HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang20/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41


ĐIỀU 6

  

Tổng thư ký thông báo cho tất cả các thành viên :a)

những bên ký Nghị định thư này và việc lưu chiểu mỗi văn bản phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hay gia nhập của các Thành viên Liên minh;b)

ngày Nghị định thư này sẽ có hiệu lực;c)

ngày có hiệu lực của mọi sửa đổi bổ sung;d)

ngày có hiệu lực của mọi việc bãi bỏ.

 CÔNG ƯỚC

CỦA LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

(GENEVA, 1992)đã được sửa đổi tại Hội nghị Toàn quyền Antalya 2006

CÔNG ƯỚC

CỦA LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

(GENEVA, 1992)

CHƯƠNG I

Chức năng của Liên minh

PHẦN IĐIỀU 1


Hội nghị Toàn quyền


  
1


1

1)

Hội nghị toàn quyền được triệu tập theo những qui định tại Điều 8 của Hiến chương Liên minh viễn thông quốc tế (sau đây gọi là Hiến chương). .

2 PP-98

2)

Nếu có thể được, địa điểm và thời gian chính xác triệu tập một Hội nghị toàn quyền được ấn định tại Hội nghị toàn quyền lần trước; trường hợp không thực hiện được điều này, địa điểm và thời gian này do Hội đồng quyết định với sự nhất trí của đa số các Quốc gia Thành viên của Liên minh.

3


2

1)

Địa điểm, thời gian chính xác của Hội nghị toàn quyền sắp tới, hoặc một trong hai yếu tố đó có thể thay đổi: :

4 PP-98

a)

khi có ít nhất một phần tư số Quốc gia Thành viên của Liên minh riêng rẽ đề nghị với Tổng thư ký; hoặc

5
b)

theo đề nghị của Hội đồng.

6 PP-98

2)

Bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải được đa số Quốc gia Thành viên nhất trí.


ĐIỀU 2


Bầu cử và những vấn đề liên quan


  

Hội đồng

7 PP-98


1
Trừ những trường hợp có ghế khuyết theo quy định tại Điểm 10 đến 12 dưới đây, những Quốc gia Thành viên được bầu vào Hội đồng sẽ nhận nhiệm vụ cho đến ngày một Hội đồng mới được bầu. Họ có quyền được tái cử.

8 PP-98


2

1)

Nếu, giữa hai kỳ Hội nghị Toàn quyền, có ghế khuyết trong Hội đồng, ghế của Quốc gia Thành viên khuyết đó sẽ đương nhiên được trao cho một Quốc gia Thành viên khác cùng khu vực, có số phiếu bầu cao nhất trong kỳ Hội nghị trước nhưng không trúng cử. .

9 PP-98

2)

Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, ghế khuyết không được thay thế theo qui định tại điểm 8 trên đây, Chủ tịch Hội đồng thông báo mời những Quốc gia Thành viên khác trong cùng khu vực ghi tên ứng cử trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo. Hết thời hạn trên, Chủ tịch Hội đồng mời những Quốc gia Thành viên của Liên minh bầu một thành viên Hội đồng mới. Việc bầu cử được tiến hành bằng cách gửi phiếu kín qua thư. Qui định về đa số phiếu bầu như trên sẽ được áp dụng. Thành viên Hội đồng mới trúng cử sẽ nhận nhiệm vụ cho tới khi một Hội đồng mới được bầu tại Hội nghị toàn quyền tiếp theo. .

10

3
Một ghế của Hội đồng được xem như khuyết:


11 PP-02
a)

khi một Quốc gia Quốc gia Thành viên của Hội đồng không tham dự hai kỳ họp thường kỳ liên tiếp của Hội đồng. ;

12 PP-98
b)

khi một Quốc gia Thành viên của Liên minh tự bỏ chức vụ Thành viên Hội đồng của mình.Viên chức được bầu


13


1
Tổng thư ký, phó Tổng thư ký và Cục trưởng các Văn phòng nhậm chức vào ngày được Hội nghị toàn quyền định ra lúc tiến hành bầu cử. Họ duy trì nhiệm vụ của mình đến ngày do Hội nghị toàn quyền tiếp sau quyết định. Họ có thể được tái cử nhưng không quá một lần đối với một chức vụ. Tái cử có nghĩa là chỉ có thể có một nhiệm kỳ thứ hai, không tính đến có liên tục hay không.

14


2
Nếu khuyết ghế Tổng thư ký thì Phó tổng thư ký sẽ là người kế nhiệm và duy trì chức vụ của mình cho đến ngày do Hội nghị toàn quyền lần sau quyết định. Kể từ ngày phó Tổng thư ký kế nhiệm Tổng thư ký, ghế của phó Tổng thư ký coi như khuyết và sẽ được áp dụng theo qui định của điểm 15 dưới đây.

15


3
Nếu khuyết ghế phó Tổng thư ký quá 180 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị toàn quyền tiếp theo, Hội đồng bổ nhiệm một phó Tổng thư ký mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

16


4
Nếu các ghế của Tổng thư ký và phó Tổng thư ký cùng khuyết một lúc, Cục trưởng có thâm niên cao nhất thực thi các chức năng của Tổng thư ký trong một thời hạn không quá 90 ngày. Hội đồng bổ nhiệm một Tổng thư ký và, nếu các ghế đó khuyết sớm hơn 180 ngày so với ngày khai mạc Hội nghị toàn quyền lần sau thì Hội đồng cũng bổ nhiệm cả một phó Tổng thư ký. Một viên chức được hội đồng bổ nhiệm như thế sẽ làm việc cho đến hết nhiệm kỳ của người tiền nhiệm.

17


5
Trường hợp khuyết Cục trưởng, Tổng thư ký phải tiến hành những biện pháp cần thiết đảm bảo cho các chức năng Cục trưởng này được thực hiện đầy đủ cho đến khi một Cục trưởng được Hội đồng bổ nhiệm tại phiên họp thường kỳ gần nhất. Cục trưởng được bổ nhiệm sẽ giữ nguyên chức vụ cho đến Hội nghị toàn quyền lần sau. .

18


6
Hội đồng tiến hành bổ nhiệm người vào ghế Tổng thư ký hay phó Tổng thư ký theo qui định hiện hành tại Điều 27 của Hiến chương và những qui định có liên quan trong Điều này. Việc bổ nhiệm phải được tiến hành tại một trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng sau 90 ngày kể từ khi ghế bị khuyết hoặc tại một phiên họp do Chủ tịch Hội đồng triệu tập trong thời gian cụ thể qui định tại Điều này. .

19


7
Thời kỳ làm việc của một viên chức được bổ nhiệm theo những qui định ghi tại các Điểm 14 đến 18 trên đây không ảnh hưởng đến quyền ứng cử hoặc tái cử của viên chức đó. .Thành viên Ủy ban soạn thảo Thể lệ thông tin vô tuyến


20


1
Những Quốc gia Thành viên của Ủy ban soạn thảo thể lệ thông tin vô tuyến nhậm chức vụ vào những ngày do Hội nghị toàn quyền ấn định khi tiến hành bầu cử. Nhiệm kỳ của họ tính đến ngày do Hội nghị toàn quyền lần sau ấn định. Họ có thể được tái ứng cử nhưng không quá một lần. Tái cử có nghĩa là chỉ có thể có một nhiệm kỳ thứ hai, không tính đến có liên tục hay không..

21 PP-02


2
Nếu trong khoảng thời gian giữa hai Hội nghị toàn quyền, một Quốc gia Thành viên của Ủy ban xin từ chức hoặc không có mặt để thực hiện nhiệm vụ của mình thì sau khi tham khảo ý kiến của Cục trưởng Cục thông tin vô tuyến, Tổng thư ký mời những Quốc gia Quốc gia Thành viên của Liên minh thuộc khu vực có liên quan đề xuất những ứng cử viên để bầu một người thay thế tại Kỳ họp sau đó của Hội đồng. Tuy nhiên, nếu thời điểm khuyết Quốc gia Thành viên đó xảy ra quá 90 ngày trước một kỳ họp của Hội đồng hoặc sau kỳ họp của Hội đồng gần đến Hội nghị toàn quyền lần sau thì Quốc gia Quốc gia Thành viên có liên quan cử càng sớm càng tốt và trong vòng 90 ngày, một người khác thay thế. Người thay thế này giữ nguyên chức vụ đến khi người được Hội đồng bổ nhiệm lên thay hoặc đến khi Hội nghị toàn quyền lần sau bầu ra Ủy ban mới, tuỳ trường hợp. Người thay thế được quyền ứng cử tại Hội đồng hoặc Hội nghị toàn quyền khi thích hợp.

.

22 PP-02


3
Một Quốc gia Thành viên của Ủy ban soạn thảo thể lệ thông tin vô tuyến được xem như không có mặt để thực hiện nhiệm vụ của mình nếu vắng mặt 3 lần liên tiếp tại các cuộc họp của Ủy ban. Sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban, của chính Quốc gia Thành viên đó và của Quốc gia Quốc gia Thành viên liên quan, Tổng thư ký tuyên bố có một vị trí khuyết tại Ủy ban và tiến hành các thủ tục như qui định ở Điểm 21 trên đây.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương