KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014tải về 2.48 Mb.
trang1/32
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32KỶ YẾU

KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

(Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014)

LƯU HÀNH NỘI BỘ

HUẾ, THÁNG 7 NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỲ HỌP THỨ 8CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA VI

(Ngày 16, 17 và ngày 18/7/2014)
Thứ Tư, ngày 16/7/2014:

Sáng:

* Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

- Ông Đào Chuẩn - Thay mặt Thư ký kỳ họp kiểm diện đại biểu.- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 để xin ý kiến HĐND tỉnh.

* 8 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)

 1. Nghi lễ chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 2. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo tóm tắt về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014”.

 4. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Phùng thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2014.

 5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, thay mặt UBND trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Hùng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014-2015.

 7. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quốc Dũng trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 8. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 9. Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Thanh Hà trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 10. Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị thông qua đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII.

 11. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII.

 12. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Dung, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

 13. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý.


Chiều: (Không truyền hình trực tiếp)

 1. HĐND tỉnh thảo luận các báo cáo về:

- Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện dự toán ngân sách, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

 1. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014-2015.

- Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

- Điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII.
Thứ Năm, ngày 17/7/2014:

Sáng: (Không truyền hình trực tiếp)


 1. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 1. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình:

- Sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 1. Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh.

 2. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh.

 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

 4. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về việc đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

 5. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Cái Vĩnh Tuấn, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về phân bổ biên chế công chức năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế.

 6. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình về phân bổ biên chế công chức năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế.

 7. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

- Sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Chiều:(Không truyền hình trực tiếp)


 1. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

- Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh.

- Phân bổ biên chế công chức năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế. 1. HĐND tỉnh họp nội bộ để kiện toàn nhân sự UBND nhiệm kỳ
  2011-2016.


Thứ Sáu, ngày 18-7-2014:

Sáng: (Truyền hình trực tiếp)

 1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu, thay mặt UBND trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7.

 2. Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI.

 3. HĐND tỉnh họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 4. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, thay mặt UBND phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận.

 5. HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014.

 6. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

 7. HĐND tỉnh làm lễ chào cờ bế mạc.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch HĐND tỉnh

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI
- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa quý vị khách quý và nhân dân toàn tỉnh,

Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa VI. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu và quý vị khách quý đã đến tham dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.Thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri,

Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trong điều kiện khó khăn hơn so với dự báo. Kinh tế thế giới phục hồi đà tăng trưởng nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, song kinh tế vĩ mô còn chưa ổn định, khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn lớn và đang xuất hiện những khó khăn mới. Tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của cả nước và của cả tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, cùng với sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp và đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh, nhờ vậy kinh tế - xã hội tỉnh nhà 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,9%, là mức tăng trưởng hợp lý trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá. Tổng lượng khách du lịch đến Huế tăng 9,3% so với cùng kỳ. Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện “Năm đô thị”, nhiều công trình trọng điểm đã được ưu tiên tập trung đầu tư, trong đó có nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành đúng tiến độ. Sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2014 đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay. Các lĩnh vực văn hóa -ã hội có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, sự kiện này thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự. An sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn khó khăn, thách thức: sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt thấp nhất từ trước tới nay. Thu hút vốn đầu tư trên địa bàn đạt thấp, nhất là đầu tư nước ngoài; một số dự án trọng điểm triển khai chậm tiến độ. Ngành du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của vùng đất di sản văn hóa. Công tác giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, chất lượng đào tạo nghề chưa cao… Tình hình đó đòi hỏi HĐND tỉnh cần tập trung phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để đề ra các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.Thưa quý vị đại biểu

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:Thứ nhất, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để nghe Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 7. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Thứ ba, xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề theo chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 gồm: Phân bổ biên chế công chức của tỉnh năm 2014; Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2014-2015; Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước; Sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Đặt tên 23 đường tại các phường của thành phố Huế

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 .

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI,

Xin trân trọng cám ơn./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương