HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích42.02 Kb.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7f /NQ-HĐND

Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2006
NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;Sau khi xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 và thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007, bao gồm các nội dung sau:
Ngoài những nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành mang tính chất thường kỳ theo quy định của pháp luật như nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007, cả năm 2008, về điều chỉnh giá đất, về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp... năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành thêm các nghị quyết chuyên đề sau:
1. Tại kỳ họp chuyên đề (tháng 3/2007):


Tên nghị quyết

Cơ quan trình NQ

Cơ quan thẩm tra

Ghi chú

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban KT&NS, phối hợp với các Ban khác
Nghị quyết về các biện pháp thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2010

Thường trực HĐND tỉnh

Ban PC, phối hợp với các Ban khác
Nghị quyết về thành lập, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh


UBND tỉnh

Ban PC, phối hợp với Ban KTNS
Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 1996 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo QĐ 105/QĐ-TTg

UBND tỉnh

Ban VHXH, phối hợp với Ban KTNS

2. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 6/2007):


Tên nghị quyết

Cơ quan trình NQ

Cơ quan thẩm tra

Ghi chú

Nghị quyết về đặt tên đường một số thị trấn của các huyện

UBND tỉnh

Ban VHXH
Nghị quyết về quy hoạch giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban VHXH
Nghị quyết về điều chỉnh khung thu học phí theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh

Ban VHXH, phối hợp Ban KTNS
Nghị quyết về huy động đóng góp kinh phí của các chủ rừng xây dựng quỹ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh

Ban KTNS

3. Tại kỳ họp chuyên đề (tháng 9/2007):


Tên nghị quyết

Cơ quan trình NQ

Cơ quan thẩm tra

Ghi chú

Nghị quyết về quy hoạch công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban KTNS
Nghị quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban VHXH
Nghị quyết về quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang nhân dân

UBND tỉnh

Ban PC, phối hợp các Ban

4. Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2007):


Tên nghị quyết

Cơ quan trình NQ

Cơ quan thẩm tra

Ghi chú

Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban KTNS
Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh

Ban KTNS, phối hợp với các Ban khácMột số dự thảo nghị quyết đưa vào chương trình chuẩn bị để bổ sung vào các kỳ họp chuyên đề trong năm 2007 hoặc đưa vào kế hoạch năm 2008:

- Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

- Nghị quyết về đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, các huyện và một số thị trấn trực thuộc huyện.

- Nghị quyết về quy định đối với các công trình, dự án quan trọng phải thông qua HĐND tỉnh.
Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị đề án và dự thảo nghị quyết đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và thời gian. Tổ chức thực hiện và phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua theo quy định của pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết thì Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 7 thông qua./.


Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;

- VP: CT nước, Quốc hội, Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- CT, Phó CT, UV TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- VP Bộ tư lệnh QK IV;

- Các ban HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban,

ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT HĐND các huyện, TP Huế;

- VP: Lãnh đạo và các CV;

- Lưu VT, LT, TH2.CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mễ: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương