh tế phát triển nâng cao

2

1,5

0,5

3

10. Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam

2

1

1

3

B. Các môn tự chọn

17/44

12

5


11. Kinh tế chính trị quốc tế

2

1,5

0,5

2

12. Kinh tế chính trị các nước đang phát triển

2

1,5

0,5

3

13. Toàn cầu hóa và khu vực hóa

2

1,5

0,5

3

14. Kinh tế lao động

2

1,5

0,5

1

15. Tư tưởng kinh tế Việt Nam

2

1,5

0,5

1

16. Kinh tế đối ngoại Việt Nam

2

1,5

0,5

3

17. Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa hiện đại

2

1,5

0,5

2

18. Kinh tế chính trị các nước chuyển đổi

2

1,5

0,5

3

19. Kinh tế học giáo dục

2

1,5

0,5

1

20. Tài chính công

2

1,5

0,5

1

21. Luật thương mại quốc tế

2

1,5

0,5

3

22. Marketing địa phương

2

1,5

0,5

2

23.Kinh tế nông nghiệp& phát triển nông thôn

2

1,5

0,5

1

24. Thẩm định dự án đầu tư công

2

1,5

0,5

2

25. Tài chính phát triển

2

1,5

0,5

2

26. Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh

2

1,5

0,5

1

27. Quản lý công

2

1,5

0,5

3

28. Kinh tế học quản lý

2

1,5

0,5

1

29. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2

1,5

0,5

2

30. Chính sách công

2

1,5

0,5

2

31. Chính sách đất đai

2

1,5

0,5

3

32. Luật kinh tế

2

1,5

0,5

1Luận văn tốt nghiệp

154Tổng số

55


: Resources -> file -> DaoTao -> Sau%20Dai%20hoc -> CTDT -> KT-L
KT-L -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
Sau%20Dai%20hoc -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015
DaoTao -> Phụ lục 14 HƯỚng dẫn xếp tài liệu tham khảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương