KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014


Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014tải về 2.48 Mb.
trang5/32
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích2.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

BÁO CÁO


Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014


Năm 2014 được xác định: “Tiếp tục thực hiện Năm đô thị”, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tập trung vào ưu tiên các nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị. Ngay từ đầu năm, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16/12/2012 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; UBND tỉnh đã tích cực, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể, ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo dõi, chủ trì thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các đề án, chương trình trọng điểm. Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao; Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục duy trì phát triển ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 7,9% so với cùng kỳ, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững. Kết quả thực hiện như sau:I. Về thực hiện Qui chế làm việc, cải cách thể chế và các phiên họp, làm việc của UBND tỉnh, CT và các PCT UBND tỉnh

1. Chỉ đạo thực hiện Qui chế làm việc và các phiên họp của UBND tỉnh

Sáu tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các địa phương tích cực chuẩn bị và trình các đề án được phân công nhằm phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quí; chỉ đạo tích cực chuẩn bị các đề án, nội dung quan trọng trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo có tiến bộ; các báo cáo định kỳ của các Sở, ngành, cơ quan, địa phương bước đầu được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND tỉnh xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ theo quy chế của UBND tỉnh. Trong sáu tháng đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hơn 509 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong chỉ đạo điều hành; đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, qui hoạch, kế hoạch quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Tỉnh; thông qua các Đề án, Chương trình, Kế hoạch theo Chương trình công tác của UBND tỉnh. Các phiên họp trên đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9/9 địa phương để nắm tình hình theo khối phụ trách, giải quyết các vấn đề vướng mắc của các địa phương và kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh.2. Về xây dựng và cải cách thế chế:

UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và cải cách thể chế: Đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sửa đổi, đồng thời theo dõi tình hình thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nội dung một số văn bản đảm bảo phù hợp qui định, thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật.Về cải cách thủ tục hành chính: Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát các quy định, thủ tục hành chính năm 2014, Chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại cấp sở và UBND cấp xã; xây dựng các văn bản hướng dẫn củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức thực hiện cơ chế một cửa ở cấp sở, cấp xã. Xây dựng kế hoạch nâng cao điểm số trong chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hàng năm và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Huế và một số huyện; thành lập thôn, tổ dân phố mới và sáp nhập thôn ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà; triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học về tên gọi thành phố, tên gọi các quận và phương án tổ chức các đơn vị hành chính trực thuộc; đồng thời, tổng hợp ý kiến của nhân dân 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về chủ trương chuyển cả tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn chỉnh nội dung, xác nhận số liệu về cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp tỉnh; cán bộ, công chức cấp xã; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, mô tả tuyến địa giới hành chính các quận thành lập mới để phục vụ Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.Về cải cách tài chính công: Chỉ đạo tiếp tục rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; tiếp tục phân loại và giao quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Đảm bảo giải pháp kỹ thuật và kết nối thông suốt hệ thống mạng diện rộng WAN tỉnh; tiếp tục triển khai 05 phần mềm dùng chung; Quản lý văn bản và điều hành, quản lý hồ sơ công việc; theo dõi ý kiến chỉ đạo; đăng ký và phát hành lịch công tác; tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở 22 xã, phường, thị trấn và tiếp tục chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Triển khai Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 6 huyện và thị xã Hương Trà.

II. Xử lý hồ sơ, văn bản, ý kiến chỉ đạo

1. Thụ lý hồ sơ một cửa, thủ tục hành chính

Tính đến ngày 24/6/2014, UBND tỉnh đã tiếp nhận 801 hồ sơ một cửa. Xử lý hoàn thành 789 hồ sơ trong đó có 12 hồ sơ xử lý quá hạn (chiếm 1,5%); Đang thụ lý 65 hồ sơ, trong đó có 03 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 4,6%.2. Tình hình tiếp nhận, xử lý văn bản

UBND tỉnh nhận được 13.072 văn bản đến. Tổng số văn bản ban hành là 6.122 văn bản. Trong đó có 9 văn bản quy phạm pháp luật; 314 Giấy giấy chứng nhận đầu tư; 30 Chỉ thị; 1262 Quyết định và các văn bản khác (số liệu tính đến 24/6/2014). Đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đều được giải quyết kịp thời; tuy nhiên, do khách quan, chủ quan vẫn còn một số văn bản xử lý chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh có 5555 ý kiến chỉ đạo có quy định thời gian hoàn thành. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo có quy định thời gian đã thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đơn vị đùn đẩy trách nhiệm, chậm báo cáo, đến nay có 117 ý kiến đã quá hạn chưa thực hiện; 238 ý kiến đang thực hiện (thực chất là chưa hoàn thành) (số liệu tính đến 10h00 ngày 24/6/2014).UBND tỉnh cũng đã có Phiếu báo, Công văn nhắc nhở, phê bình các sở, ngành, địa phương, yêu cầu khẩn trương hoàn thành ý kiến chỉ đạo theo qui định.III. Kết quả thực hiện chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực

1. Kinh tế - tổng hợp

a) Các Chương trình, Đề án

- Trong sáu tháng đầu năm 2014, đã xây dựng trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 18 dự thảo đề án, báo cáo; UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua 49/56 chương trình, đề án, báo cáo, đạt tỷ lệ 87,5%/KH 6 tháng; trong đó, có 04 đề án đã hoàn thành, tuy nhiên phụ thuộc vào thẩm định của các bộ, ngành nên chưa trình HĐND tỉnh thông qua được như: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020; Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (chờ hướng dẫn của Trung ương). Các đề án, chương trình, báo cáo được chuẩn bị đúng trình tự, thủ tục và cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ so với kế hoạch như: Điều chỉnh quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án hỗ trợ đánh bắt xa bờ…

- Tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng phát triển đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”, hiện đã hoàn thành cơ bản đang lấy kiến các Bộ, ngành để, hoàn thiện trình Bộ Chính trị vào tháng 7/2014.

b) Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014; Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Quyết định số 2813/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Công tác qui hoạch và lập đề án đô thị được quan tâm chỉ đạo: Hoàn thành cơ bản Đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014; Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng đô thị Vinh Thanh, La Sơn; tiếp tục lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Thanh Hà, Phong An, Điền Lộc...Hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; cơ bản hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá về nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

- Nhằm thúc đẩy đầu tư trên địa bàn và tạo điều kiện để các dự án triển khai bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đối ngoại như: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, hầm đường bộ đèo Phú Gia - Phước Tượng, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, sửa chữa cầu Phú Xuân. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Tỉnh; hoàn thành xây lắp các hạng mục: san nền, cấp, thoát nước, cắm cọc phân lô 10 khu tái định cư (TĐC) tập trung và 07 khu TĐC xen ghép phục vụ giải tỏa trên địa bàn các huyện Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điền, Hương Trà. Hoàn thành nâng cấp mở rộng đường Đống Đa, cầu Đông Ba; tập trung nguồn lực cho các công trình chỉnh trang đô thị, hạ tầng phục vụ Festival 2014 như: Tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn - Hoàng Thành, chỉnh trang hệ thống giao thông nội thị, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế, các dự án trong khu đô thị mới An Vân Dương.... cơ bản hoàn thành các dự án hạ tầng tái định cư tạo vốn từ quỹ đất dự án Thủy Dương giai đoạn 2, Thủy Thanh giai đoạn 2, Thủy Vân giai đoạn 2...

- Triển khai các giải pháp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, giải quyết vướng mắc cho các dự án theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp theo Nghị quyết Chính phủ. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ – CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động gặp gỡ, đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đã tổ chức 04 cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để giải quyết trực tiếp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức diễn đàn “Trao đổi – Tháo gỡ” đối thoại theo chuyên đề định kỳ 02 tháng/1 lần trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành tổ chức đối thoại theo lĩnh vực chuyên ngành phụ trách. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các ngành, lĩnh vực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thừa Thiên Huế luôn được xếp trong nhóm tốt và khá, năm 2013, xếp thứ hai so cả nước là kết quả cao nhất đạt được.

Đã ban hành và chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình phê duyệt. Triển khai Chương trình kết nối “Ngân hàng - Doanh nghiệp” để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong vấn đề vốn, lãi suất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án xử lý nợ xấu; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tích cực thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, cơ cấu lại nợ và bán nợ xấu cho công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Quá trình chỉ đạo điều hành, đã ưu tiên đi làm việc với các doanh nghiệp, địa phương để nắm tình hình, giải quyết các khó khăn cho các doanh nghiệp như: dự án xi măng Đồng Lâm, xi măng Nam Đông, thủy điện A Lưới, vướng mắc tại công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, Khu tái định cư Bàu Vá, các dự án trong khu An Vân Dương…­- Tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã điểm, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, tuyên truyền vận động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí; trong đó Hương Hòa, Hương Giang huyện Nam Đông là hai xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19 tiêu chí).

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Các Chương trình, Đề án:

- Triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; Trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước; ban hành Qui hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Qui hoạch khảo cổ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Qui hoạch hệ thống Di tích trên địa bàn Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đặt tên đường thành phố Huế...b) Các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế

- Đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, hấp dẫn, đều khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp Mừng Đảng, Mừng Xuân, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, 39 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 66 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước; Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII – 2014 với sự tham gia của gần 15.000 người với các tiết mục đồng diễn và các khối diễu binh, diễu hành đẹp mắt, ấn tượng. Đã tổ chức thành công các giải thể thao có quy mô: Giải thể thao ba môn thể thao phối hợp Laguna Lăng Cô Thriathlon, Giải Quần vợt vô địch đồng đội quốc gia, Giải Golf Festival 2014, Giải Đua thuyền trên sông Hương...

- Đã tổ chức thành công Festival Huế 2014 với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo, hội thi, các chương trình lễ hội, nghệ thuật đặc sắc. Các địa phương đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng tạo chuỗi sự kiện hấp dẫn như: Lễ hội Sóng nước Tam Giang  tại huyện Quảng Điền, Festival Thuận An biển gọi; Lễ hội Lăng Cô Vịnh đẹp thế giới... Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển đa dạng sản phẩm du lịch; nhiều tour du lịch đặc biệt khai thác tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của địa phương được tổ chức đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến Huế.

- Tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch..., kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương, bước đầu cải thiện chất lượng biểu diễn và phục vụ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; các hoạt động truyền thông và đối thoại chính sách về giảm nghèo; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với tổng giá trị quà trợ cấp từ các cấp cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và đối tượng khó khăn khác gồm 1.000 tấn gạo và 139.389 suất quà trị giá 26,604 tỷ đồng.

- Đã hoàn thành năm học 2013-2014, chất lượng dạy và học đã được nâng lên, học lực của học sinh tăng khá. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT.

- Đã triển khai phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mùa hè; duy trì thường xuyên công tác giám sát dịch tễ, tập huấn nâng cao kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho cán bộ y tế; trang bị máy móc, thiết bị, cung cấp thuốc, hoá chất chống dịch cho các huyện, thành phố và các xã trọng điểm.

3. Nội chính

a) Các Chương trình, Đề án:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; Thống nhất Bộ Nội vụ phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn thành, trình HĐND thông qua Tờ trình phân bổ biên chế công chức năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

- Tổ chức triển khai kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2014; xây dựng đề án Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh; tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ...b) Các nhiệm vụ trọng tâm

- Đã chỉ đạo, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị xã hội quan trọng như Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ và các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước, các mục tiêu, chương trình trọng điểm trên toàn tỉnh, đặc biệt đã tổ chức thành công, an toàn Festival Huế 2014. Chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự liên quan đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, không để xảy ra tình huống phức tạp. Chỉ đạo kịp thời các hoạt động hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Đã thăm hỏi, động viên hoạt động sản xuất kinh doanh của 07 doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Luật giao thông đường bộ; tổ chức ký cam kết về thực hiện an toàn giao thông... Kết quả, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ việc, số người chết, số người bị thương.- Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ảnh:

Chủ trương đối thoại trực tiếp với công dân là một trong những điểm mới thành công trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: Hàng tuần, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các đối tượng khiếu nại, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, công khai hồ sơ, kết quả xử lý, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân và kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, lòng tin của người dân đối với chính quyền. Đã ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 28/4/2014 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện triển khai thực hiện Luật tiếp công dân.

Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND các cấp, các sở, ngành đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của lãnh đạo. Lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 806 lượt với 816 người - trong đó, có 01 đoàn đông người.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung vào các vấn đề khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất công... UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 1.282 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, tổng số đơn tồn kỳ trước chuyển sang 61 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý 836 đơn (khiếu nại 161 đơn; tố cáo 11 đơn; kiến nghị, phản ánh 664 đơn); đơn không đủ điều kiện xử lý: 446 đơn thư). Đã giải quyết 67/101 vụ việc thuộc thẩm quyền (thông qua giải thích, thuyết phục 08 vụ; giải quyết bằng quyết định hành chính 59 vụ); số vụ việc giải quyết lần 1 là 45 vụ, giải quyết lần 2 là 22 vụ. Có 08 đơn tố cáo; số vụ việc thuộc thẩm quyền: đã giải quyết 04 vụ; đối với các đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

Đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2014; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo kết luận.

IV. Một số vấn đề tồn đọng trong công tác chỉ đạo điều hành

1. Việc thực hiện chương trình công tác còn hạn chế; vẫn còn một số đề án, dự án chuẩn bị chậm, chất lượng chưa cao. Quan hệ phối hợp trong thẩm định, lấy ý kiến về đề án, công việc chưa đáp ứng yêu cầu... Một số sở, cơ quan chuyên môn được giao chủ trì xây dựng đề án, dự án chưa làm hết trách nhiệm, chất lượng đề án thấp, thời gian thực hiện chậm, nguyên nhân chính là do công tác điều tra cơ bản không kỹ, sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến công tác điều hành chung.

2. Việc chấp hành Quy chế làm việc tuy đã có nhiều cố gắng, chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đặc biệt là công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, trễ hạn so với yêu cầu. Công tác quản lý cán bộ, công chức, thanh tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức còn vi phạm; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong xử lý công việc đã gây bức xúc cho nhân dân và doanh nghiệp.

3. Việc giải quyết các vấn đề cụ thể trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội còn hạn chế, bất cập; việc tập trung thực hiện nhiệm vụ Năm đô thị và chương trình phát triển đô thị chưa được các ngành, các cấp tập trung; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều vướng mắc. Số dự án mới đầu tư vào địa bàn tỉnh giảm cả về số lượng và quy mô.

Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, chất lượng sản phẩm chưa cao, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển dịch kịp với thị trường, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực hạn chế; thị trường bia Huda đang bị cạnh tranh gay gắt và có xu hướng bị thu hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng công nghiệp địa phương.

Tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt thấp so kế hoạch. Tình trạng vi phạm luật đất đai; khai thác trái phép khoáng sản, đất san lấp, cát sạn trái phép vẫn còn xảy ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, nhất là ô nhiễm rác thải ở một số vùng nông thôn. Ý thức về bảo vệ môi truờng vẫn chưa thành thói quen trong nếp sống sinh hoạt. Công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai còn yếu.

4. Công tác cải cách hành chính nhà nước chưa có điểm đột phá với những giải pháp mạnh, triệt để. Việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước còn chậm, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp, người dân vẫn chưa được giải quyết kịp thời. Nhiều ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vẫn thực hiện chậm so với tiến độ yêu cầu...

Trên cơ sở phân tích, nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục; tiếp tục đổi mới phương thức điều hành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước.: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương